EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. Ю. Якимчук, О. Л. Кардаш, О. П. Постельжук, О. Ф. Якимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.75

УДК: 351//354

А. Ю. Якимчук, О. Л. Кардаш, О. П. Постельжук, О. Ф. Якимчук

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Соціальна безпека нині є важливою складовою національної безпеки України. Загалом стан соціальної безпеки залежить не лише від стану соціально-економічного розвитку держави, але й суттєво проявляється у показниках еколого-економічної й інформаційної безпеки. У соціальній сфері нині існує чисельна кількість проблем, вплив їх на соціально-економічний розвиток держави є істотним. Дослідження механізмів державного та регіонального управління соціальною безпекою виявило проблеми гарантування соціальної безпеки державою й необхідність обгрунтування методології визначення її показників, а також дозволило сформувати перспективи розвитку соціальної безпеки України відповідно до світових стандартів. Проведене оцінювання сучасного стану соціальної безпеки за низкою соціально-еколого-економічних показників продемонструвало реальний стан соціальної безпеки України та дозволило окреслити основні напрями її удосконалення згідно з наміченими цілями сталого розвитку. Основною метою цієї наукової статті є оцінювання фактичного стану соціальної безпеки України й побудова інтегрального індикатора на основі таксономічного аналізу й розроблення рекомендацій задля підвищення рівня соцільної безпеки держави відповідно до концепції сталого розвитку. З метою адекватного оцінювання складових соціальної безпеки держави застосовано таксономічний аналіз, дані репрезентовано за дванадцятирічний період (2008—2019 роки), що підтверджує достовірність отриманого дослідження. Ефективне управління соціальною безпекою можливе завдяки дієвій системі державного управління. Як підсумок дослідження, авторами розроблено комплекс заходів задля зміцнення системи державного управління соціальною безпекою на основі таксономічного аналізу згідно концепції сталого розвитку. Нова система державного управління забезпеченням соціальної безпеки України у структурі національної безпеки повинна грунтуватися на врахуванні запропонованих концептуальних засад досягнення соціо-еколого-економічної безпеки в умовах гібридної війни.

Ключові слова: соціальна безпека; державне управління; сталий розвиток; таксономічний аналіз; цілі сталого розвитку; оцінювання показників.

Література

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/ view/ME131588
2. Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системних показників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua.
3. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: [підручник] / В.А. Ліпкан. — К.: КНТ, 2009. — 631 с., с. 362—363.
4. Цілі сталого розвитку 2016—2030 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
5. Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації). Наказ від 17.12.2018 р. № 659 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.menr. gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts
6. Информационное обеспечение ИС [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ru/goto/lecture/806
7. Гнибіденко І.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика / За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 292 с.
8. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист: навч. посіб. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. — К.: Основи, 2004. — 491 с.
9. Бєляєв О.О. Соціально-економічна безпека: навч. посіб. / О.О. Бєляєв, Л.П. Бортнікова, В.І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2010. — 316 с.
10. Грабко Є.В. Забезпечення соціальної безпеки в Україні: регіональний аспект [Електронний ресурс] / Є. Грабко // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2010. — Вип. 2 (4) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/ 2010_2/10gevura.pdf
11. Палій Н.С. Система діагностики соціальної безпеки [Електронний ресурс] / Н. Палій [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru /2009_28_1/ 16.pdf
12. Якимчук А.Ю. Економічний та управлінський аспекти збереження біорізноманіття України за вимогами Кіотського протоколу / А.Ю. Якимчук // Вісник ЛНТУ України. — Львів, 2014. — № 24.02. — С. 131—142.

A. Yakymchuk, O. Kardash, O. Postelzhuk, O. Yakymchuk

ESTIMATION OF UKRAINE'S SOCIAL SECURITY INDICATORS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE IN ORDER TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary

Social security now has been an important component of Ukraine's national security. In general, the state of social security depends not only on the condition of socio-economic development of the state, but also significantly manifested in the indicators of ecological, economic and information security. In the social sphere today there is a numerical number of problems, their influence on the socio-economic development of the state has been substantial. The study of the mechanisms of state and regional social security management showed problems of guaranteed social security by the state and the necessity to substantiate methodology for defining its indices, and also allowed to form prospects for the development of social security of Ukraine in accordance with world standards. Conducted assessment of the modern state of social security by a number of socio-ecological-economic indicators demonstrated the real state of social security of Ukraine and allowed outline the main directions of its improvement according to the planned goals of sustainable development. The main purpose of this scientific article is to assess the actual condition of social security of Ukraine and to build an integral indicator on the basis of taxonomic analysis and develop recommendations to improve the level of society's state security in accordance with the concept of sustainable development. In order to adequately assess the components of social security of the state, the taxonomic analysis was applied, the data represents during the twelve years period (2008—2019), which confirms the accuracy of the research have been obtained. Effective social security management is possible thanks to the effective system of public administration. As a result of the study, the authors developed a set of measures to strengthen the system of public administration of social safety based on taxonomic analysis according to the sustainable development concept. The new system of state administration for ensuring social security of Ukraine in the national security structure should be based on meritocratic proposed conceptual principles of achieving socio-ecological and economic security in the conditions of hybrid war.

Keywords: social security; public administration; sustainable development; taxonomical analysis; goals of sustainable development; evaluation of indicators.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588 (Accessed 20 July 2020).
2. Davydiuk, O.O. (2020), Sotsial'na bezpeka: problemy teoretychnoho analizu ta pobudovy systemnykh pokaznykiv [Social Security: The Problems of Theoretical Analysis and the Construction of Systemic Indices], available at: http://www.cpsr.org.ua (Accessed 20 July 2020).
3. Lipkan, V.A. (2009), Teoriia natsional'noi bezpeky [The theory of national security], CST, Kyiv, Ukraine.
4. UN House in Ukraine (2020), "Sustainable Development Goals 2016—2030", available at: http://un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 20 July 2020).
5. Ministry of Ecology and Nature Resources Usage (2018), Order "On approval of the baseline environmental adaptation of Ukraine's legislation to the European Union (Baseline approximation)", available at: http://www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts (Accessed 20 Jul 2020).
6. Google.com (2018), "Іnformation Support IS", available at: http://www.ru/goto/lecture/806 (Accessed 20 July 2020).
7. Hnybidenko, I.F. (2006), Sotsial'na bezpeka: teoriia ta ukrains'ka praktyka [Social Security: Theory and Ukrainian practice], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Libanova, E. (2004), Rynok pratsi ta sotsial'nyj zakhyst [Labor market and social protection], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
9. Bieliaiev, O.O. (2010), Sotsial'no-ekonomichna bezpeka [Socio-economic security], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Grabko, Ye.V. (2010), "Ensuring social security in Ukraine: regional aspect", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (4), available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_2/10gevura.pdf (Accessed 20 July 2020).
11. Palij, N.S. (2020), "Social Security diagnostics System" available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_28_1/16.pdf (Accessed 20 Jul 2020).
12. Yakymchuk, A.Yu. (2014), "Economic and Managerial Aspects of Biodiversity Conservation of Ukraine According to the Requirements of the Kyoto Protocol", Visnyk LNTU Ukrainy, vol. 24.02, pp. 131—142.

№ 13-14 2020, стор. 75 - 80

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 1328

Відомості про авторів

А. Ю. Якимчук

д. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Yakymchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of State Administration, Documentation and Information Activities Department of National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5038-5215


О. Л. Кардаш

к. е. н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Kardash

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Computer Technology and Economic Cybernetics of National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6531-9165


О. П. Постельжук

к. і. н., доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітраний університет, м. Рівне

O. Postelzhuk

PhD in Historical Sciences, Associate professor, Associate professor of the Department of Political Sciences of Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7123-7908


О. Ф. Якимчук

к. держ. упр., керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", м. Рівне, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. Yakymchuk

PhD in Public Administration, Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo", Rivne, Ukraine, Interregional Academy of Personal Management, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0960-8835

Як цитувати статтю

Якимчук А. Ю., Кардаш О. Л., Постельжук О. П., Якимчук О. Ф. Оцінка показників соціальної безпеки України у контексті національної безпеки держави задля досягнення цілей сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.75

Yakymchuk, A., Kardash, O., Postelzhuk, O. and Yakymchuk, O. (2020), “Estimation of Ukraine's social security indicators in the context of national security of the state in order to achieve sustainable development goals”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.