EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В БУДІВНИЦТВІ
А. О. Касич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.81

УДК: 69.003(477)

А. О. Касич

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В БУДІВНИЦТВІ

Анотація

У статті розглядаються проблеми активізації інноваційно-інвестиційного розвитку будівельної галузі через призму реалізації відповідних проектів. Зазначено важливість розвитку будівельної галузі через призму забезпечення макроекономічної стабілізації та в контексті формування реального конкурентоспроможного ринку будівельних послуг.
Серед основних чинників подальшого зростання зазначено: потребу в оновленні інфраструктури, бажання покращити житлові умови, розвиток відновлювальної енергетики тощо.
Виходячи з високого рівня інвестиційної привабливості галузі, у статті було проаналізовано структурні характеристики інвестиційних процесів у будівництві; зазначено, що а багатьох країнах держава є важливим інвестором у будівництво та інновації в галузі.
Комплексний аналіз результативності функціонування будівництва в Україні дозволив встановити основні тенденції та ідентифікувати ключові проблеми, серед яких: низький рівень інвестиційної та інноваційної активності галузі, орієнтація на створення дешевого продукту, корупція, відсутність сприятливих макроекономічних умов.
Зазначено, що будівельна галузь у багатьох країнах світу орієнтується на інновації та вже стала, незважаючи на певну консервативність, носієм інноваційних перетворень.
Запропоновано розглядати інноваційно-інвестиційні проєкти, реалізовані потужними будівельними компаніями та державою в будівництві, як драйвер виникнення вторинних ефектів розвитку національної економіки.

Ключові слова: будівництво; інвестиції; інновації; проєкти; розвиток; чинники; ефективність.

Література

1. Бібік Н.В. Сучасний стан будівельного ринку України як індикатор стану економіки України. Економіка і регіон. 2013. № 6 (43). С. 46—51.
2. Гамалій В.Ф., Романчук С.А., Ткачук О.В. Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи, Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 4. С. 25—29.
3. Камбур О.Л., Петрищенко Н.А. Підтримка інноваційного розвитку будівельної галузі. Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення: матеріали Міжнар. наук. практ. конф. 17—18 лют. 2012 р. К.: Київський економічний науковий центр, 2012. Т. 1. С. 19—20.
4. Латишева О.В., Сайко А.Д. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2 (56). С. 66—73.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 02.07.2020 р.).
6. Сенів Б.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Інноваційна економіка. 2010. № 3. С. 19—24.
7. Сорокіна Л.В. Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6. С. 69—81.
8. Татар М.С. Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств України в умовах активізації факторів зовнішнього середовища. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6, Ч. 3. С. 81—86.
9. Annual Report 2019. European Construction Industry Federation. URL: http://www.fiec.eu/en/library-619/annual-report-english.aspx (дата звернення 20.06.2020 р.).
10. Deloitte. GPoC 2018. Global Powers of Construction. Infrastructure Department, 54 p.
11. Global construction investments by region 2015. URL: https://www.statista.com/statistics/677079/annual-construction-investment-by-region/ (дата звернення 15.06.2020 р.).
12. Global Construction Outlook 2019—2023 — Comprehensive Benchmarking of 92 Leading Construction Markets. (2019), URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/13/1822274/0/en/Global-Construction-Outlook-2019-2023-Comprehensive-Benchmarking-of-92-Leading-Construction-Markets.html (дата звернення 04.06.2020 р.).
13. Is China investing too much in infrastructure? (2018), The Economist. URL:https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=866788670&Country=China&topic=Economy (дата звернення 08.07.2020 р.).
14. Regional report: China's construction industry (2019), International Construction. URL: https://www.khl.com/international-construction/regional-report-chinas-construction-industry/139933.article (дата звернення 05.05.2020 р.).
15. Which countries are investing the most in construction? (2019), URL: https://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/countries-investing-construction/54507/ (дата звернення 02.06.2020 р.).

А. Kasych

INNOVATION AND INVESTMENT PROJECTS AS A CONDITION FOR INCREASE EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION

Summary

The article considers the problems of intensification of innovation and investment development of the construction industry through the prism of the implementation of relevant projects. The importance of the development of the construction industry through the prism of macroeconomic stabilization and in the context of the formation of a real competitive market for construction services is noted. The generalization of analytical information on the development of construction in the world has shown a fairly stable development of the industry in many regions and countries, including the United States, China and Europe. Taking into account the studied trends, the growth and significance and indicators of construction development in the coming years are noted. Among the main factors of further growth are: the need to upgrade infrastructure, the desire to improve living conditions, the development of renewable energy and more.
Based on the high level of investment attractiveness of the industry in the article the structural characteristics of investment processes in construction were analyzed; It is noted that in many countries the state is an important investor in construction and innovation in the industry.
A comprehensive analysis of the effectiveness of construction in Ukraine has identified the main trends and identified key issues, including: low level of investment and innovation activity in the industry, focus on creating a cheap product, corruption, lack of favorable macroeconomic conditions. In recent years, construction has developed at a very volatile pace, which has significantly affected the dynamics of investment and innovation in the industry.
It is noted that the construction industry in many countries is focused on innovation and has already become, despite some conservatism, a carrier of innovative transformations. It is proposed to consider innovation and investment projects implemented by powerful construction companies and the state in construction, as a driver of secondary effects of the national economy.

Keywords: construction; investment; innovation; projects; development; factors; efficiency.

References

1. Bibik, N.V. (2013), "The current state of the construction market of Ukraine as an indicator of the state of Ukraine's economy", Ekonomika i rehion, vol. 6 (43), рр. 46—51.
2. Hamalii, V.F. Romanchuk, S.A. and Tkachuk, O.V. (2013), "Forecasting the development of the national construction market in the economic crisis", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (24), рр. 25—29.
3. Kambur, O.L. and Petryshchenko, N.A. (2012), "Support for innovative development of the construction industry", Mozhlyvosti ta perspektyvy zabezpechennia stiikoho ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: problemy ta shliakhy vyrishennia: materialy Mizhnar. nauk.prakt. konf. [Opportunities and prospects for sustainable economic development of Ukraine: problems and solutions: materials International. scientific practice conf.], Kyivskyi ekonomichnyi naukovyi tsentr, Kyiv, Ukraine, 17—18 Feb, vol. 1, рр. 19—20.
4. Latysheva, O.V. and Saiko, A.D. (2019), "Construction industry of Ukraine: current state and its role in ensuring sustainable development of the national economy", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 2 (56), pp. 66—73.
5. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ ( Accessed 04 June 2020).
6. Seniv, B.H. (2010), "Current state and prospects of development of the construction industry of Ukraine", Innovatsiina ekonomika, vol. 3, pp. 19—24.
7. Sorokina, L.V. (2009), "Research of the influence of macroeconomic regulators on the dynamics of capital accumulation in the construction of Ukraine", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 69—81.
8. Tatar, M.S. (2016), "Research of problems of development of resource potential of construction enterprises of Ukraine in the conditions of activation of factors of external environment", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6, no. 3, pp. 81—86.
9. European Construction Industry Federation (2020), "Annual Report 2019", available at: http://www.fiec.eu/en/library-619/annual-report-english.aspx (Accessed 28 June 2020).
10. Deloitte (2019), GPoC 2018. Global Powers of Construction, Deloitte. Infrastructure Department, Madrid, Spain.
11. Statista (2016), "Global construction investments by region 2015", available at: https://www.statista.com/statistics/677079/annual-construction-investment-by-region/ (Accessed 24 June 2020).
12. GlobeNewswire (2019), "Global Construction Outlook 2019—2023 — Comprehensive Benchmarking of 92 Leading Construction Markets", available at: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/13/1822274/0/en/Global-Construction-Outlook-2019-2023-Comprehensive-Benchmarking-of-92-Leading-Construction-Markets.html (Accessed 28 June 2020).
13. The Economist (2018), "Is China investing too much in infrastructure?", available at: https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=866788670&Country=China&topic=Economy (Accessed 10 June 2020).
14. Brown, A. (2019), "Regional report: China's construction industry", International Construction, available at: https://www.khl.com/international-construction/regional-report-chinas-construction-industry/139933.article (Accessed 18 June 2020).
15. Planning & Construction News (2019), "Which countries are investing the most in construction?", available at: https://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/countries-investing-construction/54507/ (Accessed 08 July 2020).

№ 13-14 2020, стор. 81 - 85

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 829

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-7019-1541

Як цитувати статтю

Касич А. О. Інноваційно-інвестиційні проекти як умова підвищення ефективності системи управління в будівництві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 81–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.81

Kasych, А. (2020), “Innovation and investment projects as a condition for increase efficiency of management system in construction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 81–85. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.