EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ ФЕНОМЕН
А. П. Лелеченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.92

УДК: 332.142

А. П. Лелеченко

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ ФЕНОМЕН

Анотація

У статті окреслено специфіку теоретико-методологічного підходу до дослідження регіональної політики як науково-прикладного феномену. Поняття "регіональна політика" розглядається як офіційно державне та наукове визначення, що дало змогу виділяти загальнодержавну і регіональну частини. У першому випадку можна говорити про політику, що має державний статус, а в другому мова йде про регіональну політику самих регіонів, у тому числі і щодо своїх територій, яка формується і здійснюється "зверху вниз". Такий підхід кореспондує і з іншими підходами до розгляду поняття "регіональна політика", яку науковці визначають як спектр соціально-економічних, етно-демографічних, політичних, управлінських та інших процесів і проблем на тій підставі, що всі вони мають територіальну прив'язку. Аналіз наукових розвідок довів, що методологічним обертоном дослідження є синтез парадигм, які стосуються зовнішнього і внутрішнього підходів до визначення регіональної політики як складової частини єдиної державної політики, перша з яких використовує макроекономічні інструменти для посилення синергії національного економічного простору і надання регіонам додаткових можливостей для розвитку, а друга — для вирішення місцевих завдань у розрізі регіональних особливостей.
Виявлено конкретні акцентуації щодо визначення феномену дефініції "регіональна політика", яку конкретизовано і представлено як сукупність цілей, завдань, намірів і дій державних, регіональних і муніципальних органів влади, а також інших суб'єктів господарювання, спрямованих на створення умов для саморозвитку територій, досягнення певної просторової соціально-економічної та іншої рівноваги країни з урахуванням дотримання загальнонаціональних, регіональних, субрегіональних та локальних інтересів.

Ключові слова: регіональна політика; регіон; державна регіональна політика; механізм регіональної політики; регіональний розвиток.

Література

1. Голиков А.П. Региональная политика и экономическое развитие: европейский контекст: учебное пособие // Н.А. Казакова, Ю.Г. Прав. Х.: РИО ХНУ имени В.Н. Каразина. — 2009. — 270 с.
2. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. К.: НАДУ, 2011. — Т. 5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов, О.С. Ігнатенко (співголова) та ін. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Х.: Вид.-во ХарРІДУ "Магістр", 2011. — 408 с.
3. Кравченко Т.В. Теоретичні засади державної регіональної політики [Електронний ресурс] // Державне будівництво, 2009. — № 2. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2009-2/doc/1/07.pdf
4. Мрінська О.В. Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості її досвіду в Україні (суспільно-географічне дослідження): автореф. дис.... к. географ. н.; Інститут географії НАН України. Київ, 2005. — 20 с.
5. Наврузов Ю. Регіональна політика в Україні: проблеми, принципи, перспективи // Управління сучасним містом. — 2001. — № 1—3 (1). — С. 41—50.
6. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996. — 231 с.
7. Регіональна політика та управління у країнах Європи: матеріали до навчального курсу / упоряд. М.О. Лендьел, В.Ю. Керецман. Ужгород: б. в., 2001. — 248 с.
8. Семененко И. Группы интересов в Европейском Союзе: региональный аспект // Мировая экономика и международные отношения. — 1998. — № 4. — С. 38.
9. Фатеев В.С. Региональная политика: теория и практика. Европ. гуманит. ун-т. Минск: EHU, 2004. — 478 с.
10. Чумаченко Н.Г. Проблемы региональной политики в Украине // Людина і політика. — 1999. — № 3. — С. 50—56.

A. Lelechenko

REGIONAL POLICY AS A SCIENTIFIC AND APPLIED PHENOMENON

Summary

The article identifies the specific of theoretical and methodological approach to the study of regional politics as a scientific and applied phenomenon. The concept of "regional policy" is considered as an official state and scientific definition, which allowed us to distinguish between national and regional parts. First of all, we can talk about policy that has a state status, and the second we analyze the regional policy of regions themselves, including policy that has a state status". This approach also corresponds to other approaches to considerate the concepts of "regional policy", which scientists define as a spectrum of socio-economic, ethno-demographic, political, managerial and other processes and problems on the grounds that they have a territorial connection. Analysis of research has shown that the methodological overtone of the study is a synthesis of paradigms related to external and internal approaches to defining regional policy as part of a single public policy, the first of which uses macroeconomic tools to strengthen synergies and provide additional opportunities for development and the second one to solve local problems in terms of regional characteristics. Concrete accentuations are identified to determine the phenomenon of definition "regional policy", which are specified and presented as a set of goals, objectives and actions of state, regional and municipal authorities, as well as other business entities aimed at creating conditions for self-development of territories, achieving a certain spatial social-economic and other equilibrium of the country, taking into account the observance of national, regional, sub-regional and local interests.
The novelty of this concept demonstrates a multidimensional and multifaceted phenomenon that affects the multidirectional interests of individuals, their territorial, economic, political and other communities, authorities and management, economic entities and genetically connects and implements economic, social, environmental, natural resource, innovative, infrastructural, ethno-demographic, socio-political and other relations.

Keywords: egional policy; region; state regional policy; regional policy mechanism; regional development.

References

1. Golikov, A.P. Kazakova, N.A. and Prav, Ju.G. (2009), Regional'naja politika i jekonomicheskoe razvitie: evropejskij kontekst [Regional Policy and Economic Development: A European Context], RIO HNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv, Ukraine.
2. Kovbasiuk, Yu. V. Amosov, O. Yu. and Ihnatenko, O. S. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Vyd.-vo KharRIDU "Mahistr" , Kharkiv, Ukraine.
3. Kravchenko, T. V. (2009), "Theoretical principles of state regional policy", Derzhavne budivnytstvo, [Online], vol . 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2009-2/doc/1/07.pdf (Accessed 29 May 2020).
4. Mrins'ka, O.V. (2005), "Regional policy in the European Union and the possibilities of its experience in Ukraine (socio-geographical study)", Ph.D. Thesis, Instytut heohrafii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Navruzov, Yu. (2001), "Regional policy in Ukraine: problems, principles, prospects", Upravlinnia suchasnym mistom, vol. 1—3 (1), pp. 41—50.
6. Pistun, M.D. (1996), Osnovy teorii suspil'noi heohrafii [Fundamentals of the theory of social geography], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
7. Lend'el, M. O. and Keretsman, V. Yu. (2001), Rehional'na polityka ta upravlinnia u krainakh Yevropy [Regional policy and governance in European countries], Uzhhorod.
8. Semenenko, I. (1998), "Interest groups in the European Union: regional dimension", Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija, vol. 4, pp. 38.
9. Fateev, V.S. (2004), Regional'naja politika: teorija i praktika [Regional policy: theory and practice], Evrop. gumanit. un-t. EHU, Minsk, Belorussia.
10. Chumachenko, N. H. (1999), "Problems of regional policy in Ukraine", Liudyna i polityka, vol. 3, pp. 50—56.

№ 13-14 2020, стор. 92 - 96

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 673

Відомості про авторів

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0850-3724

Як цитувати статтю

Лелеченко А. П. Регіональна політика як науково-прикладний феномен. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 92–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.92

Lelechenko, A. (2020), “Regional policy as a scientific and applied phenomenon”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 92–96. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.