EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДО МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ "ПОРТ-ЛЕНДЛОРД" ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
О. І. Платонов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.97

УДК: 351.812.5

О. І. Платонов

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДО МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ "ПОРТ-ЛЕНДЛОРД" ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

У статті акцентовано увагу на основних проблемах розвитку мультимодальних перевезень вантажів. Наголошено на значимості моделі управління морськими портами у розвитку контейнеризації мультимодальних перевезень. Встановлено, що пропускна здатність контейнерних вантажопотоків у портах України в останні роки практично збігається з циклічним відновленням в українській економіці та циклічним відновленням контейнерних перевезень у світі, однак за міжнародними стандартами лишається відносно низькою. За форсайт-методологією здійснено прогнози розвитку контейнерних перевезень на середньо- та довгострокових часових горизонтах. Проаналізовано якість портової інфраструктури, здійснену за оцінкою Світового економічного форуму. Підкреслено болючі проблем операторів мультимодальних перевезень, пов'язані з дисбалансом потужностей порт-терміналів, порт-залізниць та порт-автодоріг. Встановлено "вузькі місця" порт-терміналів, порт-залізниці та порт-автодороги, які потребують негайного вирішення. Доведено необхідність у збалансуванні потужностей порт-терміналів, порт-залізниць та порт-автодоріг. Акцентовано на потребі зміни моделі управління портовою інфраструктурою. Розглянуто світовий досвід управління портовою інфраструктурою та встановлено його вплив на розвиток мультимодальних перевезень вантажів. Коротко охарактеризовано кожну з моделей управління портом, виокремлені за критеріями визначеними Світовим банком. Підкреслено, що кожна з розглянутих моделей супроводжується певним рівнем ризику як для держави, так і для приватного бізнесу. Наголошено на потребі наближення управління портами до моделі "порт-лендлорд". Розкрито сутність моделі "порт-лендлорд" та коротко охарактеризовано її відмінні риси. Підкреслено, що трансформація до моделі "порт-лендлорд" полягає не в отриманні АМПУ права власності на землю, а в набутті повноважень консолідованого контролю за ефективним користуванням портовими землями, комплексним розвитком портової інфраструктури і збалансуванням потужнос-тей порт-терміналів, порт-залізниць та порт-автодоріг. Здійснено спробу обгрунтувати доцільність консолідації контролю за користуванням землею портових та припортових територій та наближення до моделі управління "порт-лендлорд" як запоруки розвитку мультимодальних перевезень. Розроблено Дорожню карту трансформації до моделі "порт-лендлорд" та коротко охарактеризовано кожен з її етапів. Узагальнено результати досліджень.

Ключові слова: контейнерні перевезення; модель "порт-лендлорд"; мультимодальні перевезення вантажів; оператори мультимодальних перевезень; портова інфраструктура; порт-термінали; порт-залізниці; порт-автодороги.

Література

1. Адміністрація морських портів України. URL: http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateliraboty/pokazateli-raboty-2017
2. Вдосконалення управління портовою галуззю України консолідація контролю за користуванням портовими територіями та наближення до моделі управління "порт-лендлорд": світовий досвід і перспективи реформування в українському контексті. Світовий банк. 2020. — 76 с. URL: http://www.uspa.gov.ua/
3. Ківалов С.В. Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура? LEX PORTUS. 2017. № 2 (4). С. 5—20.
4. Про морські порти. Закон України від 17.05.2012 №4709-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
5. Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. Постанова КМУ від 04 грудня 2019 р. № 1043. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-pr-a1043
6. Сергеев А.С. Мировая практика управления морскими портами в усло виях свободного режима коммерческой деятельности. Известия Даль невосточного федерального университета. Экономика и управление. 2014. № 4. С. 3—14.
7. У 2019 морські порти України перевалили понад 1 млн TEU контейнерів. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/u-2019-morski-porti-ukrayini
8. The Global Competitiveness Report. URL: http://www3.weforum.org/
9. Alternative Port Management Structures And Ownership Models. World Bank Port Reform Tool Kit. URL: http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/ documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/03_TOOLKIT_Module3. pdf

O. Platonov

TRANSFORMATION TO THE "PORT-LANDLORD" MANAGEMENT MODEL AS A GUARANTEE OF THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION

Summary

The article focuses on the main problems of development of multimodal transport of goods. The emphasis on the importance of the model of management of seaports in the development of containerization and multimodal transport. It is established that the throughput of containerized cargo in the ports of Ukraine in recent years, almost coincides with a cyclical recovery in the Ukrainian economy and the cyclical recovery of container traffic in the world, but by international standards it remains relatively low. Foresight methodology is implemented forecasts of container traffic in the medium and long time horizons. Analyzed quality of port infrastructure carried out according to the world economic forum. Highlighted serious problems of the multimodal transport operator, associated with the imbalance of capacities of port terminals, the port railway and port road. Established bottlenecks in port terminals, the port railway and port road, which require immediate solutions. The proven need for balancing the capacities of port terminals, the port railway and port road. Accented on the necessity of changing the governance model of the port infrastructure. Reviewed global experience in the management of port infrastructure and its impact on the development of multimodal transport. Summarize each of the models of port management, allocated according to criteria defined by the world Bank. Emphasized that each of the considered models accompanied by a certain level of risk for the state and for private business. Emphasized the necessity of approaching the management ports to the model of "port-landlord". The essence of the model of "port-landlord" and briefly described its distinctive character. Stressed that the transformation to the model of "port-landlord" is not making ASD the rights of land ownership and the attainment of powers consolidated control over the efficient use of port land, comprehensive development of port infrastructure and capacity balancing-Tay port terminals, the port railway and port road. An attempt was made to justify the consolidation of control over the use of land for port and port areas and approach to model management "port landlord" as key to the development of multimodal transport. Developed a Road map of transformation to the model of "port-landlord" and summarizes each of its stages. Summarizes the results of the research.

Keywords: container transportation; model "port landlord"; multimodal transportation; multimodal operators; port infrastructure; port terminals; port-rail; port-road.

References

1. Administration of seaports of Ukraine (2017), available at: http://www.uspa.gov.ua/en/pokazateliraboty/pokazateli-raboty-2017 (Accessed 4 April 2020).
2. The World Bank (2020), "Improving the management of the port industry of Ukraine, consolidation of control over the use of port territories and approximation to the management model "Port Landlord": world experience and prospects for reform in the Ukrainian context", available at: http://www.uspa.gov.ua/ (Accessed 7 April 2020).
3. Kivalov, S.V. (2017), "Administration of seaports of Ukraine: isn't it a superfluous structure?", LEX PORTUS?, vol. 2 (4), pp. 5—20.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About seaports", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 (Accessed 2 April 2020).
5. Тhe Cabinet of Ministers (2019), Resolution "On the implementation of an experimental project on the admission of private locomotives to work on separate routes on public railways", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-pr-a1043 (Accessed 5 April 2020).
6. Sergeev, A.S. (2014), "World practice of seaport management in the conditions of free mode of commercial activity", Izvestia Dahl of the non-eastern federal university. Economics and management, vol. 4, pp. 3—14.
7. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "In 2019, the seaports of Ukraine handled more than 1 million TEU containers", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/u-2019-morski-porti-ukrayini (Accessed 11 April 2020).
8. The Global Competitiveness Report (2020), available at: http://www3.weforum.org/ (Accessed 6 April 2020).
9. World Bank Port Reform Tool Kit (2020), "Alternative Port Management Structures And Ownership Models", available at: http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/03_TOOLKIT_Module3.рdf (Accessed 9 April 2020).

№ 13-14 2020, стор. 97 - 102

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 917

Відомості про авторів

О. І. Платонов

к. е. н., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Platonov

PhD in Economics, Doctoral candidate, Department of public administration,Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-3059-5389

Як цитувати статтю

Платонов О. І. Трансформація до моделі управління "порт-лендлорд" як запорука розвитку мультимодальних перевезень. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.97

Platonov, O. (2020), “Transformation to the "port-landlord" management model as a guarantee of the development of multimodal transportation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 97–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.