EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ
В. Ф. Загурська-Антонюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.103

УДК: 32:351.862

В. Ф. Загурська-Антонюк

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ

Анотація

Серед існуючих численних сучасних проблем міжнародної безпеки можна назвати багато факторів: глобалізація, інтеграція, конвергенція, регіоналізація, сепаратизм, тероризм, демографічні проблеми, голод, поглиблення екологічної кризи. Розглянуто актуальні проблеми міжнародної безпеки у контексті глобалізаційних трансформацій у сучасному світі.
Глобалізаційні процеси принесли як позитивні, так і негативні зміни у розвиток сучасного світу. З одного боку, призвели до зміни людського світогляду, капіталу, технологій — і це мало позитивний вплив на пришвидшення розвитку на глобальному рівні. З іншого боку, ці процеси призвели до розширення цілої низки негативних явищ, як-от: міжнародні політичні кризи, економічні та фінансові проблеми, міжнародний тероризм, інформаційні загрози, організована злочинність, корупція, торгівля людьми і наркотиками, відмивання грошей, морське пірацтво — і ці явища швидко охоплюють різні регіони і розвиваються у межах цілого світу. Пристосування до глобалізаційних змін є нерівномірним і призводить до напруги і конфліктів у міжнародних стосунках. У зв'язку із цим роль держави, як ключового гравця на міжнародній арені, значно ослабла. І така тенденція простежується вже загалом світі та й навіть призвела до обмеження регуляторної ролі держави стосовно зовнішніх суб'єктів.

Ключові слова: глобалізація; загрози; конфлікти; міжнародна безпека; регіоналізація; конвергенція; трансформаційні процеси; тероризм.

Література

1. Артюшин Л.М. Теоретичні аспекти стратегій воєнної безпеки суспільства і держави: Монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 178 с.
2. Бічік В.В. Ядерне роззброєння України і світове співтовариство: історичні, стратегічні, військово-політичні, військово-технічні аспекти ядерного роззброєння України. Київ, 2000.
3. Бодрук О. Україна у системі міжнародної безпеки: монографія / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Київ: НІПМБ, 2003.
4. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг ред. проф. Б. Гуменюка і проф.С. Шергіна. Київ: Університет Україна, 2009.
5. Іжнін І. Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х рр. XX ст.: дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2004.
6. Камінська Н.В. Вплив глобалізації та регіоналізації на сучасні міжнародно-правові відносини. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 120. Ч. 1. С. 5.
7. Лук'яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. Київ: ТОВ "Нац. підручник", 2008. 318 с.
8. Перепелиця Г. Парадигма нової системи європейської безпеки. Іnternational Review. 2009. № 3 (11) жовтень. С. 40.
9. Тимків Я. Особливості та класифікація сучасних загроз національній та міжнародній безпеці. Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. 2006. № 11 (31). 221 с.
10. Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація системи безпеки: навчальний посібник. Донецьк, 2011.
11. Чешков М. Глобалізація: сутність, сучасна фаза, перспективи. Pro et Contra. 1999. С. 114—127.
12. Шевцов А.І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довго— строкова стратегія розвитку України. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (2). С. 193.

V. Zagurska-Antoniuk

INTERNATIONAL SAFETY IS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE MODERN WORLD

Summary

Among the existent numerous modern problems of international safety it is possible to name many factors: globalization, integration, convergence, revivifying, separatism, terrorism, demographic problems, hunger, deepening of ecological crisis. The issues of the day of international safety are considered in the context of transformations of globalization in the modern world.
The processes of globalization brought both positive and negative changes to development of the modern world. From one side resulted in the change of human world view, capital, technologies — and it had positive influence on the acceleration of development at global level. On the other hand these processes resulted in expansion of цілї row of the negative phenomena, such as: international political crises, economic and financial problems, international terrorism, informative threats, organized crime, corruption, trading in people and drugs, white-washing, marine пірацтво — and these phenomena quickly embrace different regions and develop within the limits of the entire world. Adaptation to the changes of globalization is uneven and results in tension and conflicts in international relations. In connection with it role of the state, as a key player in the international arena, considerably weakening. And such tendency is traced already throughout the world and even resulted in limitation of regulator role of the state in relation to external subjects.
Such state of affairs in some spheres has positive influence on stabilizing of situation due to voluntarily delegation of part of sovereign rights on an international level. It increases possibility in the foresight of behavior of the states and gives the best possibilities in co-ordination of activity, and also results in harmonization of right. However in future yet greater and various calls threaten the states from the side of non-state strong subjects — international corporations, organized crime, terrorist organizations, and even private парамілітарних firms and enterprises. At the terms of crisis or in a difficult situation, such organizations can on anything levels to become reason of instability.

Keywords: globalization; threats; conflicts; international safety; revivifying; convergence; transformation processes; terrorism.

References

1. Artiushyn, L. M. (2003), Teoretychni aspekty stratehij voiennoi bezpeky suspil'stva i derzhavy [Theoretical aspects of military security strategies of society and the state], Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, Kharkiv, Ukraine.
2. Bichik, V.V. (2000), Yaderne rozzbroiennia Ukrainy i svitove spivtovarystvo: istorychni, stratehichni, vijs'kovo-politychni, vijs'kovo-tekhnichni aspekty iadernoho rozzbroiennia Ukrainy [Ukraine's nuclear disarmament and the world community: historical, strategic, military-political, military-technical aspects of Ukraine's nuclear disarmament], Kyiv, Ukraine.
3. Bodruk, O. (2003), Ukraina u systemi mizhnarodnoi bezpeky [Ukraine in the system of international security], NIPMB, Kyiv, Ukraine.
4. Humeniuk, B. and Sherhin, S. (2009), Hlobalizatsiia i suchasnyj mizhnarodnyj protses [Globalization and the modern international process], Universytet Ukraina, Kyiv, Ukraine.
5. Izhnin, I. (2004), "Features of the use of military force in armed conflicts of the 90s of the XX century", Abstract of Ph.D. dissertation, L'vivs'kyj natsional'nyj un-t im. Ivana Franka. L'viv, Ukraine.
6. Kamins'ka, N. V. (2014), "The impact of globalization and regionalization on modern international legal relations", Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 120, no. 1, p. 5.
7. Luk'ianenko, D. H. (2008), Hlobal'na ekonomichna intehratsiia [Global economic integration], TOV "Nats. pidruchnyk", Kyiv, Ukraine.
8. Perepelytsia, H. (2009), "The paradigm of a new European security system", International Review, vol. 3(11), p. 40.
9. Tymkiv, Ya. (2006), "Features and classification of modern threats to national and international security", Naukovyj visnyk. Odes'kyj derzhavnyj ekonomichnyj universytet, vol. 11 (31).
10. Potiekhin, O. and Todorov, I. (2011), Hlobalizatsiia systemy bezpeky [Globalization of the security system], Donets'k, Ukraine.
11. Cheshkov, M. (1999), "Globalization: essence, modern phase, perspectives", Pro et Contra, pp. 114—127.
12. Shevtsov, A. I. (2007), "The future of humanity needs to be planned: global threats and long-term development strategy of Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 1 (2), pp. 193.

№ 13-14 2020, стор. 103 - 109

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 1817

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 103–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.103

Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “International safety is in the context of globalization of the modern world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 103–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.