EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ
Д. М. Костенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.118

УДК: 351.86:304 (477)

Д. М. Костенко

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є розробка концептуальної моделі формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою України.
Для вирішення завдань дослідження нами використовувалися: методи аналізу і синтезу — для осмислення актуальних проблем публічного управління національною безпекою; метод моделювання використано для розробки концептуальної моделі формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою; інституціональний підхід, у рамках якого національна безпека розглядається передусім як результат функціонування соціальних інститутів — політика, право, культура (ідеологія), державне управління, громадянське суспільство та інших інститутів, що є похідними від вищезазначених інститутів.
Показано, що в чинному законодавстві України визначено прозорість і відкритість намірів державної влади як невід'ємної складової політики національної безпеки. Встановлено, що для виконання цих вимог чинного законодавства України у сфері національної безпеки необхідно розбудовувати мережеву архітектуру публічного управління національною безпекою.
З метою забезпечення прозорості і відкритості політики національної безпеки України запропоновано авторську концептуальну модель формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою, що структурно включає 7 рівнів: перший — фактори і умови, які визначають на наднаціональному рівні виникнення та динаміку розвитку системи глобальної політики, євроатлантичної та європейської систем колективної безпеки; другий — фактори, які визначають на національному рівні виникнення та динаміку розвитку мережевої архітектури публічного управління в контексті забезпечення національної безпеки, а саме базові соціальні інститути: економіка, політика, культура; третій і четвертий — зовнішнє та внутрішнє інституційне середовище формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою; п'ятий — інституціональна матриця публічного управління національною безпекою; шостий — рівень процесів, що охоплює цикли розробки й реалізації політики формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою, механізми розробки та реалізації цієї політики; сьомий — організаційний рівень, що включає етапи справляння державно-регулюючого впливу на процес формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою на основі реалізації ідеї партисипаторного управління.

Ключові слова: глобальні трансформації; національна безпека; публічне управління національною безпекою; мережева архітектура публічного управління; інституціональна матриця публічного управління національною безпекою.

Література

1. Абрамов В.І. Категорія "безпека": від методологічних засад інституціоналізму до державно-управлінського змісту. Проблеми забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі державотворення: матеріали кругл. столу, м. Київ, 21 жовт. 2010 р. / за заг. ред. Г.П. Ситника. К.: НАДУ, 2011. С. 7—12.
2. Абрамов В.І. Мережева архітектура публічного управління: проблеми концептуалізації і практики забезпечення національної безпеки. Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку: матеріали щоріч. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 27 трав. 2016 р. / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, С.В. Загороднюка. К.: НАДУ, 2016. С. 241—243.
3. Абрамов В.І., Лук'яненко О.М. Принцип транспарентності в державному управлінні національною безпекою в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конференції (24 грудня 2015 р). Одеса. 2016. С. 312—313.
4. Абрамов В.І., Шевченко М.М. Використання воєнної сили як інструменту глобального менеджменту. Труди академії. 2006. № 66. С. 271—276.
5. Бортнікова О.Г. Взаємодія релігії і політики: теорія і методологія: монографія. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. 338 с.
6. Валевський О.Л. Держава і реформи в Україні: аналіз державної політики в умовах трансформації суспільства: монографія. К.: НАДУ, 2007. 316 с.
7. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз): монографія / за заг. ред. В.М. Князєва. К.: Вид-во НАДУ, 2007. 680 с.
8. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / [О.Г. Білорус, Д.Г. Лук'яненко та ін.]; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ, 2001. 733 с.
9. Глобальна та національна безпека: підручник / [авт. кол.: В.І. Абрамов, С.Щ. Андреєв, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк, М.М. Шевченко та ін.]; за заг. ред. Г.П. Ситника. К.: НАДУ, 2016. 784 с.
10. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Д. Хелд, Э. Макгрю, Д. Гольдблатт, Д. Перратон: Пер. с англ. В.В. Сапова и др. М.: Праксис, 2004. — 576 с.
11. Грубов В.М. Європейська колективна безпека в умовах глобалізації: ліберальна парадигма: монографія. К.: Тов. "ФАДА, ЛТД", 2007. 554 с.
12. Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності: монографія / [авт. кол.: В.І. Абрамов, Т.В. Запорожець, Р.Р. Марутян та ін.]; за заг. ред. Л.М. Шипілової. К.: НАДУ, 2018. 232 с.
13. Пелих А.О., Смирнова Н.С., Шевченко М.М. Партисипаторна функція системи забезпечення національної безпеки в умовах переходу до соціального порядку відкритого доступу. Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 26 листоп. 2014 р.: у 2 т. / [за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка та ін.]. К.: НАДУ, 2014. Т. 2. С. 85—87.
14. Про національну безпеку України [Електронний ресурс]: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 18.12.2018 р.).
15. Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 12.12.2018 р.).
16. Савранська Г.М. Державне управління соціальним партнерством в контексті забезпечення соціальної безпеки України: дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01. / НАДУ. К., 2018. 269 с.
17. Теоретико-методологічні засади формування кадрової безпеки в системі публічного управління: кол. монографія / [С.О. Борисевич, В.І. Абрамов, В.Ф. Смолянюк, М.М. Шевченко]; за ред. С.О. Борисевича. К.: НАДУ, 2018. 304 с.
18. Шевченко М.М. Культурно-цивілізаційні відмінності в моделях геополітичної поведінки та забезпечення безпеки країн Заходу і Сходу. Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 24 грудня 2015 р. / за заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 95—98.
19. Шевченко М.М., Зозуля О.С. Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16 С. 125—129.
20. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія / [Г.П. Ситник, В.І. Абрамов, О.Г. Бортнікова, Д.Я. Кучма, М.М. Шевченко та ін.]; за ред. Г.П. Ситника, В.І. Абрамова. К.: МАЙСТЕР КНИГ, 2012. 536 с.

D. Kostenko

CONCEPTUAL MODEL FOR FORMING THE NETWORK ARCHITECTURE OF PUBLIC NATIONAL SECURITY MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to develop a conceptual model for forming the network architecture of public national security management in Ukraine.
To solve the problems of the research, we used the following methods of analysis and synthesis: to understand the current problems of public national security management; modelling method used to develop a conceptual model for forming the network architecture of public national security management; institutional approach in which national security is considered primarily as a result of the functioning of social institutions like politics, law, culture (ideology), public administration, civil society and other institutions that are derived from the above institutions.
It is shown that the current legislation of Ukraine defines transparency and openness of the intentions of the state authorities as an integral component of national security policy. It is established to fulfil these requirements of the current legislation of Ukraine in the field of national security it is necessary to develop a network architecture of public national security management.
To ensure transparency and openness of the national security policy of Ukraine the author's conceptual model for forming the network architecture of public national security management, which structurally consists of 7 levels: the first level is the factors and conditions that determine at the supranational level of the emergence and dynamics of global politics, Euro-Atlantic and European Systems of collective security; the second level is the factors that determine at the national level, the emergence and development of network architecture for public administration in the context of national security, namely, basic social institutions: economy, politics, culture; the third and fourth levels are external and internal institutional environment for forming the network architecture of public national security management; the fifth level is the institutional matrix of national security public management; the sixth level is a processes level spanning development cycles and the implementation of the policy for forming the network architecture of public national security management, the mechanisms for the development and implementation of this policy; and the seventh level is an organizational level, comprising the steps of charging a state regulating influence on forming the network architecture of public national security management based on the implementation of the idea of participatory management.

Keywords: global transformations; national security; public national security management; public administration network architecture; the institutional matrix for public national security management.

References

1. Abramov, V.I. (2011), "Category "security": from the methodological foundations of institutionalism to public administration content", Problemy zabezpechennia natsional'noi bezpeky Ukrainy na suchasnomu etapi derzhavotvorennia : materialy kruhloho stolu [Problems of ensuring the national security of Ukraine at the present stage of state formation: materials of the round table], NADU, Kyiv, 21 October 2010, pp. 7—12.
2. Abramov, V.I. (2016), "Network architecture of public administration: problems of conceptualization and practice of national security", Derzhavna sluzhba ta publichna polityka: problemy i perspektyvy rozvytku : materialy schorichnoi vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu [Civil Service and Public Policy: Problems and Prospects for Development: Proceedings of the Annual All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation], NADU, Kyiv, Ukraine, 27 May 2016, pp. 241—243.
3. Abramov, V.I. and Luk'ianenko, O.M. (2016), "The principle of transparency in public administration of national security in the context of the implementation of Ukraine's European integration aspirations", Yevropejs'ka intehratsiia v konteksti svitovykh hlobalizatsijnykh protsesiv: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [European integration in the context of globalization processes: materials of the scientific-practical conference], Odessa, Ukraine, 24 December 2015, pp. 312—313.
4. Abramov, V.I. and Shevchenko, M.M. (2006), "The use of military force as a tool of global management", Trudy akademii, vol. 66, pp. 271—276.
5. Bortnikova, O.H. (2017), Vzaiemodiia relihii i polityky: teoriia i metodolohiia [Interaction of religion and politics: theory and methodology], PALYVODA A.V., Kyiv, Ukraine.
6. Valevs'kyj, O.L. (2007), Derzhava i reformy v Ukraini: analiz derzhavnoi polityky v umovakh transformatsii suspil'stva [The state and reforms in Ukraine: analysis of public policy in the transformation of society], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. Vojtovych, R.V. (2007), Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia (teoretyko-metodolohichnyj analiz) [The impact of globalization on the system of public administration (theoretical and methodological analysis)], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Bilorus, O.H. and Luk'ianenko, D.H. (2001), Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku [Globalization and security of development], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Abramov, V.I. Andreiev, S.Sch. Sytnyk, H.P. Smolianiuk, V.F. and Shevchenko, M.M. (2016), Hlobal'na ta natsional'na bezpeka [Global and national security], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Kheld, D. Makhriu, E. Hol'dblatt, D. and Perraton, D. (2004), Hlobal'nye transformatsyy: Polytyka, ekonomyka, kul'tura [Global transformations: Politics, economics, culture], Praksys, Moscow, Russia.
11. Hrubov, V.M. (2007), Yevropejs'ka kolektyvna bezpeka v umovakh hlobalizatsii: liberal'na paradyhma [European collective security in the context of globalization: a liberal paradigm], Tov. "FADA, LTD", Kyiv, Ukraine.
12. Abramov, V.I. Zaporozhets', T.V. and Marutian, R.R. (2018), Metodolohiia stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobal'nykh zahroz natsional'nij bezpetsi ta mizhnarodnij stabil'nosti [Methodology of strategic planning in the context of global threats to national security and international stability], NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Pelykh, A.O. Smyrnova, N.S. and Shevchenko, M.M. (2014), "Participatory function of the national security system in the transition to the social order of open access", Publichne upravlinnia: shliakhy rozvytku: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu, [Public administration: ways of development: materials of the scientific-practical conference with international participation], NADU, Kyiv, Ukraine, 26 November 2014, pp. 85—87.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 20 June 2020).
15. President of Ukraine (2015), Decree "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 20 June 2020).
16. Savrans'ka, H.M. (2018), "State management of social partnership in the context of ensuring social security of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Borysevych, S.O. Abramov, V.I. Smolianiuk, V.F. and Shevchenko, M.M. (2018), Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia kadrovoi bezpeky v systemi publichnoho upravlinnia [Theoretical and methodological principles of personnel security formation in the system of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
18. Shevchenko, M.M. (2016), "Cultural and civilizational differences in models of geopolitical behavior and security of the West and East", Yevropejs'ka intehratsiia v konteksti svitovykh hlobalizatsijnykh protsesiv: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [European integration in the context of globalization processes: materials of the scientific-practical conference], ORIDU NADU, Odessa, 24 December 2015, pp. 95—98.
19. Shevchenko, M.M. and Zozulia, O.S. (2015), "Systems of national security of adaptive and creative types: comparative analysis", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 125—129.
20. Sytnyk, H.P. Abramov, V.I. Bortnikova, O.H. Kuchma, D.Ya. and Shevchenko, M.M. (2012), Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam natsional'noi bezpeky Ukrainy [Ways to improve the system of public administration of national security of Ukraine], MAJSTER KNYH, Kyiv, Ukraine.

№ 13-14 2020, стор. 118 - 124

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 1774

Відомості про авторів

Д. М. Костенко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

D. Kostenko

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4624-820X

Як цитувати статтю

Костенко Д. М. Концептуальна модель формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 118–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.118

Kostenko, D. (2020), “Conceptual model for forming the network architecture of public national security management in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 118–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.