EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. О. Платонова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.125

УДК: 351.88

І. О. Платонова

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Розглянуто та конкретизовано теоретичні засади механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності слід розглядати у двох аспектах: у широкому плані — з позицій регулюючого впливу держави на зовнішньо-економічну діяльність взагалі та у вузькому значенні — як вироблення і реалізацію певної зовнішньоекономічної політики. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено як систему заходів, що застосовуються в межах складових зовнішньоекономічної політики держави стосовно різнохарактерних операцій суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку, спрямованих на підтримку зовнішньоекономічних зв'язків та ефективної участі країни в процесах міжнародного поділу праці відповідно до національних інтересів.
Зауважено, що механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності варто розглядати як сукупність економічних форм, методів та інструментів, за допомогою яких стимулюється, координується і регламентується діяльність суб'єктів у сфері зовнішньоекономічних зв'язків відповідно до цілей та завдань.
Охарактеризовано принципи, завдяки яким досягається відповідність регулювання зовнішньоекономічної діяльності з метою: забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України; стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України; створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Охарактеризовано основні причини, які стимулюють розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, до яких віднесено такі: нерівномірність економічного розвитку різних країн світу; відмінності в сировинних ресурсах; відмінності в людських ресурсах; нерівномірність розміщення фінансових ресурсів; характер політичних відносин; різний рівень науково-технічного розвитку; специфіку географічного положення, природних і кліматичних умов.

Ключові слова: державне регулювання; механізми реалізації; зовнішньоекономічна політика; зовнішньоекономічна діяльність; зовнішньоекономічні зв'язки.

Література

1. Вусятицька М. Теоретичні аспекти фінансового важеля як економічної категорії. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія "Економічні науки". 2012. № 2. С. 274—279.
2. Мацьків В. Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8 (1). С. 279—290.
3. Метеленко Н. Концептуалізація поняття "фінансовий механізм". Причорноморські економічні студії. 2016. № 10. С. 171—179.
4. Храмов В. Зовнішньоекономічна політика. К.: МАУП, 2015. 264 с.
5. Юрченко С. Теоретичнi засади адмiнiстративно-правового регулювання у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Сучаснi питання економiки i права. 2017. Вип. 1. С. 125—130.

I. Platonova

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The theoretical bases of mechanisms of state regulation of foreign economic activity are considered and concretized. It is proved that state regulation of foreign economic activity should be considered in two aspects: in a broad sense — from the standpoint of regulatory influence of the state on foreign economic activity in general, and in a narrow sense — as the development and implementation of certain foreign economic policy. State regulation of foreign economic activity is defined as a system of measures applied within the components of foreign economic policy of the state in relation to various operations of economic entities in foreign markets, aimed at maintaining foreign economic relations and effective participation in the international division of labor.
It is noted that the mechanism of state regulation of foreign economic activity should be considered as a set of economic forms, methods and tools that stimulate, coordinate and regulate the activities of entities in the field of foreign economic relations in accordance with the goals and objectives.
The principles due to which the conformity of the regulation of foreign economic activity is achieved in order to: ensure the balance of the economy and the balance of the domestic market of Ukraine are described; stimulation of progressive structural changes in the economy, including foreign economic relations of the subjects of foreign economic activity of Ukraine; creation of the most favorable conditions for the involvement of Ukraine's economy in the system of world division of labor and its approximation to the market structures of developed foreign countries.
The main reasons that stimulate the development of foreign economic relations are described, which include the following: uneven economic development of different countries; differences in raw materials; differences in human resources; uneven allocation of financial resources; the nature of political relations; different level of scientific and technical development; specifics of geographical location, natural and climatic conditions.

Keywords: state regulation; implementation mechanisms; foreign economic policy; foreign economic activity; foreign economic relations.

References

1. Vusyatytska, M. (2012), "Theoretical aspects of financial leverage as an economic category", Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 2, pp. 274—279.
2. Matskiv, V. (2012), "Theoretical bases of financial regulation of foreign economic activity of economic entities", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 8 (1), pp. 279—290.
3. Metelenko, N. (2016), "Conceptualization of the concept of "financial mechanism", Prychornomors'ki ekonomichni studi?, vol. 10, pp. 171—179.
4. Khramov, V. (2015) Zovnishn'oekonomichna polityka [Foreign economic policy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
5. Yurchenko, S. (2017), "Theoretical principles of administrative and legal regulation in the field of foreign economic activity", Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 1, pp.125—130.

№ 13-14 2020, стор. 125 - 129

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 2318

Відомості про авторів

І. О. Платонова

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

I. Platonova

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-3996-4929

Як цитувати статтю

Платонова І. О. Теоретичні засади механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 125–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.125

Platonova, I. (2020), “Theoretical fundamentals of mechanisms of state regulation of foreign economic activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 125–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.