EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Л. С. Солодухіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.130

УДК: 365.2-058.862:347.639(477)

Л. С. Солодухіна

ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті охарактеризовано законодавчі гарантії щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Україні.
Зокрема досліджено, що існує два напрями захисту житлових прав осіб зазначених категорій, а саме: збереження житла, яке вже належить дітям на праві власності на праві користування, та забезпечення житлом. До того ж виявилось, що забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які його не мають, є як повноваженням держави, так і власним повноваженням органів місцевого самоврядування.
Також встановлено, що стан задоволення потреб окресленої категорії населення у житлі є критичним, що не тільки стримує повноцінну адаптацію таких осіб у соціум, негативно впливає на їхній психологічний стан та обраний стиль життя, але позбавляє їх відчуття захищеності.
Водночас у статті розкрито основні напрями у цій сфері та проаналізовано основні причини, що призводять до проблем при реалізації права відповідних осіб на житло.
Важливим є те, що стаття містить інформацію про позитивні зрушення останніх років, які відбуваються в державі у цій сфері.
Окрему увагу у статті присвячено запропонованим шляхам нормативно-правового та організаційного врегулювання виявлених проблем.

Ключові слова: права дитини; збереження житла; опіка над майном; забезпечення житлом; діти-сироти та діти; позбавлені батьківського піклування; децентралізація.

Література

1. Конституція України: Закон України: прийнятий 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Житловий кодекс Української РСР: Закон України: прийнятий 30.06.1983 №5464-X // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1983. — № 28. — Ст. 573. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/card2#Card
3. Сімейний кодекс України: Закон України: прийнятий 10 січня 2002 р. № 2947-III // Відом. Верховної Ради України. 2002 — № 21—22. — Ст.135. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
4. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України: прийнятий 13 січня 2005 р. № 2342-IV // Відом. Верховної Ради України. — 2005. — № 6. — Ст. 147. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /2342-15
5. Про місцеве самоврядування: Закон України: прийнятий 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
6. Про охорону дитинства: Закон України: прийнятий 26 квітня 2001 р. № 2402-IІІ // Відом. Верховної Ради України. — 2001. — № 30. — Ст. 142. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
7. Про фонд соціального призначення: Закон України: прийнятий 12.01.2006 № 3334-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 19. — Ст. 159. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15/card2#Card
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа: проект Закону України: зареєстрований у Верховній Раді України 02.06.2020 № 3577. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
9. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини: постанова Кабінету Міністрів України, прийнята 24 вересня 2008 р. № 866 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 76. — Ст. 2561. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
10. Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа: постанова Кабінету Міністрів України, прийнята 15 листопада 2017 р. № 877 // Офіційний вісник України — 2017. — № 95. — Ст. 2899. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2017-%D0%BF#Text
11. Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР: постанова Кабінету Міністрів Української РСР, прийнята 11 грудня 1984 р. № 470. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text
12. Офіційний веб-портал Мінсоцполітики. — Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/
13. Аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні "Ілюзія захисту" / Міжнародна організація "Hope and Homes for Children" [Авт. кол.: Постолюк Г., Татарчук Н., Чуприна Д. та ін.]. — К., 2016. — 95 с.
14. Гнатів О. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як спосіб захисту їх прав / О. Гнатів // Актуальні проблеми правознавства. Вип. 1 (9). — 2017. — С. 66—69.
15. Захист і забезпечення дотримання житлових і майнових прав дітей: Державна тематична доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року / кол. авт: Ж.В. Петрочко, О.Я. Яременко (кер.) та ін.). — К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002. — 160 с.
16. Мовчан О.В. Захист права дитини на користування житлом / О.В. Мовчан // Часопис Академії адвокатури України. — 2015. — № 3 (28). — С. 75—80.
17. Черновалюк Ю.Ю. Проблеми збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та шляхи їх вирішення /Ю.Ю. Черновалюк // Університетські наукові записки. — 2012. — № 3. — С. 67—71.

L. Soloduchina

PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF ORPHANS, CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE AND PERSONS FROM AMONG THEM IN UKRAINE: CONDITION AND PROSPECTS

Summary

The article describes the legislative guarantees for the protection of housing rights of orphans, children deprived of parental care, and persons from among them in Ukraine.
In particular, it was investigated that there are two areas of protection of housing rights of persons of these categories, namely: the preservation of housing, which already belongs to children on the right of ownership, and the provision of housing. In addition, it turned out that the provision of housing for orphans, children deprived of parental care, and persons among them who do not have it, is both the authority of the state and its own authority of local governments.
It was also established that the state of meeting the needs of the defined category of the population in housing is critical — more than 23 thousand orphans and children deprived of parental care, who had the right after reaching adulthood to receive emergency housing, not provided by him (more than 8 thousand of them are already 35 years old). This not only hinders the full adaptation of such persons to society, negatively affects their psychological state and chosen lifestyle, but deprives them of a sense of security.
At the same time, the article reveals the main directions in this area, and analyzes the main reasons that lead to problems in the implementation of the right of the persons concerned to housing. The problem of distribution of responsibilities of district state administrations and united territorial communities as guardianship and custody bodies in the implementation of housing rights of orphans, children deprived of parental care, and persons from among them in the conditions of decentralization of power in Ukraine is especially noted.
It is important that the article contains information about the positive developments of recent years in the country in this area.
The article pays special attention to the proposed ways of normative-legal and organizational settlement of the identified problems, which are mainly focused on improving the mechanisms of preserving the property rights of orphans and children deprived of parental care to housing, as well as introducing co-financing of housing. budgets of different levels.

Keywords: children's rights; preservation of housing; guardianship of property; provision of housing; orphans and children deprived of parental care; decentralization.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 June 2020).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1983), "Housing Code of the Ukrainian SSR", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/card2#Card (Accessed 30 June 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "The Family Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (Accessed 30 June 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On ensuring organizational and legal conditions for social protection of orphans and children deprived of parental care", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2342-15 (Accessed 30 June 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 30 June 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On Protection of Childhood", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (Accessed 30 June 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On the Housing Fund for Social Purposes", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15/ (Accessed 30 June 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "On amendments to some legislative acts on the protection of housing rights of orphans and children deprived of parental care, persons from among them", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643 (Accessed 30 June 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution "Issues of guardianship and custody activities related to the protection of children's rights", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF (Accessed 30 June 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Procedure and conditions for providing subventions from the state budget to local budgets in 2019 for design, construction and repair work, purchase of housing and premises for the development of family and other forms of education close to family, and housing for orphans, children, deprived of parental care, persons from among them", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2017-%D0%BF#Text (Accessed 20 June 2020).
11. Cabinet of Ministers of USSR (1984), Resolution "About the statement of Rules of the account of the citizens who need improvement of housing conditions, and granting to them of premises in the Ukrainian SSR", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text (Accessed 20 June 2020).
12. Ministry of Social Policy of Ukraine (2020), available at: http://www.msp.gov.ua/ (Accessed 20 June 2020).
13. Postoliuk, H. Tatarchuk, N. and Chupryna, D. (2016), Analitychnyi zvit za rezultatamy kompleksnoho doslidzhennia systemy zakhystu ditei v Ukraini "Iliuziia zakhystu" [Analytical report on the results of a comprehensive study of the child protection system in Ukraine "Illusion of protection"], Hope and Homes for Children", Kyiv, Ukraine.
14. Hnativ, O. (2017), "Housing for orphans and children deprived of parental care as a way to protect their rights", Aktualni problemy pravoznavstva, vol. 1 (9), pp. 66—69.
15. Petrochko, Zh.V. and Yaremenko, O.Ia. (2002), Zakhyst i zabezpechennia dotrymannia zhytlovykh i mainovykh prav ditei: Derzhavna tematychna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2001 roku [Protection and Enforcement of Housing and Property Rights of Children: State Thematic Report on the Situation of Children in Ukraine in 2001], Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi, Kyiv, Ukraine.
16. Movchan, O.V. (2015), "Protection of the child's right to housing", Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, vol. 3 (28), pp. 75—80.
17. Chernovaliuk, Yu.Yu. (2012), "Problems of preserving housing and property rights of orphans and children deprived of parental care, and ways to solve them", Universytetski naukovi zapysky, vol. 3, pp. 67—71.

№ 13-14 2020, стор. 130 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

Л. С. Солодухіна

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, державний експерт експертної групи з питань реформування системи усиновлення та захисту прав дітей Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики

L. Soloduchina

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, an expert of the expert group on reforming the adoption and protection of children's rights of the directorate for the Development of Social Services and Protection of Children's Rights Ministry of social policy

ORCID:

0000-0002-9707-190X

Як цитувати статтю

Солодухіна Л. С. Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Україні: стан та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.130

Soloduchina, L. (2020), “Protection of housing rights of orphans, children deprived of parental care and persons from among them in Ukraine: condition and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.