EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
О. Г. Габ, М. М. Корощенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.137

УДК: 32:347

О. Г. Габ, М. М. Корощенко

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено, що розвиток морської портової галузі є одним із пріоритетів державної морської політики, спрямованої на повноцінну реалізацію морського потенціалу України.
Поведено аналіз сучасного стану державного регулювання та управління розвитком морських портів України, на основі чого виявлено основні системні проблеми державного механізму.
Пріоритетними напрямами державної морської політики в сфері розвитку морських портів України визначено: відродження національного торговельного мореплавства як перспективної галузі економіки; розвиток портової галузі як високотехнологічного, ефективно працюючого, комерційного сектору України, максимально адаптованого до роботи в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку портових послуг та орієнтованого на потреби економіки країни; формування необхідної інфраструктури та правового поля для відродження потенціалу морської портової галузі,

Ключові слова: державна політика; морські порти; державний механізм; пріоритети розвитку; стратегія.

Література

1. Балуєва О.В., Іванов Г.С. Концептуальні положення державного управління розвитком морських портів України. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17—19 травня 2018 р. Маріуполь: Донецький державний університет управління; Український культурологічний центр, 2018. С. 242—245.
2. Іванов Г. С. Основні фактори впливу на стратегічний розвиток морських портів України на сучасному етапі розвитку. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. № 6. С. 57—61.
3. Про морські порти України. Закон України від 17 трав. 2012 р. № 4709-VI із змінами. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 7. Ст. 65. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 (Дата звернення: 21.07.2020)/
4. Міністерство інфраструктури України. Офіційний сайт. URL: http://mtu.gov.ua (Дата звернення: 21.07.2020).
5. Стратегія розвитку морських портів України на 25 років. Проект. URL: http://frtukr.org/ua/home/zakonodavtsvo/galuz-morskogo-transportuu/ postanovi-kmu/623-strategiya-rozvitku-morskikh-portiv-ukrajini-na-25-rokiv (Дата звернення: 21.07.2020).
6. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Дата звернення: 21.07.2020).
7. Про Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020". Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/5/2015. (дата звернення: 21.07.2020).
8. Шабатура Т.С. Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес-одиниць. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 4 (16). С. 43—49. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-4(16)-43-48.
9. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна політика розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 5—11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5
10. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Державна інвестиційна політика розвитку морських портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 97—102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97
11. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Аналітичне забезпечення державної політики розвитку морських портів України. Менеджер. Бюлетень Донецького державного університету менеджменту. 2019. Т. 82. №1. С. 5—16.
12. Ніколюк О.В., Гарбовський М.А. Митна логістика в Україні: поняття, проблеми та перспективи розвитку // Сучасний стан галузей національної економіки України: проблеми та шляхи їх вирішення: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.І. Савенка, д-ра екон. наук, доц. І.О. Седікової. — Харків: ТОВ "Пром-Арт", 2018. — 431 с.
13. Ніколюк О.В., Донець Л., Левчук Ю. Державне управління інноваційного розвитку морських портів України. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 4 (20), 2019 с. 137—146.
14. Ніколюк О.В., Вітюк А.В. Інноваційні аспекти розвитку морських портів у забезпеченні логістичної інфраструктури України. Ефективна економіка. 2020. № 4. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7814 (дата звернення: 24.06.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.13
15. Ковальова О.В. Структурно-організаційні чинники та сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Наукові горизонти. № 5 (68). 2018. С. 3—11.
16. Кропивко М.Ф., Ковальова О.В. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 18—30.

A. Gab, М. Koroshenko

PRIORITIES OF STATE MARITIME POLICY IN THE FIELD OF SEA PORT DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article determines that the development of the maritime port industry is one of the priorities of the state maritime policy aimed at the full realization of Ukraine's maritime potential.
An analysis of the current state of state regulation and management of the development of seaports of Ukraine, based on which the main systemic problems of the state mechanism.
The priority areas of the state maritime policy in the field of development of seaports of Ukraine are:
1. The revival of the national merchant shipping as a promising sector of the economy that will develop rapidly and provide a significant contribution to the formation of gross domestic product and trade surplus, will represent Ukraine in the international transport market, will be a powerful catalyst for other sectors of the economy. a means of realizing the state's efforts aimed at expanding Ukraine's representation in world commodity markets.
2. Development of the port industry as a high-tech, efficient, commercial sector of TDK Ukraine, maximally adapted to work in conditions of fierce competition in the world market of port services and focused on the needs of the country's economy, based on European rules and principles of doing business. Creating conditions for effective port activities is an important factor in ensuring the development of Ukraine's foreign trade, its establishment as a transit state.
3. Formation of the necessary infrastructure and legal field for the revival of the potential of the maritime port industry, the formation of sustainable competitive advantages of Ukraine in the international market of maritime trade services, integrated development in the system of maritime economic complex of Ukraine. This includes the development of effective financial and economic mechanisms for the modernization of enterprises in the industry, the establishment of market interaction and cooperation between enterprises of the industry and enterprises of related industries, stimulating the development of the domestic market and effective international cooperation.

Keywords: state policy; seaports; state mechanism; development priorities; strategy.

References

1. Baluieva, O.V. and Ivanov, H.S. (2018), "Conceptual provisions of state management of development of seaports of Ukraine", Publichne upravlinnia dlia staloho rozvytku: vyklyky ta perspektyvy na natsional'nomu ta mistsevomu rivniakh: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Public Administration for Sustainable Development: Challenges and Prospects at the National and Local Levels: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Donets'kyj derzhavnyj universytet upravlinnia; Ukrains'kyj kul'turolohichnyj tsentr, Mariupol', Ukraine, 17-19 May, pp. 242—245.
2. Ivanov, H.S. (2018), "The main factors influencing the strategic development of seaports of Ukraine at the present stage of development", Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini, vol. 6, pp. 57—61.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On Ukrainian Sea Ports", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 (Accessed 21 June 2020).
4. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), available at: http ://mtu.gov.ua (Accessed 21 June 2020).
5. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2013), "Strategy for the development of seaports of Ukraine for 25 years. Project", available at: http://frtukr.org/ua/home/zakonodavtsvo/galuz-morskogo-transportuu/postanovi-kmu/623-strategiya-rozvitku-morskikh-portiv-ukrajini-na-25-rokiv (Accessed 21 June 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 21 June 2020).
7. President of Ukraine (2015), Decree "On the Sustainable Development Strategy "Ukraine — 2020"", available at: (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015Accessed 21 June 2020).
8. Shabatura, T.S. (2018), "Socially responsible behavior of domestic business units", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4 (16), pp. 43—49. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-4(16)-43-48.
9. Gryshova, I. and Diachenko, O. (2019), "State investment policy of development of marine ports of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5—11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.5
10. Gryshova, I. and Diachenko, O. (2019), "State investment policy of development of marine ports of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 97—102. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97
11. Hryshova, I.Yu. and Diachenko, O.P. (2019), "Analytical support of the state policy of development of seaports of Ukraine", Menedzher. Biuleten' Donets'koho derzhavnoho universytetu menedzhmentu, vol. 82, no.1, pp. 5—16.
12. Nikoliuk, O.V. and Harbovs'kyj, M.A. (2018), "Customs logistics in Ukraine: concepts, problems and prospects of development", Suchasnyj stan haluzej natsional'noi ekonomiky Ukrainy: problemy ta shliakhy ikh vyrishennia [The current state of the national economy of Ukraine: problems and ways to solve them], TOV "Prom-Art", Kharkiv, Ukraine.
13. Nikoliuk, O.V. Donets', L. and Levchuk, Yu. (2019), "State Department of Innovative Development of Seaports of Ukraine", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4 (20), pp. 137—146.
14. Nikoliuk, O. and Vityuk, A. (2020), "Innovative aspects of sea port development in the provision of logistic infrastructure of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7814 (Accessed 21 June 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.13
15. Koval'ova, O.V. (2018), "Structural and organizational factors and current trends in agricultural cooperation in Ukraine", Naukovi horyzonty, vol. 5 (68), pp. 3—11.
16. Kropyvko, M.F. and Koval'ova, O.V. (2018), "The essence of the cluster as the latest network organization of joint activities in agro-industrial production", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 18—30.

№ 13-14 2020, стор. 137 - 142

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 818

Відомості про авторів

О. Г. Габ

викладач кафедри штурманії та кораблеводіння, Інститут Військово-Морських сил НУ "Одеська Морська Академія"

A. Gab

The teacher of the Department of Navigation and Navigation at the Naval, Institute of the OU "OMA"

ORCID:

0000-0002-7445-5732


М. М. Корощенко

завідувач кафедри штурманії та кораблеводіння, Інститут Військово-Морських сил НУ "Одеська Морська Академія"

М. Koroshenko

The teacher of the Department of Navigation and Navigation at the Naval, Institute of the OU "OMA

ORCID:

0000-0002-3445-2297

Як цитувати статтю

Габ О. Г., Корощенко М. М. Пріоритети державної морської політики у сфері розвитку морських портів України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.137

Gab, A. and Koroshenko, М. (2020), “Priorities of state maritime policy in the field of sea port development of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.