EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
В. А. Чигринський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.143

УДК: 35-027.21:351.86](477)

В. А. Чигринський

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є вивчення досвіду Польщі щодо політико-правового проєктування і державного конструювання системи забезпечення національної безпеки та оцінка можливостей його використання в державно-управлінській практиці забезпечення національної безпеки України.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, системно-ситуаційний підхід.
Історична декомпозиція державної політики та законодавства Республіки Польща у сфері національної безпеки в період 1989—2014 рр. дозволило встановити, що в Польщі функціонує воєнно-політична модель блокової держави з регіональним геополітичним кодом оборонно-репресивно-обмежувальному типу, що знайшло своє відображення в концептуальних, правових та інституційних засадах забезпечення національної безпеки.
Обгрунтовано доцільність використання у вітчизняній державно-управлінській практиці досвіду Польщі щодо інтегрованого управління розвитком системи забезпечення національної безпеки, а саме: незмінність і послідовність зовнішньо- та воєнно-політичного курсу на вступ до НАТО і ЄС в умовах динамічного безпекового середовища; високий рівень адаптивності системи національної безпеки до різких та кардинальних змін безпекового середовища.

Ключові слова: національна безпека; державне управління національною безпекою; система національної безпеки; система забезпечення національної безпеки; політико-правове проєктування; державне конструювання.

Література

1. Александров О.С. Нова Стратегія національної безпеки Польщі — відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 131—138.
2. Алексєєв М.М. Протидія кібернетичним загрозам у Польщі: досвід для України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ ім. Івана Черняховського. 2018. Вип. 3. С. 49—53. URL: http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/168929 (дата звернення: 17.07.2020).
3. Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналіт. доп. / О.О. Резнікова, В.Ю. Цюкало, В.О. Паливода, С.В. Дрьомов, С.В. Сьомін. К.: НІСД, 2015. 58 с.
4. Нікіпєлова Є. Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 1 (54). Ч. 1. С. 158—167. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_54/fail/20.pdf (дата звернення: 17.07.2020).
5. Пелих А.О. Воєнно-політичні моделі держав в управлінні національною безпекою євроатлантичних і пострадянських країн: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. / Нац. акад. держ. упр. Київ, 2017. 254 с.
6. Русова О.С. Сучасна безпекова безпека Польщі в Європі: ключові напрями та завдання. Сучасне суспільство. 2017. Вип. 1 (13). С. 152—166. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/politology/article/view/247 (дата звернення: 16.07.2020).
7. Устименко О.В. Реформування системи стратегічного керівництва обороною Республіки Польща: досвід для України. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія "Державне управління". 2017. № 3. С. 60—65.
8. Яцюк П.Ф. Стратегічне планування у сфері національної безпеки Республіки Польща: досвід для України. Політичне життя. 2020. № 1. С. 138—142. URL: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7972 (дата звернення: 16.07.2020).
9. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 pazdziernika 1992 r. O wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzadzie terytorialnym. URL: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1992a.html (дата звернення: 17.07.2020).
10. Zalozenia polskiej polityki bezpieczenstwa oraz polityka bezpieczenstwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej. URL: www.koziej.pl/files/Strategia_RP_z_92_r.doc (дата звернення: 15.07.2020).
11. Strategie bezpieczenstwa narodowego RP URL: http://sciaga.pl/tekst/4321744-strategie_bezpieczenstwa_narodowego_rp (дата звернення: 15.07.2020).
12. National Security Strategy of the Republic of Poland 2003. URL: http://pdc.ceu.hu/archive/ 00002796/ 01/poland_foreign9_doc.pdf. (дата звернення: 14.05.2010).
13. National Security Strategy of the Republic of Poland 2007. URL: http://www.defesa.gov.br/ projetosweb/livrobranco/arquivos/pdf (дата звернення: 13.05.2010).
14. Безопасная Европа в мире, который должен стать лучше. Европейская стратегия безопасности. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 031208ESSIIRU.pdf (дата звернення: 11.02.2019).
15. Strategy of Development of the National Security System of the Republic of Poland 2022. URL: http://en.mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/01/ENGLISH _ SRSBN_RP_do_pobrania.pdf (дата звернення: 17.07.2020).
16. Стратегічна концепція НАТО. URL: http://www.nato.int/cps/uk/natohq/ topics_56626.htm (дата звернення: 11.02.2019).
17. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія / [Г.П. Ситник, В.І. Абрамов, О.Г. Бортнікова, Д.Я. Кучма, М.М. Шевченко та ін.]; за ред. Г.П. Ситника, В.І. Абрамова. К.: МАЙСТЕР КНИГ, 2012. 536 с.
18. Шевченко М.М. Генеза сутності поняття "могутність держави" та підходи до кількісного аналізу силового потенціалу наприкінці ХХ століття. Шляхи удосконалення державного управління національною безпекою України: матеріали круглого столу (Київ. 17 березня 2011 р.) / за заг. ред. Г.П. Ситника. К.: НАДУ, 2011. С. 39—44.
19. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України: монографія. К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2007. 592 с.
20. Strategia bezpieczenstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej — 2014 URL: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf (дата звернення: 17.07.2020).
21. Dlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnosci. URL: http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/002_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf (дата звернення: 17.07.2020).
22. Strategiczny Przeglad Bezpieczenstwa Narodowego URL: http://www.spbn.gov.pl/sbn/biala-ksiega/4630,Biala-Ksiega.html (дата звернення: 17.07.2020).
23. Pietrzak P. Armed Forces of the Republic of Poland in International Operations — Legal Grounds, Strategic Considerations, and Practical Implementation URL: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbn.gov.pl%2Fdownload%2F1%2F10501%2FPietrzak.pdf&ei=SQXdUpyWN8nE7AbH6YDoDQ&usg=AFQjCNFXYXYyUfRIRLLzxPtEYreQXjRsEg&bvm=bv.59568121,d.ZGU (дата звернення: 17.07.2020).

V. Chygrynsky

POLITICAL AND LEGAL DESIGN AND STATE CONSTRUCTION OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND: LESSONS FOR UKRAINE

Summary

The aim of the article is to study the experience of Poland in political and legal design and state construction of the national security system and assess the possibilities of its use in public administration practice of national security of Ukraine.
To solve the problems of the study we used: methods of analysis and synthesis — to understand the problems of political and legal design and state design of the national security system; method of comparative analysis — in studying the experience of the Republic of Poland in the field of national security; system-situational approach — to assess the possibilities of implementing positive foreign experience in the domestic public administration practice.
It was found that within the historical period of 1989—2014, which we studied, the leadership of the Republic of Poland carried out political and legal design and state construction of the national security system in the context of European and Euro-Atlantic integration.
It is established that the military-political model of the Republic of Poland as a bloc state with a regional geopolitical code is reflected in the following subsystems of the national security system: a) in the conceptual subsystem, namely: in the Small Constitution of Poland (1992), in such documents, as "Fundamentals of Polish Security Policy" (1992), "Security Policy and Defense Strategy" (1992), "Priorities of Polish Foreign Policy for 2012—2016", National Security Strategies of the Republic of Poland (2000, 2003, 2007, 2014), Country Development Strategy "Poland — 2030" (2013), Strategy for the development of the national security system of the Republic of Poland until 2022 (2013); b) in the legal subsystem — in the laws "About the principles of use or stay of the Polish armed forces outside the country" (1998), "About crisis response" (2007); c) in the institutional subsystem, which is represented by a fairly extensive structural network of state institutions that take care of national security issues in Poland.
It is established that the political and legal design of the national security system of the Republic of Poland was carried out within the framework of the theory of national security, namely within the framework of such concepts as: the concept of national security; the concept of integrated national power; the concept of sustainable development; the concept of acceptable risk; the concept of justified risk; concept of strategic risks.
The expediency of using Poland's experience in integrated management of the development of the national security system in the domestic public administration practice is substantiated, namely: consistency and consistency of the foreign and military policy course for joining NATO and the EU in a dynamic security environment; high level of adaptability of the national security system to abrupt and radical changes in the security environment.

Keywords: national security; state management of national security; system of national security; system of national security; political and legal design; state construction.

References

1. Aleksandrov, O.S. (2015), "Poland's new National Security Strategy - a response to European challenges and threats of today", Stratehichni priorytety, vol. 1 (34), pp. 131—138.
2. Aleksieiev, M.M. (2018), "Countering cyber threats in Poland: experience for Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen' NUOU im. Ivana Cherniakhovs'koho, vol. 3, pp. 49—53, available at: http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/168929 (Accessed 17 July 2020).
3. Reznikova, O.O. Tsiukalo, V.Yu. Palyvoda, V.O. Dr'omov, S.V. and S'omin, S.V. (2015), Kontseptual'ni zasady rozvytku systemy zabezpechennia natsional'noi bezpeky Ukrainy [Conceptual principles of development of the national security system of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. Nikipielova, Ye. (2018), "Legal support for the formation and implementation of state policy in the field of national security of the Republic of Poland", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (54), no. 1, pp. 158—167, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_54/fail/20.pdf (Accessed 17 July 2020).
5. Pelykh, A.O. (2017), "Military-political models of states in the management of national security of Euro-Atlantic and post-Soviet countries", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr., Kyiv, Ukraine.
6. Rusova, O.S. (2017), "Modern security of Poland in Europe: key directions and tasks", Suchasne suspil'stvo, vol. 1 (13), pp. 152—166, available at: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/politology/article/view/247 (Accessed 17 July 2020).
7. Ustymenko, O.V. (2017), "Reforming the system of strategic defense management of the Republic of Poland: experience for Ukraine", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 3, pp. 60—65.
8. Yatsiuk, P.F. (2020), "Strategic planning in the field of national security of the Republic of Poland: experience for Ukraine", Politychne zhyttia, vol. 1, pp. 138—142, available at: http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7972 (Accessed 17 July 2020).
9. Polish Sejm (1992), "Constitutional Act of October 17, 1992 on mutual relations between the legislative and executive authorities of the Republic of Poland and on local self-government", available at: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1992a.html (Accessed 17 July 2020).
10. Koziej, S. (2008), "Assumptions of Polish security policy as well as security policy and defense strategy of the Republic of Poland", available at: (Accessed 17 July 2020). Zalozenia polskiej polityki bezpieczenstwa oraz polityka bezpieczenstwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej. URL: www.koziej.pl/files/Strategia_RP_z_92_r.doc (data zvernennia: 15.07.2020).
11. sciaga.pl (1999), "National security strategies of the Republic of Poland", available at: http://sciaga.pl/tekst/4321744-strategie_bezpieczenstwa_narodowego_rp (Accessed 17 July 2020).
12. Policy Documentation Center (2003), "National Security Strategy of the Republic of Poland", available at: http://pdc.ceu.hu/archive/00002796/01/poland_foreign9_doc.pdf (Accessed 17 July 2020).
13. defesa.gov.br (2007), "National Security Strategy of the Republic of Poland", available at: http://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco/arquivos/pdf (Accessed 17 July 2020).
14. European Council (2003), "A secure Europe in a better world. European security strategy", available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIRU.pdf (Accessed 17 July 2020).
15. Ministry of National Defence (2014), "Strategy of Development of the National Security System of the Republic of Poland", available at: http://en.mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/01/ENGLISH_SRSBN_RP_do_pobrania.pdf (Accessed 17 July 2020).
16. NATO (2018), "Strategic Concepts", available at: http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_56626.htm (Accessed 17 July 2020).
17. Sytnyk, H.P. Abramov, V.I. Bortnikova, O.H. Kuchma, D.Ya. and Shevchenko, M.M. (2012), Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam natsional'noi bezpeky Ukrainy [Ways to improve the system of public administration of national security of Ukraine], MAJSTER KNYH, Kyiv, Ukraine.
18. Shevchenko, M.M. (2011), "The genesis of the essence of the concept of "power of the state" and approaches to quantitative analysis of the power potential in the late twentieth century", Shliakhy udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia natsional'noiu bezpekoiu Ukrainy: materialy kruhloho stolu [Ways to improve public administration of national security of Ukraine: materials of the round table], NADU, Kyiv, Ukraine, 17 March, pp. 39—44.
19. Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A.B. (2007), Systemno-kontseptual'ni zasady stratehii natsional'noi bezpeky Ukrainy [System-conceptual principles of the national security strategy of Ukraine], DP "NVTs "Yevroatlantykinform", Kyiv, Ukraine.
20. President of Poland (2014), "National security strategy of the Republic of Poland", available at: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf (Accessed 17 July 2020).
21. Ministry of Administration and Digitization (2013), "Long-term National Development Strategy. Poland 2030. The third wave of modernity", available at: http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/002_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf (Accessed 17 July 2020).
22. National Security Bureau (2020), "Strategic Review of National Security", available at: http://www.spbn.gov.pl/sbn/biala-ksiega/4630,Biala-Ksiega.html (Accessed 17 July 2020).
23. Pietrzak, P. (2012), "Armed Forces of the Republic of Poland in International Operations — Legal Grounds, Strategic Considerations, and Practical Implementation", available at: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&v
ed=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbn.gov.pl%2Fdownload%2F1%2F10501%2FPietrzak.pdf&ei=SQXdUpyWN8nE7AbH6YDoDQ&usg=AFQjCNFXYXYyUfRIRLLzxPtEYreQXjRsEg&bvm=bv.59568121,d.ZGU (Accessed 17 July 2020).

№ 13-14 2020, стор. 143 - 150

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 920

Відомості про авторів

В. А. Чигринський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Chygrynsky

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4996-886X

Як цитувати статтю

Чигринський В. А. Політико-правове проєктування та державне конструювання системи забезпечення національної безпеки республіки польща: уроки для України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 143–150. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.143

Chygrynsky, V. (2020), “Political and legal design and state construction of the national security system of the republic of poland: lessons for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 143–150. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.13-14.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.