EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ
Т. Д. Косова, Н. Е. Дєєва, Г. В. Ползікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.10

УДК: 336.113

Т. Д. Косова, Н. Е. Дєєва, Г. В. Ползікова

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТОНІКА: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ

Анотація

Актуальність статті визначається зростанням уваги до розвитку методології фінансової архітектоніки в умовах переосмислення нових процесів, які виникають в економічній, маркетинговій діяльності, менеджменті. Метою статті є визначення потенціалу розвитку фінансової архітектоніки для економіки, менеджменту, маркетингу. Теоретико-методологічним підгрунтям дослідження є методи діалектичного пізнання, аналізу і синтезу, узагальнення, систематизації. Основний науковий результат статті полягає у визначенні потенціалу розвитку фінансової архітектоніки для економіки, менеджменту, маркетингу на основі ідентифікації принципів побудови і взаємодії фінансово-економічної, управлінської та маркетингової систем. Обгрунтовано дефініції фінансової архітектоніки і фінансової архітектури, проведено їх порівняння, визначено їх спільні риси і відмінності. Фінансову архітектоніку визначено: по-перше, наукою про створення фінансової архітектури, про природу, специфіку, принципи розбудови фінансових систем різних рівнів; по-друге, категорією вищого порядку порівняно з фінансовою архітектурою, оскільки містить методологію її створення, і грунтується не лише на ієрархічних, але і на мережевих зв'язках; по-третє, як побудову, структуру фінансової системи, яка грунтується на гармонійному взаємозв'язку об'єднаних у єдине ціле елементів, орієнтованих на ефективне управління фінансовими ресурсами, їх оптимальне розподілення між економічними агентами. Основними підходами до трактування фінансової архітектоніки визначено: процесний і системний. Відповідно до першого підходу вона є процесом прийняття управлінських рішень, які стосуються збалансування фінансових та економіко-виробничих, управлінських і маркетингових відносин; згідно з другим підходом, фінансова архітектоніка — складна система, що має внутрішню цілісну структуру і функціонує в умовах невизначеності й імовірнісної природи параметрів економічного середовища і здатна продукувати отримання синергетичного ефекту (мобілізаційного, накопичувального, реалізаційного). Систематизовано якісні ознаки фінансової архітектоніки та її функції для економіки, менеджменту, маркетингу. Показано, що прийоми фінансової архітектоніки дозволяють гармонізувати функціонування елементів економічної, управлінської, маркетингової систем, забезпечувати їх взаємодію, стійкий і збалансований розвиток на різних рівнях (макро-, мезо-, мікро-) із виникненням ефекту фінансіалізації. Формалізовано потенціал фінансової архітектоніки для розвитку економіки, менеджменту і маркетингу в категоріях функцій управління.

Ключові слова: фінансова архітектура; потенціал розвитку; економіка; менеджмент; маркетинг.

Література

1. Прушківська Є.В. Роль законів архітектоніки у формуванні секторальної структури економіки. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2013. № 2. С. 21—28.
2. Мамонова В.В., Ольшанський О.В. Фінансова архітектоніка на місцевому рівні: через децентралізацію до нової парадигми. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 1. С. 72—79.
3. Полторак А.С. Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері. Modern economics. 2018. № 10. С. 89—96.
4. Черненко О.В. Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах інформаційно-комунікативного середовища. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 433—440.
5. Доценко С.І., Краснобаєв В.А. Архітектоніка функціональної системи як основа для формування моделі діяльності системи енергетичного менеджменту. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2013. Вип. 142. С. 20—22.
6. Сосновська О.О., Житар М.О. Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв'язку. Бізнес Інфом. 2019. № 3. С. 192—198.
7. Кузенко О.Л. Архітектоніка фінансового механізму фінансової безпеки за рівнями суб'єктів фінансових відносин. Економіка і управління. 2015. № 2. С. 129—135.
8. Глущенко О.В. Фінансова архітектоніка в умовах біфуркації. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5. С. 8—19.
9. Глущенко О.В. Зміна парадигми фінансової системи: фінансова архітектоніка. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Економічна. 2013. № 1068. С. 107—117.
10. Глущенко О.В. Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу. Бізнес Інформ. 2015. № 10. С. 324—334.
11. Глущенко О.В. Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспект. Наука й економіка. 2013. Вип. 4 (1). С. 43—52.
12. Волинчук Ю.В., Герасимяк Н.В. Фінансова архітектоніка забезпечення прибутковості підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 2. С. 19—22.
13. Вожжов А.П., Гринько О.Л. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання. Фінанси України. 2012. № 10. С. 20—33.
14. Селіверстова Л.С. Бюджетна архітектоніка як інструмент розвитку фінансової системи України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 5—8.
15. Бондаренко О.С., Адаменко І.П. Архітектоніка фінансового управління: сучасна теорія та практика. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 22—24.
16. Стецюк П.А. Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 150. С. 33—40.
17. Портна О.В. Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 122—127.

T. Kosova, N. Dyeyeva, H. Polzikova

FINANCIAL ARCHITECTURE: DEVELOPMENT POTENTIAL FOR ECONOMICS, MANAGEMENT, MARKETING

Summary

The relevance of the article is determined by the growing attention to the development of the methodology of financial architecture in terms of rethinking the new processes that arise in economic, marketing and management. The purpose of the article is to determine the development potential of financial architecture for economics, management, marketing. Theoretical and methodological basis of the study are the methods of dialectical cognition, analysis and synthesis, generalization, systematization. The main scientific result of the article is to determine the potential for the development of financial architecture for economics, management, marketing based on the identification of the principles of construction and interaction of financial and economic, management and marketing systems. The definitions of financial architecture and financial architecture are substantiated, their comparison is made, their common features and differences are determined. Financial architecture is defined by: first, the science of creating financial architecture, the nature, specificity, principles of development of financial systems at different levels; secondly, a higher-order category compared to financial architecture, as it contains the methodology of its creation, and is based not only on hierarchical but also on network connections; thirdly, as a construction, the structure of the financial system, which is based on the harmonious interconnection of the elements united in a single whole, focused on the effective management of financial resources, their optimal distribution among economic agents. The main approaches to the interpretation of financial architecture are: process and system. According to the first approach, it is the process of making managerial decisions concerning the balancing of financial and economic-industrial, managerial and marketing relations; According to the second approach, financial architecture is a complex system that has an internal integral structure and operates under conditions of uncertainty and probabilistic nature of the parameters of the economic environment and is able to produce a synergistic effect (mobilization, accumulation, implementation). The qualitative features of financial architecture and its functions for economics, management, marketing are systematized. It is shown that the techniques of financial architecture allow to harmonize the functioning of elements of economic, managerial, marketing systems, ensure their interaction, sustainable and balanced development at different levels (macro-, meso-, micro) with the emergence of the effect of financialization. The potential of financial architecture for the development of economics, management and marketing in the categories of management functions is formalized.

Keywords: financial architecture; development potential; economics; management; marketing.

References

1. Prushkivs`ka, Ye. V. (2013), "The role of the laws of architecture in the formation of the sectoral structure of the economy", Ekonomichny`j visny`k Nacional`nogo girny`chogo universy`tetu, vol. 2, pp. 21—28.
2. Mamonova, V. V. and Ol`shans`ky`j, O. V. (2018), "Financial architecture at the local level: through decentralization to a new paradigm", Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya, vol. 1, pp. 72—79.
3. Poltorak, A. S. (2018), "Architectonics of the consequences of globalization processes in the financial sphere", Modern economics, vol. 10, pp. 89—96.
4. Chernenko, O. V. (2016), "Architectonics of marketing information system in the information-communicative environment", Biznes Inform, vol. 11, pp. 433—440.
5. Docenko, S. I. and Krasnobayev, V. A. (2013), "Architectonics of a functional system as a basis for forming a model of energy management system", Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu sil`s`kogo gospodarstva imeni Petra Vasy`lenka, vol. 142, pp. 20—22.
6. Sosnovs`ka, O. O. and Zhy`tar, M. O. (2019), "Determinants of building the financial architecture of communications companies", Biznes Infom, vol. 3, pp. 192—198.
7. Kuzenko, O. L. (2015), "Architectonics of the financial mechanism of financial security by levels of subjects of financial relations", Ekonomika i upravlinnya, vol. 2, pp. 129—135.
8. Glushhenko, O. V. (2016), "Financial architectonic in terms of bifurcation", Aktual`ni problemy` ekonomiky`, vol. 5, pp. 8—19.
9. Glushhenko, O. V. (2013), "Paradigm shift of the financial system: financial architecture", Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V. N. Karazina. Seriya : Ekonomichna, vol. 1068, pp. 107—117.
10. Glushhenko, O. V. (2015), "Financial architecture of the public finance sector of Ukraine: the interaction of expenditures and public debt", Biznes Inform, vol. 10, pp. 324—334.
11. Glushhenko, O. V. (2013), "Financial architecture: theoretical and methodological aspect", Finansova arxitektonika: teorety`ko-metodologichny`j aspekt. Nauka j ekonomika, vol. 4 (1), pp. 43—52.
12. Voly`nchuk, Yu. V. and Gerasy`myak, N. V. (2015), "Financial architecture to ensure the profitability of the enterprise", Social`no-ekonomichni problemy` suchasnogo periodu Ukrayiny`, vol. 2, pp. 19—22.
13. Vozhzhov, A. P. and Gry`n`ko, O. L. (2012), "Theoretical aspects of formation of architecture of financial stimulation of economic growth", Finansy` Ukrayiny`, vol. 10, pp. 20—33.
14. Seliverstova, L. S. (2018), "Budget architecture as a tool for the development of the financial system of Ukraine", Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid, vol. 10, pp. 5—8.
15. Bondarenko, O. S. and Adamenko, I. P. (2018), "Architectonics of financial management: modern theory and practice", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 22—24.
16. Stecyuk, P. A. (2014), "Financial architecture to ensure the competitiveness of the enterprise", Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu sil`s`kogo gospodarstva imeni Petra Vasy`lenka, vol. 150, pp. 33—40.
17. Portna, O. V. (2017), "Architectonics of the total financial potential of Ukraine: positive synergetic effects and aggregate risks", Problemy` ekonomiky`, vol. 1, pp. 122—127.

№ 15-16 2020, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний фахівець, Національний авіаційний університет, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Specialist, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


Н. Е. Дєєва

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університету, м. Київ

N. Dyeyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2278-549X


Г. В. Ползікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

H. Polzikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Marketing, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

ORCID:

0000-0003-4946-4538

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Дєєва Н. Е., Ползікова Г. В. Фінансова архітектоніка: потенціал розвитку для економіки, менеджменту, маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.10

Kosova, T., Dyeyeva, N. and Polzikova, H. (2020), “Financial architecture: development potential for economics, management, marketing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.