EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІЗНЕС-АНАЛІТИЧНА РОБОТА В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Л. М. Сатир, В. М. Кепко, Л. І. Стаднік, А. В. Непочатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.17

УДК: 339.37

Л. М. Сатир, В. М. Кепко, Л. І. Стаднік, А. В. Непочатенко

БІЗНЕС-АНАЛІТИЧНА РОБОТА В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

У ринковій економіці торгівля є найбільш розповсюдженою сферою підприємницької діяльності і є однією тих сфер, що наразі найбільш активно розвивається в економіці України. Основне значення торгівлі полягає в тому, що вона забезпечує доведення споживчих товарів і послуг від виробника до споживача шляхом купівлі-продажу товарів та послуг. Роздрібна торгівля, будучи одним з етапів складного процесу товарообороту, виявляє необхідні за ціною і потребами товари, тобто є показником попиту. У ході дослідження з'ясовано, що зростаюча потреба комплексного підходу у вирішенні питань формування принципів ведення товарної інноваційної політики та реалізації її ключових функцій у сфері розвитку торговельного підприємництва в системі роздрібної торгівлі, актуалізує необхідність обгрунтування і впровадження дієвого механізму, зорієнтованого на удосконалення системи бізнес-аналітичної роботи та комерціалізації цього виду діяльності.
У статті визначено сутність, місце та роль роздрібної торгівлі у структурі товарообороту України. Окреслено ключові положення пріоритетних напрямів розвитку роздрібної торгівлі. Проведено аналіз суті, складових елементів, ролі та значення процесів бізнес-аналітики в системі роздрібної торгівлі. Визначено основні завдання бізнес-аналітичної роботи у сфері роздрібної торгівлі. У підсумку надано практичні пропозиції щодо удосконалення системи бізнес-аналітичного забезпечення підприємств роздрібної торгівлі.

Ключові слова: товарознавство; торговельне підприємництво бізнес-аналітика; комерційна діяльність; товарна інноваційна політика; захист прав споживачів; роздрібна торгівля.

Література

1. Данило С.І. Формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.05. ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет", Ужгород, 2017. 23 с.
2. Карнаушенко А.С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. № 1. 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/1_2019/53.pdf (дата звернення: 10.08.2020).
3. Мировой сектор розничной торговли в 2019 году. Deloitte Global, 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/ consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html (дата звернення: 10.08.2020).
4. Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-вересні 2018 року. Державна служба статистики України, 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sr/oort/ oort_u /oort0918_u.htm (дата звернення: 10.08.2020).
5. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: учебное пособие. К.: МАУП, 2003. 368 с.
6. "Бітрікс24". Що це? 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bitrix24.ua/articles/crm_what_is.php (дата звернення: 10.08.2020).
7. Балджи М.Д., Допіра І.А., Однолько В.О. Економіка та організація торгівлі: навчальний посібник. Київ: Кондор-видавництво, 2017. 368 с.

L. Satyr, V. Kepko, L. Stadnik, A. Nepochatenko

BUSINESS ANALYTICAL WORK IN THE COMMERCIAL ACTIVITY: SUBSTANTIATION OF ECONOMIC DECISIONS CONCERNING RETAIL TRADE

Summary

In a market economy, trading is the most common area of business and is one of the areas that is currently most actively developing in the economy of Ukraine. Retail, being one of the stages of a complex process of trade, identifies the necessary price and needs of goods, so it is an indicator of demand. Considering retail trading as a commercial or exchange activity, it should be noted that it is an important element of the system of movement of goods and occupying an intermediate position between the social and industrial spheres that sells goods and products to the eventual consumers. The integrated requirement for an integrated approach to addressing the formation of the innovative policy principles of product and the implementation of its key functions in the field of trade entrepreneurship in the retail system, updates the need to justify and implement an effective mechanism aimed at improving the system of business analysis and commercialization of this activity. Therefore, the study of the specifics of conducting and improving business analytical work in the retail system and ways to optimize it is a topical issue and requires detailed research. During the study it was found that the results of scientific research are not sufficiently consistent with the current state of the business analytical system and the commercialization of retail, trends and challenges characteristical to this area of the economic activity. Hence, it causes a requirement to analyzation and formation of innovative policy for analytical work in the retail trading system.
The article defines the essence, place and role of retail trade in the structure of trade turnover of Ukraine. The key provisions of the priority directions of retail trade development have been outlined. The analysis of the essence, constituent elements, role and significance of business analytics processes in the retail system have been carried out. The main tasks of business analytical work in the field of retail trade have been determined. As a result, practical proposals for improving the system of business and analytical support of retail enterprises are provided.

Keywords: trading; retail trade business; business analytics; commercial activity; innovative trading policy; customer; retail.

References

1. Danylo, S.I. (2017), "Formation of the institutional and economic mechanism of regulation of development of retail trade at the regional level", Ph.D. Thesis, Global economy, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine.
2. Karnaushenko, A.S. (2019), "Analysis of the current state and prospects for the development of retail trade in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf (Accessed 10 Aug 2020).
3. Deloitte Global (2020), "Global retail sector in 2019", available at: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html (Accessed 10 Aug 2020).
4. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Regional structure of retail trade turnover in January-September 2018", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sr/oort/oort_u/oort0918_u.htm (Accessed 10 Aug 2020).
5. Surmin, Ju.P. (2003), Teorija sistem i sistemnyj analіz [Systems theory and systems analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine.
6. The official site of Programs Bitrix24 (2020), "Bitrix24" What it is?", available at: https://www.bitrix24.ua/articles/crm_what_is.php (Accessed 10 Aug 2020).
7. Baldzhi, M.D. Dopira, I.A. and Odnolko, V.O. (2017), Economics and organization of trade [Economics and organization of trade], Condor Publishing House, Kyiv, Ukraine.

№ 15-16 2020, стор. 17 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 801

Відомості про авторів

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

ORCID:

0000-0003-0040-6863


В. М. Кепко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6432-7211


Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

L. Stadnik

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9657-2350


А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0809-8482

Як цитувати статтю

Сатир Л. М., Кепко В. М., Стаднік Л. І., Непочатенко А. В. Бізнес-аналітична робота в комерційній діяльності: обгрунтування господарських рішень щодо роздрібної торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 17–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.17

Satyr, L., Kepko, V., Stadnik, L. and Nepochatenko, A. (2020), “Business analytical work in the commercial activity: substantiation of economic decisions concerning retail trade”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 17–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.