EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ADVERTISING CONCEPTS OF THE PROMOTION OF THE PRODUCTION OF MILK PROCESSING ENTERPRISES IN CHERKASY REGION
О. Pen'kova, А. Kharenko, V. Nevlad

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.22

УДК: 659.1:637.134(477.46)

О. Pen'kova, А. Kharenko, V. Nevlad

ADVERTISING CONCEPTS OF THE PROMOTION OF THE PRODUCTION OF MILK PROCESSING ENTERPRISES IN CHERKASY REGION

Summary

Peculiarities of advertising concepts of milk processing enterprises in Cherkasy region were demonstrated in the article and the evaluation of the level of their perception by consumers was done. It was determined that all milk processing enterprises of the region have their own advertising concept and systematic character of extension and defining channels of the extension of advertising applications are determined by the extent of activity of certain producers of goods and by location of sales markets with their production, financial possibilities, belonging to corporative joining, purpose and consequently channels of production realization.
Using a monographic research method, it was found that the full range of marketing communications and advertising channels is used by only four powerful companies in the region, which products are presented at national or regional markets and bigger part of the assortment is intended for final consumption. It is proved that they have in common brand-oriented advertising campaigns for individual product positions, lack of segmentation of the target audience and clear competitive positioning.
A study of the impact of advertising on the choice of consumers of dairy products in Uman, Cherkasy region using the survey method showed that for 38.4% of respondents it has no effect and only for 26% it is the main factor in making a purchase decision. The analysis of the level of memorization of advertising of products of powerful dairy enterprises of Cherkasy region revealed that 27.7% of respondents could not remember the advertising of any of these producers, 34% remembered the advertising of all, and the distribution of the number of respondents who mentioned advertising of each brand enterprises are proportional to their presence in the information space. A study of the level of perception of advertising demonstrated that only for the products of one brand, the percentage of consumers — respondents who remembered advertising and positively perceived it almost coincides. It is concluded that significant differences in the levels of memorization and levels of perception of advertising of products of other brands of dairy enterprises in Cherkasy region indicate the need to revise their advertising concepts.

Keywords: milk processing enterprises; advertisement; advertising concept; advertising application; level of memorization of the advertisement; level of perception of the advertisement.

References

1. Сидоренко Ю.В. Динаміка конкуренції: економіко-психологічний концепт реклами. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2017. № 2. С. 22—26.
2. П'янкова О.В. Обгрунтування напрямів розвитку брендів підприємств молочної промисловості відповідно до "Піраміди ієрархії потреб споживачів у продуктах харчування та напоях, що представлені під брендами" // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету (Серія: Економічні науки). 2012. Вип. 31. Ч. 2 Т. 2. С. 31—38.
3. Луференко Л.Ю. Механізм формування рекламних кампаній молокопереробних підприємств. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (3). С. 446—454. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__75
4. Луференко Л.Ю. Бренд-орієнтована рекламна діяльність молокопереробних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 1. С. 182—185.
5. Кубрак Н.Р. Конкурентні переваги виробників на ринку молокопродуктів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 90—95.
6. Смолянюк О.В. Інтернет-комунікації у маркетингу молокопереробних підприємств. Економіка: реалії часу. 2014. № 6. С. 193—198.
7. Charles F. Nicholson, Harry M. Kaiser (2008) Dynamic market impacts of generic dairy advertising. Journal of Business Research. vol. 61 (11). p. 1125—1135.
8. Todd M. Schmit, Diansheng Dong, Chanjin Chung, Harry M. Kaiser, Brian W. Gould. 2002. Identifying The Effects Of Generic Advertising On The Household Demand For Fluid Milk And Cheese: A Two-Step Panel Data Approach. Journal of Agricultural and Resource Economics. Western Agricultural Economics Association. vol. 27 (1). p. 1—22.

О. Г. Пенькова, А. О. Харенко, В. Ф. Невлад

РЕКЛАМНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті висвітлено особливості рекламних концепцій молокопереробних підприємств Черкаської області та здійснено оцінку рівня їх сприйняття споживачами. Визначено, що всі молокопереробні підприємства області мають власну рекламну концепцію, а систематичність розповсюдження і вибір каналів поширення рекламних звернень визначається масштабами діяльності окремих товаровиробників та географією ринків збуту їх продукції, фінансовими можливостями, приналежністю до корпоративних об'єднань, призначенням і, відповідно, каналами реалізації продукції.
З використанням монографічного методу дослідження з'ясовано, що повний спектр маркетингових комунікацій і каналів поширення рекламних звернень використовують лише чотири потужних підприємства області, продукцію яких представлено на загальнонаціональному або регіональному ринках і більшу частину асортименту яких призначено для кінцевого споживання. Доведено, що спільними для них є бренд-орієнтовані рекламні кампанії для окремих товарних позицій, відсутність сегментації цільової аудиторії і чіткого конкурентного позиціонування.
Дослідження впливу реклами на вибір споживачів молокопродуктів міста Умань Черкаської області з використанням методу анкетного опитування показало, що на 38,4% респондентів вона не має впливу і лише для 26% вона є основним чинником при прийнятті рішення про купівлю. Аналіз рівня запам'ятовування реклами продукції потужних молокопереробних підприємств Черкаської області виявив, що 27,7% респондентів не змогли пригадати реклами жодного з цих виробників, 34% запам'ятали рекламу усіх, а розподіл кількості респондентів, які згадали рекламу товарів торгових марок кожного окремого підприємства пропорційний їх присутності в інформаційному просторі. Дослідження ж рівня сприйняття реклами показало, що лише для продукції одного бренда відсоток споживачів — респондентів, які запам'ятали рекламу і позитивно її сприйняли майже співпадає. Зроблено висновок, що значні розбіжності у рівнях запам'ятовування і рівнях сприйняття реклами продукції інших торгових марок молокопереробних підприємств Черкаської області вказують на необхідність перегляду їх рекламних концепцій.

Ключові слова: молокопереробні підприємства; реклама; рекламна концепція; рекламне звернення; рівень запам'ятовування реклами; рівень сприйняття реклами.

Література

1. Sydorenkо, Yu. V. (2017), "Dynamics of competitiveness: economical and psychological concepts of advertising", Problems and prospective of the development of enterprising, vol. 2, pp. 22—26.
2. Piankova, О. V. (2012), "Reasoning of the directions of brands of milk industry development according to the "The pyramid of hierarchy of consumers' needs in food products and beverages, which are presented under these brands", Cherkasy State Technological University, vol. 31, no. 2, pp. 31—38.
3. Lufrenko, L. Yu. (2013), "Mechanism of formation of advertising campaigns of milk processing enterprises", Economic sciences. Accounting and finance, 2013, vol. 10(3), pp. 446—454, Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__75 (Accessed 10 Aug 2020).
4. Lufrenko, L. Yu. (2014), "Brand-oriented advertising activity of milk processing enterprises", A reporter of Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 2014, vol. 1, pp. 182—185.
5. Kubrak, N. R. (2018), "Competitive advantages of producers at the milk processing market of Ukraine", A scientific reporter of Kherson State University. Economic sciences, 2018, vol. 31, pp. 90—95.
6. Smolianiuk, О. V. (2014), "Internet communications in marketing of milk processing enterprises", Economics: reality of time, vol. 6, pp. 193—198.
7. Nicholson, C. F. and Kaiser, H. M. (2008), "Dynamic market impacts of generic dairy advertising", Journal of Business Research, vol. 61 (11), pp. 1125—1135.
8. Schmit, T. M. Dong, D. Chung, C. Kaiser, H. M. and Gould, B. W. (2002), "Identifying The Effects Of Generic Advertising On The Household Demand For Fluid Milk And Cheese: A Two-Step Panel Data Approach", Journal of Agricultural and Resource Economics. Western Agricultural Economics Association, vol. 27 (1),
pp. 1—22.

№ 15-16 2020, стор. 22 - 27

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 613

Відомості про авторів

О. Pen'kova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

О. Г. Пенькова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

ORCID:

0000-0002-7213-9824


А. Kharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

А. О. Харенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

ORCID:

0000-0003-1240-0944


V. Nevlad

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

В. Ф. Невлад

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

ORCID:

0000-0002-3305-9557

Як цитувати статтю

Pen'kova, О., Kharenko, А. and Nevlad, V. (2020), “Advertising concepts of the promotion of the production of milk processing enterprises in cherkasy region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 22–27. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.