EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, К. В. Ткаченко, Д. М. Микитюк, А. В. Семисал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.35

УДК: 330.117:338.43

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, К. В. Ткаченко, Д. М. Микитюк, А. В. Семисал

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Впровадження цифрових технологій у сільськогосподарське виробництво є одним з найважливіших елементів стратегічного розвитку зазначеної сфери. Біо- і нанотехнології, використання генних розробок, можливість адаптації виробленої сільськогосподарської продукції до потреб конкретних категорій покупців є важливими факторами підвищення конкурентоспроможності галузі, проте без активного використання цифрових інноваційних технологій неможливо в короткі терміни перетворити вітчизняний аграрний сектор у високотехнологічну галузь.
З урахуванням поточного стану функціонування вітчизняного сільського господарства і прискорення процесів зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, цифрова трансформація аграрного виробництва є особливо актуальна, оскільки є значним джерелом для забезпечення суттєво економічного зростання.
На нашу думку, цифровізація означає перетворення, викликані масовим впровадженням цифрових технологій, які генерують, обробляють, здійснюють обмін та передачу інформації. У сільському господарстві комплексна цифрова трансформація здатна забезпечити значне зростання продуктивності, скорочення невиробничих витрат, підвищення якості сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства; виробництво; цифрові технології; ефективність; продуктивність.

Література

1. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106—107.
2. Трендов Н.М., Варас С., Цзэн М. Цифровые технологии на службе сельского хозяйства и сельских районов: справочный документ. 2019. Рим, FAO, United Nations. C. 11—12.
3. Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2015. № 7 (172). С. 74—80.
4. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. М.В. Руденко. Економіка та держава. № 11, 2018. С.12—19.
5. Гуренко А.В., Гашутіна О.Е. Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 23—27.
6. Пуцентейло П., Гуменюк О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5—6 (75). С. 131—143.
7. Айтпаева А.А. Цифровизация сельского хозяйства в контексте повышения конкурентоспособности отечественного АПК. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2019. № 3. С. 56—63.
8. Бойко И.П., Евневич М.А., Колышкин А.В. Экономика предприятия в цифровую эпоху. Российское предпринимательство. 2017. № 7. С. 1127—1136.

I. Svynous, A. Gavryk, K. Tkachenko, D. Mykytyuk, A. Semysal

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The introduction of digital technologies in agricultural production is one of the most important elements of strategic development in this area. Bio — and nanotechnologies, the use of genetic development, the ability to adapt agricultural products to the needs of specific categories of buyers are important factors in increasing the competitiveness of the industry, but without the active use of digital innovation technologies can not quickly turn the domestic agricultural sector into a high-tech industry.
Given the current state of functioning of domestic agriculture and the acceleration of the processes of change in the external and internal environment, the digital transformation of agricultural production is especially relevant because it is a significant source for significant economic growth.
In our opinion, digitalization means transformations caused by the mass introduction of digital technologies that generate, process, exchange and transmit information. In economics, it allows you to automate business operations, which increases their efficiency and productivity, opens new opportunities, affects the development of entrepreneurship, promotes the formation of new products and management models. In agriculture, a comprehensive digital transformation can provide a significant increase in productivity, reduce non-production costs, improve the quality of agricultural products.
The changes brought about by digitalization and informatization of agriculture are fundamental, as they affect all areas of organization of agricultural enterprises, ways of participation of economic entities in production, innovation, commodity and economic processes, opening new opportunities and qualitatively transforming the nature of interaction, social integration and communication in general. Alternative use of potentially released financial resources through the widespread introduction of information methods of doing business, stimulating domestic consumer demand, is an incentive that encourages producers to effectively use material and labor resources, to develop competitive production of goods and services to meet the diverse needs of customers.
Thus, with the help of digitalization of agriculture can provide a significant economic effect by increasing productivity, land use efficiency, monitoring the quality of machinery, crops, automation, transparency and controllability of processes, reducing costs of farmers.

Keywords: agricultural enterprises; production; digital technologies; efficiency; productivity.

References

1. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 106—107.
2. Trendov, N.M. Varas, S. and Tszen, M. (2019), Tsyfrovye tekhnolohyy na sluzhbe sel'skoho khoziajstva y sel'skykh rajonov [Digital Technologies Serving Agriculture and Rural Areas: A Background Paper], FAO, Rome, Italy, pp. 11—12.
3. Bilins'ka, V. (2015), "Modern innovative technologies in agriculture: the main characteristics and prospects of implementation", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka, vol. 7 (172), pp. 74—80.
4. Rudenko, M.V. (2018), "Digitalization of economy: new opportunities and perspectives", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 12—19.
5. Hurenko, A.V. and Hashutina, O.E. (2018), "Directions of development of management systems in the conditions of digitalization of business in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 19, pp. 23—27.
6. Putsentejlo, P. and Humeniuk, O. (2018), "Digital economy as the latest vector of reconstruction of the traditional economy", Innovatsijna ekonomika, vol. 5—6 (75), pp. 131-—143.
7. Ajtpaeva, A.A. (2019), "Digitalization of agriculture in the context of increasing the competitiveness of the domestic agro-industrial complex", Vestnyk Astrakhanskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta. Seryia: Ekonomyka, vol. 3, pp. 56—63.
8. Bojko, Y.P. Evnevych, M.A. and Kolyshkyn, A.V. (2017), "Enterprise economics in the digital age", Rossyjskoe predprynymatel'stvo, vol. 7, pp. 1127—1136.

№ 15-16 2020, стор. 35 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 890

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253


К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

ORCID:

0000-0002-0369-3100


Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., доцент, НДІ "Украгропромпродуктивність"

D. Mykytyuk

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

ORCID:

0000-0003-3466-9717


А. В. Семисал

НДІ "Украгропромпродуктивність"

A. Semysal

Research Officer, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

ORCID:

0000-0002-5918-4233

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Ткаченко К. В., Микитюк Д. М., Семисал А. В. Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 35–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.35

Svynous, I., Gavryk, A., Tkachenko, K., Mykytyuk, D. and Semysal, A. (2020), “The current state and problems of implementation of digital technologies in the practice of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 35–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.