EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.63

УДК: 336.64

Ю. О. Єрешко, В. Р. Товмасян

ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено сутність та економічну природу фінансової політики підприємства. Визначено, що вітчизняна наукова думка схильна до асоціювання категорії "фінанси" з державою, напротивагу західній, а переважна більшість вітчизняних авторів, фактично, калькує поняття фінансової політики держави переносячи його на мікрорівень, або нівелює сутність політики взагалі. Обгрунтовано, що об'єктивною основою фінансової політики як економічної категорії виступають з одного боку фінанси як система економічних відносин, з іншого — фінансовий менеджмент як система управління, в якій виявляється сутність категорії "політика" в цьому контексті, оскільки остання є інструментом його реалізації. На основі використання методології причинності явищ обгрунтовано сутність категорії "фінансова політика підприємства", що дозволить у подальшому розробку актуального і ефективного механізму її формування і реалізації.

Ключові слова: фінансова політика підприємства; фінанси; фінансово-економічні відносини; політика (politics та policy); фінансовий менеджмент.

Література

1. Cameron, Rondo. Banking in the Early Stages of Industrialization: A Study in Comparative Economic History (1967)
2. Базецька Г.І. Конспект лекцій з дисципліни "Фінанси" (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямів підготовки 6.030504 — "Економіка підприємства", 6.030509 — "Облік і аудит", слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 — Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 — Облік і аудит) / Г.І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2012
3. Фінанси: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К., 2012. — 687 c.
4. Les six liures de la republique de I. Bodin. Paris: Chez Iacques du Puys, libraire iurе, а la Samaritaine. 1577. Retrieved February 10.2018. — via Internet Archive.
5. Особливості венчурного інвестування в Україні як причина гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку / Ю.О. Єрешко, Т.П. Лободзинська // Формування ринкових відносин в Україні. — 2014. — № 11. — С. 74—77
6. Чайковська В.П., фінансова політика: підходи до розуміння та значення в діяльності підприємства. Наукові записки. Серія "Економіка". Вип. 23. С. 247—251.
7. Сторожук Т.М., Сторожук Д.Є. фінансова політика підприємства в контексті його внутрішньогосподарської політики. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. № 1, 2011.
8. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.
9. Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, Part 1-Introduction, Approved by the IMF Executive Board on July 24, 2000. URL: http://www.imf.org/external/np/mae/mft/sup/part1.htm#appendix_III
10. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]: підручник / [А.М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 2-ге вид., перероб. — Київ: КНЕУ, 2017. — 534 с. ISBN 978-966-926-144-1
11. Єрешко Ю.О. Управління грошовими потоками підприємства: дис.... канд. економ. наук.: 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю.О. Єрешко. — К., 2012. — 270 с.
12. Мармаза О.І. Основи теорії менеджменту / О.І. Мармаза. — Х.: ТОВ "Планета-принт", 2015. — 139 с. ISBN 978 — 617 — 7229 — 35 -2
13. Дергалюк Б.В., Парфенюк М.В. Економічна сутність поняття "фінансова політика" та принципи її реалізації на підприємстві. Ефективна економіка. № 5. 2017.
14. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.:Гелиос АРВ, 1999, с. 63.
15. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор // Исследования по общей теории систем: Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1969.
16. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) [Текст]: навч. посіб. / О.П. Кириленко. — Тернопіль: Астон, 2002.
17. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Політика
18. Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. — К.: Основи, 2000. — 239 с. — ISBN 966-500-037-3
19. Політичні погляди Томи Аквінського на Інтернет енциклопедії філософії https://www.iep.utm.edu/aqui-pol/
20. Jenks, Edward (1900). A history of politics. J.M. Dent & Co. С. 1—164.
21. Blattberg, Charles (July 2001). Political Philosophies and Political Ideologies. Public Affairs Quarterly. 15 (3). Р. 193—217. ISSN 0887-0373. SSRN 1755117
22. Колбеч Г.К. Політика: Основні концепції в суспільних науках. Переклад з англійської. — К.: Видав. дім "КМ Академія", 2004. — 127 с.
23. Мармазова Т. Прикладні аспекти реалізації функцій політики [Текст] / Тетяна Мармазова // Політ. менеджмент: Укр. наук. журнал. — Київ: Укр. центр політ. менеджменту, 2009. — № 4. — 44—50.
24. Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К., 1998. — С.173—191. URL: http://litopys.org.ua/weber/wbs08.htm

Ju. Yereshko, V. Tovmasian

THEORY OF ENTERPRISE FINANCIAL POLICY

Summary

The article explores the essence and economic nature of the enterprise financial policy. It is noticeable that the understanding of the essence, or rather the objectivity, of finance differs in domestic and foreign scientific research: the former usually associate finance mainly with the state, the latter with financial institutions and instruments, which is explained, in our opinion, by the presence of Ukraine in the USSR, where, under the conditions of a command economy, most financial instruments were not used at all, with an obvious lack of need. In addition, there is, already habitual, distortion of the majority of tools used in domestic realities due, in particular, to copying the practice and legislation of the Russian Federation, as opposed to the introduction of existing American or European models, for example: factoring, leasing, venturing, etc., and also, the actual isolation of Ukrainian scientific thought from the world and, rather, its existence within the post-Soviet scope. The overwhelming majority of domestic authors, in fact, traces the concept of state financial policy, transferring it to the micro level, or levels the essence of politics as a general rule. It has been substantiated that the objective basis of financial policy as an economic category is, on the one hand, finance as a system of economic relations, on the other hand, financial management as a management system, in which the essence of the category "policy" is manifested in this context, since the latter is a tool for its implementation. The category "financial policy" is a complex system, the elements of which interact, and then, this system acquires its own specific characteristics in the process of their combination. Therefore, using the methodology of causality of phenomena, that is, with the differentiation of the general, specific and singular, the essence of the category "enterprise financial policy" is justified, which allows to develop an actual and effective mechanism for its formation and implementation in the future research. Ukrainian scientific thought quite often encounters lexical ambiguities in the interpretation of concepts, which is associated with the borrowing of the terminology from the Western scientific heritage. In the process of interpretation, reductionism or, conversely, an expansion of the interpretation of the content of concepts and categories, both synonymously and in essence, usually occurs. Thus, lexical ambiguity of the term "financial policy" in the Ukrainian language, the long indwelling of Ukraine in the conditions of the Soviet planned economy, a tendency to copy Russian legislation and the Russian experience of using financial instruments well-known in the World, the isolation of domestic scientific thought, etc. became the reasons for the formation of a reduced and peculiar idea of its essence, content and economic nature, and, accordingly, the controversial practical value of the national scientific heritage in a given course. Understanding the essence of financial policy will allow us to form a real idea of the concept, its components, elements, types, etc., and therefore, as a result, to modernize it, thereby increasing its effectiveness and efficiency.

Keywords: enterprise financial policy; finance; financial and economic relations; politics and policy; financial management.

References

1. Cameron, R. (1967), Banking in the Early Stages of Industrialization, A Study in Comparative Economic History.
2. Bazets'ka, H.I. (2012), Konspekt lektsij z dystsypliny "Finansy" [Summary of lectures on the subject "Finance"], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
3. Yuriy, S.I. and Fedosov, V.M. (2012), Finansy [Finance], Kyiv, Ukraine.
4. Bodin, I. and du Puys, I (2018), "Les six liures de la republique", available at: https://www.worldcat.org/title/six-liures-de-la-republique/oclc/1048240550 (Accessed 15 Aug 2020).
5. Yereshko, Yu.O. and Lobodzyns'ka, T.P. (2014), "Features of venture investment in Ukraine as a reason for inhibiting innovation and investment development", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 11, pp. 74—77.
6. Chajkovs'ka, V.P. "Financial policy: approaches to understanding and importance in the enterprise", Naukovi zapysky. Seriia "Ekonomika", vol. 23, pp. 247—251.
7. Storozhuk, T.M. and Storozhuk, D.Ye. (2011), "Financial policy of the enterprise in the context of its domestic policy", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1.
8. Yuriy, S.I. and Fedosov, V.M. (2010), Teoriia finansiv [Theory of finance], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. IMF (2000), "Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies, Part 1-Introduction, Approved by the IMF Executive Board on July 24, 2000", available at: http://www.imf.org/external/np/mae/mft/sup/part1.htm#appendix_III (Accessed 15 Aug 2020).
10. Poddier'ohin, A.M. Babiak, N.D. and Bilyk, M.D. (2017), Finansovyj menedzhment [Financial management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Yereshko, Yu.O. (2012), "Cash flow management of the enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
12. Marmaza, O.I. (2015), Osnovy teorii menedzhmentu [Fundamentals of management theory], TOV "Planeta-prynt", Kharkiv, Ukraine.
13. Derhaliuk, B.V. and Parfeniuk, M.V. (2017), "Economic essence of the concept "financial policy" and the principles of its implementation at the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5574 (Accessed 15 Aug 2020).
14. Kejns, Dzh.M. (1999), Obschaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh [General theory of employment, interest and money], Helyos ARV, Moscow, Russia.
15. Bertalanfy, L. fon. (1969), "General systems theory — a critical review", Yssledovanyia po obschej teoryy system: Sbornyk perevodov [Studies in General Systems Theory: A Collection of Translations], Prohress, Moscow, Russia.
16. Kyrylenko, O.P. (2002), Finansy (Teoriia ta vitchyzniana praktyka) [Finance (Theory and domestic practice)], Aston, Ternopil', Ukraine.
17. wikipedia (2020), "Politics", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Politics (Accessed 15 Aug 2020).
18. Aristotel' (2000), Polityka [Politics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
19. Internet Encyclopedia of Philosophy (2020), "Thomas Aquinas: Political Philosophy", available at: https://www.iep.utm.edu/aqui-pol/ (Accessed 15 Aug 2020).
20. Jenks, E. (1900), A history of politics, J. M. Dent & Co., London, UK.
21. Blattberg, Ch. (2001), "Political Philosophies and Political Ideologies", Public Affairs Quarterly, vol. 15 (3), pp. 193—217.
22. Kolbech, H.K. (2004), Polityka: Osnovni kontseptsii v suspil'nykh naukakh [Politics: Basic concepts in the social sciences], Vydav. dim "KM Akademiia", Kyiv, Ukraine.
23. Marmazova, T. (2009), "Applied aspects of the implementation of policy functions", Polit. menedzhment, vol. 4, pp. 44—50.
24. Veber, M. (1998), "Sociology. General historical analyzes. Policy", available at: http://litopys.org.ua/weber/wbs08.htm (Accessed 15 Aug 2020).

№ 15-16 2020, стор. 63 - 68

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1202

Відомості про авторів

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Ju. Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-9161-8820


В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Теорія фінансової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 63–68. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.63

Yereshko, Ju. and Tovmasian, V. (2020), “Theory of enterprise financial policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 63–68. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.