EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ю. В. Біляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.69

УДК: 336

Ю. В. Біляк

СКЛАДОВІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що в умовах трансформаційних змін в економіці України пріоритетним напрямом економічної політики держави має бути підтримка стабільності та економічного зростання суб'єктів господарювання. Стабільний розвиток національної економіки поряд з іншим визначається рівнем безпеки її окремих секторів, серед яких провідне місце займає аграрний. Фінансова безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору характеризується стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз та небезпек, здатністю забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів та сталого розвитку фінансової системи України. Основними чинниками нарощування обсягів агровиробництва, як відомо, є високий рівень фінансової забезпеченості та інноваційності національної економіки і галузі, сприятлива й усталена кон'юнктура внутрішнього та світового аграрного ринку. Зростання сільськогосподарського виробництва в Україні, незважаючи на його нинішні високі темпи, відбувається в умовах зменшення фінансової забезпеченості аграріїв, низької ефективності використання ними основних видів ресурсів, неадекватного розвитку соціальної сфери села, що скорочує потенціал ефективного зростання аграрного сектору.

Ключові слова: фінансові загрози; фінансова безпека; фінансова безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору; фінансовий інтерес; елементи; завдання; фінансової безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору.

Література

1. Нартова І.В., Кіріченко Я.О. Сутність дефініції "фінансова безпека" та суміжних категорій і понять. URL: http://www.rusnauka.com /6_PNI_2012/Economics /3_102536.doc.htm (дата звернення: 23.10.2016).
2. Онегіна В. Зміна аграрної парадигми і державної політики у розвинутих країнах. Економіка України. 2005. № 11. С. 62—72.
3. Синюгіна Н.В. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах як індикатор дієвості фінансового контролю. Технологический аудит и резервы производства. 2012. № 4/2 (6). С. 25—26.

Y. Biliak

COMPONENTS, TASKS AND PRINCIPLES OF FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

Summary

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that in the conditions of transformational changes in the economy of Ukraine, the priority of economic policy of the state should be to support the stability and economic growth of economic entities. Stable development of the national economy, among other things, is determined by the level of security of its individual sectors, among which the leading place is occupied by agriculture. Timely assessment of financial security of economic entities of the agricultural sector is a prerequisite for preventing financial threats and negative financial phenomena in the production and economic activities of the industry as a whole, and further stabilization and development in a competitive economic environment. Financial security of economic entities is characterized by resistance to external and internal threats and dangers, the ability to ensure the realization of their own financial interests and sustainable development of the financial system of Ukraine. Given the lack of theoretical and practical developments to ensure the financial security of economic entities in the agricultural sector, there is a need to generalize and clarify the theoretical and practical basis of this topic to provide proposals for further development of the financial security system taking into account current and external factors. which is a threat to the priority interests of farmers. The main factors in increasing the volume of agricultural production, as is well known, are the high level of financial security and innovation of the national economy and industry, favorable and stable conditions of the domestic and world agricultural market. Timely assessment of financial security of economic entities of the agricultural sector is a prerequisite for preventing financial threats and negative financial phenomena in the production and economic activities of the industry as a whole, and further stabilization and development in a competitive economic environment. The growth of agricultural production in Ukraine, despite its current high rate, occurs in conditions of declining financial security of farmers, low efficiency of their use of basic resources, inadequate development of the rural social sphere, which reduces the potential for effective growth of the agricultural sector.

Keywords: financial threats; financial security; financial security of economic entities of the agricultural sector; financial interest; elements; tasks; financial security of economic entities of the agricultural sector.

References

1. Nartova, I.V. and Kirichenko, Ya.O. (2012), "The essence of the definition of "financial security" and related categories and concepts", available at: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/3_102536.doc.htm (Accessed 15 Aug 2020).
2. Onehina, V. (2005), "Changing the agrarian paradigm and public policy in developed countries", Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 62—72.
3. Syniuhina, N.V. (2012), "Financial security of the enterprise in modern conditions as an indicator of the effectiveness of financial control", Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva, vol. 4/2 (6), pp. 25—26.

№ 15-16 2020, стор. 69 - 74

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, НУБіП

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, NUBiP

ORCID:

0000-0002-9766-4780

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Складові, завдання та принципи фінансової безпеки суб'єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 69–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.69

Biliak, Y. (2020), “Components, tasks and principles of financial security of business entities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 69–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.