EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ЇЇ СТІЙКОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ
О. І. Кір'ян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.75

УДК: 658.821:.17.022.1

О. І. Кір'ян

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ЇЇ СТІЙКОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ

Анотація

Імідж організації став одним з рівноправних чинників впливу на її прибутковість. В умовах сучасного розвитку суспільної відповідальності він є механізмом впливу на кожного учасника ринкових відносин. Тому організація, що бажає отримати прибуток, повинна це враховувати. В статті розглянуто можливий вплив кожного з учасників соціально-економічних відносин на формування іміджу організації. Визначено значущість наявності основної концепції розвитку організації, її місії як обгрунтування поведінки членів колективу щодо забезпечення відповідного іміджу. За відсутності чіткого визначення місії та не доведення її до колективу робітники самостійно формують уявлення про мету організації. Це може призвести до непорозумінь, втрати клієнтів та значної кількості негативних відгуків про діяльність. Тому інформаційне забезпечення персоналу — джерело розвитку іміджу організації. Висвітлено місце персоналу в процесі формування іміджу, в тому числі за межами робочого місця. За активної участі значної кількості населення в спілкуванні в інтернет-просторі важливо пам'ятати про можливість взаємодії всіх учасників соціально-трудових відносин поза межами ділових стосунків. Тому імідж робітника може впливати на партнера організації як джерело інформації щодо організації загалом. Спираючись на це, розкрито вплив сучасного інформаційного простору на імідж та важливість реакції керівництва організації на його зміст. Визначено ризики для іміджу з боку партнерів організації та її конкурентів. Розкрито можливість впливу сторонніх осіб та організацій, що не отримують прямої вигоди від падіння іміджу. Запропоновано можливу реакцію персоналу організації щодо підтримки та подальшого покращення іміджу організації. Підкреслено процес впливу іміджу на прибуток організації за рахунок реакції партнерів, інвесторів та персоналу.

Ключові слова: менеджмент організації; імідж; місія; прибуток; персонал; конкурентне середовище; інформаційний простір.

Література

1. Колодка А.В., Ілляшенко С.М. Імідж організації як економічна категорія: сутність зміст, основні етапи формування / А.В. Колодка, С.М. Ілляшенко // Прометей. — 2012. — № 2 (38). — С. 164—170.
2. Бондаренко С.М., Ліфар К.В. Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування / С.М. Бондаренко, К.В. Ліфак // Технології та дизайн. — 2014. — № 2. Електронний документ. — URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-2/Bondarenko2015060410.pdf (дата звернення: 13.08.2020).
3. Дячук М., Буга Н. Формування та підтримка іміджу підприємства / М. Дячук, Н. Буга // Науковий вісник мну імені в. О. Сухомлинського. — Серія: Економічні науки. — № 2 (9). — 2017. — С. 12—16. Електронний документ. — URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Economic-visnik-9-2017-4.pdf (дата звернення: 13.08.2020).
4. Костюк Г.В., Сторожук В.В. Формування позитивного іміджу підприємства / Г.В. Костюк, В.В. Сторожук // Вісник КНУТД. — 2014. — № 1. — С. 176—181.
5. Литвиненко К.О., Погосян К.В. Корпоративний імідж як чинник конкурентоспроможності компанії / К.О. Литвиненко, К.В. Погосян // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. — Серія: Економіка і управління. — Том 31 (70). — № 2. — 2020. С. 24—28. Електронний документ. — URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_2/7.pdf (дата звернення: 13.08.2020).
6. Химич І.Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І.Г. Химич // Економіка та держава. — 2009. — № 9. — C. 59—61.

О. Kirian

FORMATION OF THE ORGANIZATION'S IMAGE AS A SOURCE OF ITS STABILITY AND PROFITABILITY

Summary

The image of the organization has become one of the equal factors influencing the amount of its profit. In the conditions of modern development of social responsibility, it is a mechanism of influence on each participant in market relations. Therefore, an organization that wants to make a profit must take this into account. The article considers the possible influence of each of the participants in socio-economic relations on the formation of the organization's image. The significance of the main concept of the organization's development and its mission as a justification for the behavior of team members to ensure the appropriate image is determined. In the absence of a clear definition of the mission and not communicating it to the team, employees independently form an idea of the organization's goal. This can lead to misunderstandings, loss of customers, and a significant number of negative reviews of the activity. Therefore, information support of personnel is a source of development of the organization's image. The place of personnel in the process of image formation, including outside the workplace, is determined. With the active participation of a significant number of people in communication in the Internet space, it is important to keep in mind the possibility of interaction of all participants in social and labor relations outside of business relations. Therefore, the employee's image can influence the organization's partner as a source of information about the organization as a whole. Based on this, the influence of the modern information space on the image and the importance of the reaction of the organization's management to its content is revealed. Risks to the image of the organization's partners and competitors are identified. The possibility of influence of third parties and organizations that do not directly benefit from the fall of the image is revealed. The possible response of the organization's staff to support and further improve the organization's image is suggested. The process of image influence on the organization's profit due to the reaction of partners, investors and staff is highlighted.

Keywords: management of the organization's; image; mission; profit; personnel; competitive environment; information space.

References

1. Kolodka, A.V. and Illiashenko, S.M. (2012), "The image of the organization as an economic category: the essence of content, the main stages of formation", Prometej, vol. 2 (38), pp. 164—170.
2. Bondarenko, S.M. and Lifar, K.V. (2014), "The image of the organization: the essence, content and main stages of formation", Tekhnolohii ta dyzajn, vol. 2, available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-2/Bondarenko2015060410.pdf (Accessed 13 Aug 2020).
3. Diachuk, M. and Buha, N. (2017), "Formation and maintenance of the company's image", Naukovyj visnyk mnu imeni v. O. Sukhomlyns'koho. - Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (9), pp. 12—16, available at: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Economic-visnik-9-2017-4.pdf (Accessed 13 Aug 2020).
4. Kostiuk, H.V. and Storozhuk, V.V. (2014), "Formation of a positive image of the enterprise", Visnyk KNUTD, vol. 1, pp. 176—181.
5. Lytvynenko, K.O. and Pohosian, K.V. (2020), "Corporate image as a factor in the competitiveness of the company", Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. — Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31 (70), no. 2, pp. 24—28, available at: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_2/7.pdf (Accessed 13 Aug 2020).
6. Khymych, I.H. (2009), "Image as an important indicator of enterprise activity in modern conditions of corporate culture development", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 59—61.

№ 15-16 2020, стор. 75 - 80

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1718

Відомості про авторів

О. І. Кір'ян

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія

О. Kirian

PhD in Economics, Associate Professor, Department of management,Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

ORCID:

0000-0002-1357-0497

Як цитувати статтю

Кір'ян О. І. Формування іміджу організації як джерела її стійкості та прибутковості. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.75

Kirian, О. (2020), “Formation of the organization's image as a source of its stability and profitability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 75–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.