EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Н. В. Кінзерська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.100

УДК: 657.333.1

Н. В. Кінзерська

СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті представлено результати дослідження складових зовнішньоекономічної діяльності як об'єктів бухгалтерського обліку. На підставі аналізу наукових статей та поглядів науковців щодо систематизації складових зовнішньоекономічної діяльності як об'єктів бухгалтерського обліку, встановлено наявність певних недоліків. Обгрунтовано, що значний вплив ризиків зовнішньоекономічної діяльності на фінансові результати підприємства, зумовлює актуалізацію розробки нових підходів до системи облікового відображення і контролю зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз наукових статей та поглядів науковців у частині виокремлення складових зовнішньоекономічної діяльності як об'єктів бухгалтерського обліку дозволив встановити наявність окремих недоліків. За результатами дослідження запропоновано перелік об'єктів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням впливу невизначеності зовнішнього середовища. Охарактеризовано зміст кожного із запропонованих об'єктів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє удосконаленню системи їх облікового відображення в умовах ризику та розкриттю інформації у фінансовій звітності підприємства.

Ключові слова: об'єкт бухгалтерського обліку; зовнішньоекономічна діяльність; нерезидент; суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності; ризик; зовнішньоекономічні операції; фінансова звітність.

Література

1. Гордополов В.Ю. Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Економіка та держава. 2018. № 5. С. 71—77.
2. Гордополов В.Ю. Складові зовнішньоекономічної діяльності як об'єкта управління. ВІСНИК ЖДТУ. 2016. № 4 (78). С. 43—60.
3. Грицюк П.М., Хомедюк В.О. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". 2012. Вип. 20. С. 229—233.
4. Жидєєва Л.І., Михасик О.Д. Основи бухгалтерського обліку та економічна сутність розрахунків у іноземній валюті. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів: монографія / В.О. Осмятченко, Є.Ю. Шара, Т.М. Сторожук та ін. Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. 414 с. C. 203—231.
5. Коденчук К.А. Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності та їх класифікація з точки зору бухгалтерського обліку та контролю. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2008. Т. 1. № 21. С. 91—94.
6. Колєсніченко А.С. Організаційно-інституціональні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. Ефективна економіка: електрон. журн. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7657
7. Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій: дис… док. екон. наук: 08.06.04. Київський національний економічний університет. К., 2002. 466 с.
8. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. С.О. Кузнецова. Х.: Видавництво Іванченко І.С. 2019. 221 с.
9. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Ч. II: курс лекцій та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" за освітньою програмою "Міжнародна логістика та митна справа" / В.В. Пухальський. Хмельницький: ХНУ, 2020. 129 с.
10. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text

N. Kinzerska

COMPONENTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS OBJECTS OF ACCOUNTING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Summary

The implementation of foreign economic activity in the context of transnationalization of economic relations is a guarantee to stable development of the enterprise. The activity of the enterprise in conditions of risk and uncertainty of the external economic environment, significantly affects the results of foreign economic relations. The effectiveness and efficiency of foreign economic activity of the enterprise is directly related to the timeliness of detection and assessment of the effects of various types of risks, which in the future may lead to the formation of significant unjustified losses. The accounting system generates information flows and data sets about the activities of the enterprise, implemented business processes and financial consequences of management decisions and actions. The significant impact of risks of foreign economic activity on the financial results of the enterprise, determines the actualization of the development of new approaches to the system of accounting and control of the components of foreign economic activity as objects of accounting. It is proved that the need to assess and account for the consequences of risks of foreign economic activity is due to the fact that the risk may have a significant impact on the financial performance of the enterprise and its future cash flows. Based on the formation of detailed information flows on the consequences of the impact of a particular type of foreign trade risk through the accounting system, you can implement a strategy to minimize losses by preventing and minimizing the negative consequences of such risks for business. The article presents the results of the study of the components of foreign economic activity as objects of accounting. Analysis of scientific articles and views of scientists in terms of identifying components of foreign economic activity as objects of accounting found some shortcomings. According to the results of the study, a list of objects of accounting for foreign economic activity is proposed, taking into account the impact of uncertainty on the external environment. The content of each of the proposed objects of accounting for foreign economic activity is described, which contributes to the improvement of their accounting system in terms of risk.

Keywords: object of accounting; foreign economic activity; non-resident; subject of foreign economic activity; risk; foreign economic operations; financial reporting.

References

1. Gordopolov, V.Yu. (2018), "Organizational and methodological provisions of accounting for foreign exchange transactions in the management system of foreign economic activity", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, р. 71—77.
2. Gordopolov, V.Yu. (2016), "Components of foreign economic activity as an object of management", VISNYK ZhDTU, vol. 4 (78), р. 43—60.
3. Gritsyuk, P.M. and Khomedyuk, V.O. (2012), "Regulatory regulation of accounting for foreign economic transactions", vol. 20, р. 229—233.
4. Zhideeva, L.I. and Mikhasyk, O.D. (2016), "Fundamentals of accounting and the economic essence of settlements in foreign currency", Rozvytok bukhhalters'koho obliku v umovakh intehratsiynykh protsesiv [Development of accounting in terms of integration processes], Universytet DFS Ukrainy, Irpin, Ukraine, pр. 203—231.
5. Kodenchuk, K.A. (2008), "Objects of foreign economic activity and their classification in terms of accounting and control", Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 1, no. 21, p. 91—94.
6. Kolesnichenko, A.S. (2020), "Organizational and institutional aspects of accounting for foreign economic activity of economic entities", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7657 (accessed 28 July 2020).
7. Kuzminsky, Yu.A. (2002), "Operational accounting and control of international financial and economic transactions", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv National University of Economics, K., 466 p.
8. Kuznetsova, S.O. (2019), Oblik zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti [Accounting for foreign economic activity], Vydavnytstvo Ivanchenko I.S., Kharkiv, Ukraine.
9. Puhalsky, V.V. (2020), "Accounting and analysis of foreign economic activity", CH. II: kurs lektsiy ta metodychni vkazivky do vyvchennya dystsypliny dlya studentiv dennoyi ta zaochnoyi form navchannya spetsial'nosti 292 "Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny" za osvitn'oyu prohramoyu "Mizhnarodna lohistyka ta mytna sprava" [Part II: a course of lectures and guidelines for studying the discipline for full-time and part-time students majoring in 292 "International Economic Relations" in the educational program "International Logistics and Customs"], KHNU, Khmel'nyts'kyy, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "About foreign economic activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (Accessed 28 June 2020).

№ 15-16 2020, стор. 100 - 105

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

Н. В. Кінзерська

аспірант кафедри аудиту та підприємництва, Національна академія статистики, обліку та аудиту

N. Kinzerska

Postgraduate student of the Department of Audit and Entrepreneurship, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-7306-9645

Як цитувати статтю

Кінзерська Н. В. Складові зовнішньоекономічної діяльності як об'єкти бухгалтерського обліку в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 100–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.100

Kinzerska, N. (2020), “Components of foreign economic activity as objects of accounting in conditions of uncertainty of the external environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 100–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.