EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Ю. Л. Ратушна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.111

УДК: 338.24:658.8

Ю. Л. Ратушна

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті виявлено, що сучасні умови розвитку ринкового середовища на території нашої країни характеризуються потребою в розробці нової культури бізнесу, серед яких основним елементом постає маркетинг. Основними проблемами управління маркетингом на сучасних підприємствах малого та середнього бізнесу є: відсутній відокремлений підрозділ маркетингу в ряді суб'єктів господарювання такого розміру; цілі маркетингових підрозділів ставляться на основі умовиводів керівного складу, а не в результаті розробки загальної стратегії маркетингу підприємства; служби маркетингу виконують обов'язки не прямого призначення; на малих та середніх підприємствах часто відсутні фахівці, що мають практичні навички та професійну спеціалізацію; відсутня ефективна взаємодія між маркетинговою службою та апаратом управління підприємством та ін. Проаналізувавши основні проблеми управління маркетингом на сучасних підприємствах малого та середнього бізнесу, можемо запропонувати основні шляхи їх подолання: здійснити повну інтеграцію маркетингу до організаційної структури підприємства; сформувати у всіх працівників підприємства маркетинговий стиль мислення, забезпечити єдність цілей та завдань, які ставить перед собою суб'єкт господарювання; встановити цілі та завдання маркетингового підрозділу на базі головної стратегії підприємства; укомплектувати штат маркетингового підрозділу професіоналами, що мають маркетингову спеціалізацію та забезпечити можливість для підвищення їх професійної кваліфікації та ін.

Ключові слова: підприємство; суб'єкт господарювання; маркетинг; малі підприємства; середні підприємства; управління маркетингом; маркетингова діяльність.

Література

1. Гузенко Г.М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 227—234.
2. Кальницький А.Є., Копусяк Я.Ф. Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2014. № 1. С. 94—97.
3. Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку: [монографія]. Полтава: Дивосвіт. 2013. 163 с.
4. Наумова О. Е. Управління маркетингом в системі менеджменту підприємства. Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10—12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. С. 106—107.
5. Пилипчук В. Cучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній. Теорія маркетингу. 2008. № 2. С. 61—67.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. Київ: Центр навчальної літератури. 2003. 387 с.
7. Сельська І.В. Маркетингова діяльність малих підприємств як чинник їх розвитку. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/download/741/416
8. Тульчинська С.О., Сегеда Є.І. Нові технології та їх вплив на сучасні методи маркетингу, що застосовуються на підприємстві. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2015. Вип. 16. С. 98—104.

Ju. Ratushna

MARKETING MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES

Summary

The article reveals that the current conditions for the development of the market environment in our country are characterized by the need to develop a new business culture, among which the main element is marketing. The growing pace of competition requires entrepreneurs to take such an organizational approach to business management, in which the highest result is achieved at the lowest cost. The main problems of marketing management in modern small and medium-sized businesses are: there is no separate marketing department in a number of businesses of this size; the goals of marketing departments are set on the basis of the conclusions of management, and not as a result of developing a general marketing strategy of the enterprise; marketing services perform duties of indirect purpose; small and medium-sized enterprises often lack specialists with practical skills and professional specialization; there is no effective interaction between the marketing department and the management of the enterprise; marketing departments perform disparate functions, which violates a comprehensive approach to the implementation of marketing strategy; there is no proper analytical support of structural units and effective marketing information support of their activities; there are no systems of motivation of employees of marketing services; there are no effective methods for evaluating the effectiveness of marketing services. Having analyzed the main problems of marketing management in modern small and medium enterprises, we can offer the main ways to overcome them: to fully integrate marketing into the organizational structure of the enterprise; to form a marketing style of thinking in all employees of the enterprise, to ensure the unity of goals and objectives set by the business entity; establish the goals and objectives of the marketing department on the basis of the main strategy of the enterprise; to staff the marketing department with professionals who have a marketing specialization and provide an opportunity to improve their professional skills; to introduce methods of benchmarking strategy in enterprise management; to improve the system of development of plans, budgets and controlling at the enterprise; analyze and evaluate the effectiveness of marketing activities of the enterprise; to improve information support of marketing management at the enterprise; to establish an effective system of communications between the marketing department and other departments in the enterprise, in particular, with the management staff; analyze and evaluate the results of the marketing department; actively implement motivational programs for the marketing department in order to increase the initiative of its specialists.

Keywords: enterprise; business entity; marketing; small enterprises; medium enterprises; marketing management; marketing activities.

References

1. Huzenko, H.M. (2017), "Management and improvement of marketing activities at the enterprise", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 227—234.
2. Kal'nyts'kyj, A.Ie. and Kopusiak, Ia.F. (2014), "Sales promotion: measures and tools that help in the formation of marketing activities of the enterprise", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Ekonomika, vol. 1, pp. 94—97.
3. Kraus, K.M. (2013), Upravlinnia marketynhom maloho torhovel'noho biznesu: kontseptsii, orhanizatsiia, dominanty rozvytku [Marketing management of small business: concepts, organization, dominants of development], Dyvosvit, Poltava, Ukraine.
4. Naumova, O.E. (2011), Upravlinnia marketynhom v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Management of marketing in the system of enterprise management], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, Lviv, Ukraine.
5. Pylypchuk, V. (2008), "Modern business trends and marketing development of domestic companies", Teoriia marketynhu, vol. 2, pp. 61—67.
6. Poltorak, V.A. (2003), Marketynhovi doslidzhennia [Marketing researches], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Sel's'ka, I.V. (2016), "Marketing activities of small businesses as a factor in their development", available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/download/741/416
8. Tul'chyns'ka, S.O. and Seheda, Ie.I. (2015), "New technologies and their impact on modern marketing methods used in the enterprise", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 16, pp. 98—104.

№ 15-16 2020, стор. 111 - 115

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1477

Відомості про авторів

Ю. Л. Ратушна

магістр, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ju. Ratushna

Mаstеr's dеgrее, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0001-9151-8304

Як цитувати статтю

Ратушна Ю. Л. Управління маркетингом в діяльності підприємства малого та середнього бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 111–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.111

Ratushna, Ju. (2020), “Marketing management in the activities of small and medium business enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 111–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.