EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ANTI-CORRUPTION POLICY AS A NECESSARY CONDITION FOR THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN CIVIL SOCIETY
N. Datsii, S. Hubert, L. Kharchenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.121

УДК: 328.185:342.95

N. Datsii, S. Hubert, L. Kharchenko

ANTI-CORRUPTION POLICY AS A NECESSARY CONDITION FOR THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN CIVIL SOCIETY

Summary

Groups of legal factors of the existence and reproduction of corruption in the civil society and in the current domestic legislation are defined.
It is proved that the main task should not be the drafting of new rules of the conduct, which have already been enshrined in law more than once ("code of ethics", "code of conduct", "code of morality") and should serve as a benchmark for the implementation not only by officials but also by any ordinary citizen, but a detailed development of the mechanisms for their use. Only under the latter condition the codes of ethics and morals will be able to become an effective means of preventing corruption and a condition for increasing trust in the authorities.
The question of the need for scientific development of the remuneration system for civil servants of different categories depending on the complexity of the work, the qualifications of the employee, the effectiveness of his professional (official) activities, is considered. They point out that the wages symbolize the evaluation of the work in the field of management, which affects the prestige of the profession and the distribution of the labor resources. In this case, it is fair to ask what salary requirements should apply at present for the public servants.
It is substantiated that among the organizational and managerial reasons for the existence of corruption in the context of the continuous reform of public authorities and local self-government in modern society, the instability of the civil service in these bodies should be included.
It is proved that the inefficiency of law enforcement agencies in stopping and preventing corruption is caused by the "leaching" of experienced and honest personnel from the law enforcement system in the last decade. All this ultimately leads to a greater public danger and the prevalence of both the very manifestations of corruption and its negative social consequences.
It is substantiated that the socio-psychological factor of corruption is the perception of society, its political institutions and government agencies to "acquire" votes by providing inexpensive gifts, promises of quick material enrichment or a "bright future" by candidates for the elected government positions in government and local self-government as a normal political phenomenon.
It is proved that another ideological factor of the existence of corruption may be the lack of political and legal culture of the majority of Ukrainians, which is reflected primarily in the process of elections to representative and legislative bodies of state and local government, when voters vote for those who offered small money amounts or tangible assets.

Keywords: anti-corruption policy; civil society; determinants of the corruption; corruption-generating principle; public service; public system reform; social factor; quality of life.

References

1. Andrushchenko, L.V. (2016), "The essence of the phenomenon of "corruption" and the reasons for its existence in Ukraine", Pravo i suspil'stvo, vol. 3 (1), рp. 148—153.
2. Bachynska, I.S. (2017), "Determinants of corruption in Ukraine, or why civil servants are involved in the corruption process", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya, vol. 32, pp. 377—382.
3. Bezzub, I. (2016), "Anti-corruption policy in Ukraine", Hromads'ka dumka, [Online], vol. 10 (92), available at: http://nbuviap.gov.ua:anti koruptsijna-politika-v-ukrajini (Accessed 4 Aug 2020).
4. Bilynska, L.V. (2018), "Corruption as a social, psychological and moral phenomenon", Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiya, vol. 6-1 (1), рp. 138—141.
5. Ilyenok, T.V. (2015), "Fight against corruption: international experience", Yurydychna nauka, vol. 2, pp. 71—77.
6. Kalnysh, Yu. G. (2019), "The concept of scientific support of state policy of Ukraine in the field of anti-corruption", [Online], Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen', available at: http://www.niss.gov.ua/Monitor/february2019/7 (Accessed 14 Aug 2020).
7. Kozak, L.S. and Fedoruk, O.V. (2016), "Formation in society of the idea of intolerance to manifestations of corruption as a basic component of the mechanism of realization of anti-corruption strategy in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnya na transporti, vol. 3, pp. 15—31.
8. Mykhnenka, A. M. (2012), Zapobihannya ta protydiya koruptsiyi [Prevention and counteraction to corruption], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Revak, I.O. ( 2011), Koruptsiya: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennya [Corruption: theoretical and methodological principles of research] / [author. сol: I.O. Revak and others], Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine.

Н. В. Дацій, С. А. Губерт, Л. С. Харченко

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація

Визначено групи правових чинників існування і відтворення корупції в громадянському суспільстві та в чинному вітчизняному законодавстві.
Доведено, що основним завданням має стати не складання нових правил поведінки, які вже закріплювалися нормативно не раз ("етичний кодекс", "кодекс правила поведінки службовців", "кодекс моралі") і мають бути еталоном для виконання не лише чиновницьким апаратом, але й будь-яким пересічним громадянином, а детальна розробка механізмів їх використання. Лише за останньої умови кодекси норм етики і моралі зможуть стати дієвим засобом запобігання корупції та умовою підвищення довіри до органів влади.
Розглянуто питання про необхідність наукової розробки системи оплати праці для публічних службовців різних категорій залежно від складності роботи, кваліфікації працівника, ефективності його професійної (службової) діяльності. Вони вказують, що заробітна плата символізує оцінку праці в сфері управлінської діяльності, яка впливає на рівень престижу професії та розподіл трудових ресурсів. У такому випадку справедливо поставити питання про те, які вимоги до заробітної плати публічних службовців повинні застосовуватися на даний час.
Обгрунтовано, що до числа організаційно-управлінських причин існування корупції в умовах безперервного реформування органів державної влади і місцевого самоврядування в сучасному суспільстві слід віднести і нестабільність державної служби в цих органах.
Доведено, що неефективність діяльності правоохоронних органів у припиненні і запобіганні корупцією викликана "вимиванням" в останнє десятиліття досвідчених і чесних кадрів з правоохоронної системи. Все це призводить, в кінцевому підсумку, до більшої суспільної небезпеки і поширеності, як самих проявів корупції, так і її негативних соціальних наслідків.
Обгрунтовано, що соціально-психологічним фактором існування корупції є сприйняття суспільством, його політичними інститутами і державними органами "придбання" голосів виборців шляхом надання недорогих подарунків, обіцянок швидкого матеріального збагачення або "світлого майбутнього" з боку кандидатів на виборні вищі державні посади в органи влади і місцевого самоврядування як нормального політичного явища.
Доведено, що іншим ідеологічним фактором існування корупції може виступати не сформованість політичної і правової культури більшості українців, що відбивається передусім на процесі виборів до представницьких і законодавчих органів державної влади і місцевого самоврядування, коли виборці голосують на виборах за осіб, які запропонували невеликі грошові суми або матеріальні цінності.

Ключові слова: антикорупційна політика; громадянське суспільство; детермінанти корупції; корупційногений принцип; публічна служба; реформування публічної системи; соціальний фактор; якість життя.

№ 15-16 2020, стор. 121 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 570

Відомості про авторів

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ORCID:

0000-0003-0640-6426


S. Hubert

Master of specialty "Public management and аdministration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

С. А. Губерт

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ORCID:

0000-0002-6368-1902


L. Kharchenko

Master of specialty "Public management and аdministration " of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

Л. С. Харченко

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ORCID:

0000-0002-1526-8224

Як цитувати статтю

Datsii, N., Hubert, S. and Kharchenko, L. (2020), “Anti-corruption policy as a necessary condition for the improvement of the quality of life in civil society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.