EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
С. А. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.126

УДК: 352:336:004:323.21

С. А. Дяченко

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

Розкрито сутність діджиталізації як механізму управління місцевими фінансами, визначено особливості його практичного забезпечення, принципи та вимоги. Досліджено основні аспекти розвитку діджиталізації та розширення доступу територіальної громади до процесу управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади. Аналізуються недоліки сучасного стану діджиталізації управління місцевими фінансами з точки зору наповнення апаратними можливостями електронних платформ та програм. Визначено напрями та необхідні умови підвищення ефективності управління місцевими фінансами (планування, організація, контроль, нагляд) усіма членами територіальної громади за допомогою механізму діджиталізації. Зроблено висновок, що механізм діджиталізації в сфері місцевих фінансів демонструє необхідність запровадження важливого тренду — переходу від громадського контролю до громадської ініціативи. На сьогодні, в умовах децентралізації влади великого значення набуває розширення форм електронної демократії за допомогою технологічних можливостей та сучасних гаджетів, які значно спрощують та розширюють доступ громади до сервісів управління в режимі реального часу, в тому числі в сфері місцевих фінансів.

Ключові слова: децентралізація влади; механізм діджиталізації; місцеві бюджети; партисипативна демократія; перерозподіл фінансових ресурсів; територіальні громади; управління місцевими фінансами.

Література

1. Ben-Gal I., Weinstock S., Singer G., Bambos N. (2019). Clustering Users by Their Mobility Behavioral Patterns. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data. № 13 (4). 45 р.
2. Boyle D.; Yates D.; Yeatman E. (2013). Urban Sensor Data Streams: London 2013. IEEE Internet Computing. № 17 (6). Р.143—145.
3. Cavada M. (2016). Do smart cities realise their potential for lower carbon dioxide emissions? Proceedings of the Institution of Civil Engineers — Engineering Sustainability. № 169 (6). Р. 243—252.
4. Gonzаlez M. La Smart City como imaginario socio-tecnolоgico. URL: doi:10.20868/ciur.2016.109.3498
5. Greenfield A. (2013). Against the Smart City. — London: Verso. 147 p.
6. Mohanty S. (2016). Everything You wanted to Know about Smart Cities. IEEE Consumer Electronics Magazine. № 6 (3). рр. 60—70.
7. Viitanen J., Kingston R. (2014). Smart cities and green growth — outsourcing democratic and environmental resilience to the global technology sector. Environment and Planning A. № 46 (4). Р. 803—819.
8. Варналій З.С. Модернізація публічних фінансів України в умовах діджиталізації. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). — Ірпінь: Університет ДФС України. 2019. С. 325—329.
9. Грицяк Н.В. Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2017. № 4 (32). С. 223—227.
10. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (станом на 10 січня 2020). — URL: https://decentralization.gov.ua/news/12055
11. Удовиченко В.П. Пошук оптимальної та ефективної стратегії економічних відносин за філософією розбудови української державності: Україна до України. Вісник НАДУ. Серія "Державне управління". 2018. № 4. С. 50—58.
12. Чеберяко О.В. Діджиталізація у сфері державних фінансів та управління. Цифрова економіка: зб. матеріалів ІІ Нац. наук.-метод. конф. (17—18 жовт. 2019 р., м. Київ). — Київ: КНЕУ, 2019. — С. 350—355.
13. Чукут С.А., Дмитренко В.І. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасніпідходи до розуміння впровадженняе: урядування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 86—93.

S. Diachenko

DIGITALIZATION AS A MODERN MECHANISM OF LOCAL FINANCE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

Summary

The article has revealed the modern state of the digitalization process of local finance management. Peculiarities of the practical provision of the digitalization process related to local finance management have been determined. Besides, the study has identified the main principles and demands of the process stated above. Shortcomings of the modern state of digitalization of local finance management have been studied with regard to the filling by hardware capabilities of electronic platforms and programs, which provide this process. It has been stated that local finance management is a complex and rather difficult process as the following one: organization, control, and supervision. Public management has its own features manifested in the powerful influence of local authorities on the process of local finance redistribution. Key problems of digitalization development and access enhancing of the territorial community to the management process of local finance have been revealed. Ways to increase the efficiency of the outlined processes and trends required for its further provision have also been suggested. The study has concluded that digitalization in the sphere of local finance demonstrates the necessity to implement the important trend, namely the transition from public control to the public initiative. The territorial community undergoes the need to realize its own initiatives for territorial development; and therefore, various forms of electronic democracy start gaining popularity and dissemination. Besides, the level of technological capabilities development and the level of information and analytical potential of modern gadgets, which greatly simplifies the public access to management and control services, including those in the sphere of local finance, contribute to it. Thus, public management is a complex process consisting of several stages and phases that is why it is logical to expend the access of the territorial community to all its stages. It has been stated that nowadays the control process, which is realized by software means and electronic platforms, is the leading tool for the territorial community participation in the analyzed processes; and the state replaces a complex approach by such a fragmented public involvement in the process of public management of local finance.

Keywords: decentralization of power; digitalization mechanism; local budgets; participatory democracy; redistribution of financial resources; territorial communities; local financial management.

References

1. Ben-Gal, I. Weinstock, S. Singer, G. and Bambos, N. (2019), "Clustering Users by Their Mobility Behavioral Patterns", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 13 (4), pp. 45.
2. Boyle, D. Yates, D. and Yeatman, E. (2013), "Urban Sensor Data Streams: London", IEEE Internet Computing, vol. 17 (6), pp. 143—145.
3. Cavada, M. (2016), "Do smart cities realise their potential for lower carbon dioxide emissions?", Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering Sustainability, vol. 169 (6), pp. 243—252.
4. Gonzаlez, M. (2016), La Smart City como imaginario socio-tecnolоgico, FASTER, Madrid, Spain. doi:10.20868/ciur.2016.109.3498
5. Greenfield, A. (2013), Against the Smart City, Verso, London, UK.
6. Mohanty, S. (2016), "Everything You wanted to Know about Smart Cities", IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 6 (3), рр. 60-70.
7. Viitanen, J. and Kingston, R. (2014), "Smart cities and green growth — outsourcing democratic and environmental resilience to the global technology sector", Environment and Planning A, vol. 46 (4), pp. 803—819.
8. Varnalij, Z.S. (2019), "Modernization of public finances of Ukraine in the conditions of digitalization", Upravlinnia publichnymy finansamy ta problemy zabezpechennia natsional'noi ekonomichnoi bezpeky: zbirnyk tez Podatkovoho konhresu [Public finance management and problems of national economic security: a collection of abstracts of the Tax Congress], Universytet DFS Ukrainy, Irpin, Ukraine, 12 December, pp. 325—329.
9. Hrytsiak, N.V. (2017), "Electronic democracy as a tool for strengthening the information transparency of government", Derzhava ta rehiony. Seriia: Sotsial'ni komunikatsii, vol. 4 (32), pp. 223—227.
10. Decentralization (2020), "Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government (as of January 10, 2020)", available at: https://decentralization.gov.ua/news/12055 (Accessed 30 July 2020).
11. Udovychenko, V.P. (2018), "Search for optimal and effective strategy of economic relations according to the philosophy of building Ukrainian statehood: Ukraine to Ukraine", Visnyk NADU. Seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 4, pp. 50—58.
12. Cheberiako, O.V. (2019), "Digitalization in the field of public finance and management", Tsyfrova ekonomika : zbirnyk materialiv II Natsional'noi naukovo-metodychnoi konferentsii [Digital Economics: Proceedings of the II National Scientific and Methodological Conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, 17—18 October, pp. 350—355.
13. Chukut, S.A. and Dmytrenko, V.I. (2016), "Smart city or e-city: modern approaches to understanding implementation: local government", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 86—93.

№ 15-16 2020, стор. 126 - 131

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1327

Відомості про авторів

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of economic policy and governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5905-4607

Як цитувати статтю

Дяченко С. А. Діджиталізація як сучасний механізм управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 126–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.126

Diachenko, S. (2020), “Digitalization as a modern mechanism of local finance management in the conditions of decentralization of power”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 126–131. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.