EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
А. П. Лелеченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.132

УДК: 332.142

А. П. Лелеченко

ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито еволюцію нормативно-правових засад забезпечення сталого розвитку України, яка грунтується на ратифікованих міжнародних нормативно-правових актах і передбачає формування відповідної правової бази та державної політики у цій сфері. У ході аналізу з'ясовано, що незважаючи на загальносвітове визнання та пріоритетність для глобального розвитку людської цивілізації, сталий розвиток залишається поза конституційним полем України. У нашій державі об'єктивно не працюють як спеціальні нормативно-правові акти, які б визначали та регулювали суспільні відносини у сфері сталого розвитку, так і відповідні інституційні структури національного рівня задля їхньої розробки.
Установлено, що визначення терміну "сталий розвиток", яке містяться у законах України, постановах Верховної Ради та уряду України є різними, неузгодженими між собою, а подекуди суперечливими. Необхідним є досягнення консенсусу в науковому розумінні, термінологічному і законодавчому визначенні самого терміну "сталий розвиток", зокрема — у законах України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", у Господарському Кодексі України тощо. Охарактеризовано основні особливості формування нормативно-правових механізмів сталого розвитку направлених на зміцнення і забезпечення справедливої реалізації встановлених Конституцією України соціальних прав і гарантій громадян, а також права власності Українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах нашої території, природні ресурси континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.
Викладено пріоритетні напрями щодо вдосконалення нормативно-правових засад забезпечення сталого розвитку як імперативу суспільно-економічного життя і державної політики сучасної України, що передбачає систематизацію національного нормативно-правового поля. розробку й запровадження правових засад управління і контролю, а також розвиток державного стратегічного планування сталого розвитку в контексті екологічної модернізації тощо.

Ключові слова: сталий розвиток; цілі сталого розвитку; нормативно-правове забезпечення; органи державної влади; державна політика.

Література

1. The Sustainable Development Goals Report, 2019 // United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf (Date of treatment: 11.05.2020).
2. The Millennium Project, MP Node. Global Futures Studies & Research. URL: http://www.millennium-project.org/about-us/ (Date of treatment: 11.05.2020).
3. Цілі розвитку тисячоліття Україна: 2000 — 2015: Національна доповідь // Програма розвитку ООН "Прискорення прогресу на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні". Київ. 2015. 125 с. URL: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf (Date of treatment: 08.04.2020).
4. Глобальні цілі сталого розвитку 2015—2030: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. 2020. URL: https://www.ua.undp.org/content/ ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/background.html (Date of treatment: 08.04.2020).
5. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Helping governments and stakeholders make the SDGs a reality // Division for Sustainable Development Goals. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs (Date of treatment: 08.04.2020).
6. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05 берез. 1998 р. № 188/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998 р. № 38—39. ст. 248.
7. Концепція сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 груд. 1999 р. № 1359-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 (дата звернення: 29.05.2020).
8. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07 лют. 2002 р. № 3059-III. Відомості Верховної Ради України. 2002 р. № 30. ст. 204.
9. Про екологічну мережу України: Закон України від 24 черв. 2004 р. № 1864-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004 р. № 45. ст. 502.
10. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08 верес. 2005 р. № 2850-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. ст. 548.
11. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лют. 2019 р. № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019. № 16. ст. 70.
12. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01 лип. 2010 р. № 2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527.
13. Концепція переходу України до сталого розвитку. Вісник Національної Академії наук України. 2007. № 2. С. 15—44.
14. Програма економічних реформ на 2010—2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" / Комітет з економічних реформ при Президентові України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10#top (дата звернення: 29.05.2020).
15. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25 трав. 2001 р. № 341/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2001 (дата звернення: 29.05.2020).
16. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016—2020 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серп. 2016 р. № 554. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF (дата звернення: 29.05.2020).
17. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квіт. 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 29.05.2020).
18. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серп. 2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення: 29.05.2020).
19. Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020": Указ Президента України від 12 січн. 2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015 (дата звернення: 09.04.2020).
20. Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна". Завдання та індикатори // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2016. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/SDG%20leaflet%20ukr_F.pdf (дата звернення: 08.04.2020).
21. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 верес. 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення: 09.04.2020).

A. Lelechenko

EVOLUTION OF REGULATORY FRAMEWORK FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article describes the evolution of the regulatory framework for sustainable development of Ukraine, which is based on ratified international regulatory acts and provides for the formation of an appropriate legal framework and state policy in this area. The analysis finds that despite global recognition and priority for the global development of human civilization, sustainable development remains outside the constitutional field of Ukraine. Our country objectively does not work both special regulatory legal acts that would define and regulate social relations in the field of sustainable development, and the corresponding institutional structures of the national level for their development.
It has been established that the definition of the term "sustainable development", which is contained in the laws of Ukraine, resolutions of the Verkhovna Rada and the Government of Ukraine, is different, inconsistent with each other, and sometimes contradictory. It is necessary to achieve consensus in the scientific sense, in the terminological and legislative definition of the term "sustainable development" itself, in particular in the laws of Ukraine "On the fundamentals of domestic and foreign policy", "On state forecasting and development of programs for the economic and social development of Ukraine", in the Economic Code Ukraine and others.
The main features of the formation of regulatory mechanisms for sustainable development aimed at strengthening and ensuring the fair implementation of the social rights and guarantees of citizens established by the Constitution of Ukraine, as well as the property rights of the Ukrainian people to land, its bowels, atmospheric air, water and other natural resources within the range of our territory, the natural resources of the continental shelf, the exclusive (marine) economic zone.
Priority directions for improving the regulatory framework for sustainable development as an imperative of socio-economic life and the state policy of modern Ukraine are outlined, which provides for the systematization of the national regulatory field, development and implementation of the legal foundations of management and control, as well as the development of state strategic planning for sustainable development in the context of environmental modernization and the like.

Keywords: sustainable development; sustainable development goals; regulatory support; public authorities; state policy.

References

1. United Nations publication issued by the Department of Economic and Social Affairs (2019), "The Sustainable Development Goals Report", [Online], available at: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf (Accessed 29 May 2020).
2. The Millennium Project (2020), "MP Node. Global Futures Studies & Research", [Online], available at: http://www.millennium-project.org/about-us/ (Accessed 29 May 2020).
3. United Nations Office in Ukraine (2015), "Millennium Development Goals in Ukraine: 2000—2015", United Nations Development Program "Accelerating Progress toward the Millennium Development Goals in Ukraine", [Online], available at: http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf (Accessed 29 May 2020).
4. United Nations Development Program (2020), "Global Sustainable Development Goals 2015—2030", [Online], available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals/background.html (Accessed 29 May 2020).
5. Division for Sustainable Development Goals (2020), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Helping governments and stakeholders make the SDGs a reality", [Online], available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs (Accessed 29 May 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Resolution "On the main directions of state policy of Ukraine in the field of environment, natural resources and environmental safety", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 38—39, art. 248.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Resolution "The concept of sustainable development of settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 (Accessed 29 May 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "About the General scheme of planning of the territory of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30, art. 204.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About the ecological network of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 45, art. 502.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "About stimulating development of regions", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 51, art. 548.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About the Basic principles (strategy) of the state ecological policy of Ukraine for the period till 2030", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 16, art. 70.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On the principles of domestic and foreign policy", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 40, art. 527.
13. Visnyk of the NAS of Ukraine (2007), "The concept of Ukraine's transition to sustainable development", Visnyk Natsionalnoi Akademii nauk Ukrainy, vol. 2. pp. 15—44.
14. Committee on Economic Reforms under the President of Ukraine (2010), "Program of economic reforms for 2010—2014 "Wealthy society, competitive economy, efficient state", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10#top (Accessed 29 May 2020).
15. President of Ukraine (2001), Decree "About the Concept of the state regional policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 29 May 2020).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "State program for the development of cross-border cooperation for 2016—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF (Accessed 29 May 2020).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order "The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 29 May 2020).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "State strategy of regional development for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 29 May 2020).
19. President of Ukraine (2015), Decree "Sustainable Development Strategy "Ukraine — 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 29 May 2020).
20. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2016), "National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine". Tasks and indicators", [Online], available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/SDG%20leaflet%20ukr_F.pdf (Accessed 29 May 2020).
21. President of Ukraine (2019), Decree "About the Goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (Accessed 29 May 2020).

№ 15-16 2020, стор. 132 - 137

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 914

Відомості про авторів

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0850-3724

Як цитувати статтю

Лелеченко А. П. Еволюція нормативно-правових засад забезпечення сталого розвитку України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 132–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.132

Lelechenko, A. (2020), “Evolution of regulatory framework for ensuring sustainable development of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 132–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.