EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ — ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ В ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ
І. О. Васильєв, А. В. Пруський, В. О. Тищенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.148

УДК: 351/354:355

І. О. Васильєв, А. В. Пруський, В. О. Тищенко

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ — ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖ В ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ

Анотація

У статті розглянуто особливості прийняття управлінських рішень під час евакуації людей внаслідок виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій в торговельно-розважальних центрах (далі — ТРЦ). У ТРЦ згідно з правилами пожежної безпеки передбачені запасні входи та виходи, коридори, сходи, фойє, проходи тощо. Вони можуть займати значну площу — до 30 % від загальної площі. Евакуація проводиться під керівництвом людей, які навчені діям у разі виникнення пожежі. Водночас рух їх здійснюється практично одночасно і має чітку спрямованість — усі прямують до виходів з приміщення. Психологія індивідуальної поведінки людини при рятуванні від пожежі викликана в основному страхом за своє життя. Прагнення людини як найшвидше вийти з небезпечної зони зрозуміле — рятування життя. У таких випадках можливе навіювання небезпеки. Воно можливе через перебільшення небезпеки, сприймання її без відповідного аналізу та схильність до наслідування дій інших. Це може викликати паніку. Паніка може проявлятися або у вигляді ступору (завмирання, нерухомості, нездатності до дій), або у вигляді фуги (хаотичні кидання, нецілеспрямований біг), прийняття рішень будь-яку ціну врятувати своє життя. Така поведінка може передаватися іншим людям, і тоді виникає загальна паніка. Усі, хто працює в ТРЦ, повинні знати шляхи евакуації та особливості евакуаційних виходів [1].
У свою чергу статистичний аналіз з пожежної безпеки показує, що своєчасну евакуацію людей при пожежі можливо забезпечити при дотриманні протипожежних вимог, а саме: до евакуаційних шляхів і виходів; евакуаційного освітлення; до оснащення будівель, споруд і приміщень евакуаційними знаками; при розробці планів евакуації та інших документів, які регламентують порядок евакуації людей під час пожежі; до системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі; щодо навчання персоналу діям під час пожежі.
Тому питання управління та прийняття управлінських рішень щодо евакуації людей — це головний пріоритет під час ліквідації надзвичайних ситуацій в ТРЦ.

Ключові слова: торговельно-розважальні центри; людина; оповіщення; пожежа; евакуація; управління евакуацією.

Література

1. Евакуація у випадку пожежі чи надзвичайної ситуації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nedogarkivska-gromada.gov.ua/search/?q=%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&search=y
2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#n14
3. Кодекс цивільного захисту України: за станом на 2 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text
5. Пожежна безпека будівель і споруд: навчальний підручник / М.М.Кулешов, Ю.В. Уваров, О.Л. Олійник, В.П. Пустомельник, А.С. Бєліков. — Харків: АЦЗУ, 2004. — 271 с.
6. Правила поведінки у натовпі під час масових заходів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://desn.kyivcity.gov.ua/content/pravyla-povedinky-u-natovpi.html
7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 р. № 340 "Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/RE32253Z

I. Vasyliev, A. Pruskyi, V. Tyshchenko

HUMAN EVACUATION MANAGEMENT IS THE ISSUE OF TOP-PRIORITY DURING FIRE EXTINGUISHING IN SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS

Summary

This paper presents the peculiarities of managerial decision-making during human evacuation caused by fires and emergency situations in shopping and entertainment centers (SEC). According to the fire safety rules SECs have spare entrances and exits, corridors, stares, foyers, passages, etc. They can occupy a significant area — up to 30% of the total area. Evacuation is conducted under management of people, who were taught how to act in case of emergence of fire. In these circumstances the movement is carried out almost simultaneously and has a clear direction — everyone heads for the exits from the building. The psychology of individual human behavior while escaping from a fire is caused mainly by fear for his life. The intention of a person to go out from dangerous zone as fast as possible is understandable — it is saving life. In such cases, it is possible to suggest danger. This is possible because of exaggeration of danger, perception of it without proper analysis and tendency to follow the actions of others. This can cause panic. Panic can be manifested either in stupor (stand-still, motionlessness, inability to act), or in fugue (chaotic movements, purposeless running), making decision to save one's life at any cost. Such behavior may spread to other people and then a general panic may occur. Everyone, who works in SECs, must know the evacuation routes and peculiarities of emergency exits [1].
In turn, statistical analysis of fire safety shows that timely evacuation of people in fire may be ensured by following the fire safety requirements, namely: for evacuation routes and emergency exits; evacuation lighting; for furnishing the buildings, structures and premises with evacuation signs; and when developing evacuation plans and other documents regulating the procedure of human evacuation during fire; for the notification system and human evacuation management during fire; regarding training of personnel how to act in fire.
Therefore, the issue of management and managerial decision-making concerning the evacuation of people is the top-priority when eliminating emergencies in SECs.

Keywords: shopping and entertainment center; human; notification; fire; evacuation; evacuation management.

References

1. Nedoharkivs'ka hromada (2020), "Evacuation in case of fire or emergency", available at: https://nedogarkivska-gromada.gov.ua/search/?q=%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&search=y (Accessed 10 Aug 2020).
2. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2014), Order "On approval of the Rules of fire safety in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#n14 (Accessed 10 Aug 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "Code of Civil Protection of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (Accessed 10 Aug 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the Procedure for training the population to act in emergencies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text (Accessed 10 Aug 2020).
5. Kuleshov, M. Uvarov, Yu.V. Olijny`k, O.L. Pustomel`ny`k, V.P. and Byelikov, A.S. (2004), Pozhezhna bezpeka budivel` i sporud. Navchal`ny`j posibny`k [Fire safety of buildings and structures. Tutorial], ACZU, Kharkiv, Ukraine.
6. Desnians'ka District State Administration in Kyiv (2020), "Rules of conduct in the crowd during mass events", available at: https://desn.kyivcity.gov.ua/content/pravyla-povedinky-u-natovpi.html (Accessed 10 Aug 2020).
7. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2018), Order "On approval of the Statute of actions in emergencies of management bodies and units of the Rescue Service of Civil Protection and the Charter of actions of management bodies and units of the Rescue Service of Civil Protection during]. firefighting", available at: https://ips.ligazakon.net/document/RE32253Z (Accessed 10 Aug 2020).

№ 15-16 2020, стор. 148 - 152

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

I. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0003-2355-8683


А. В. Пруський

к. т. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, полковник служби цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

A. Pruskyi

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chief of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Colonel of the Civil Defense Service, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0002-9132-7070


В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

ORCID:

0000-0001-7505-1599

Як цитувати статтю

Васильєв І. О., Пруський А. В., Тищенко В. О. Питання управління евакуацією людей — головний пріоритет при гасінні пожеж в торговельно-розважальних центрах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 148–152. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.148

Vasyliev, I., Pruskyi, A. and Tyshchenko, V. (2020), “Human evacuation management is the issue of top-priority during fire extinguishing in shopping and entertainment centers”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 148–152. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.148

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.