EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
І. В. Супрунова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.153

УДК: 351.82

І. В. Супрунова

СУТНІСТЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Проблемою детінізації економіки у сучасному світі та її ролі у забезпеченні національної безпеки сучасних держав зацікавилося багато вчених у різних наукових галузях. Проте у дослідженнях не існує однозначно та конкретно визначеного сутності тіньової економіки у системі забезпечення державної безпеки. У наукових дослідженнях, присвячених зазначеній проблематиці, часто ототожнюються поняття тіньової економіки, прихованої економіки, чорної економіки, підпільної економіки, неформальної економіки. Тіньова економіка немає єдиного і чіткого визначення. Адже ця категорія має міждисциплінарне значення, тому науковці з різних наукових галузей трактують його відповідно до їх предмету вивчення та специфіки пізнання та дослідження. На основі здійснення аналізу дефініцій вітчизняних науковців поняття "тіньова економіка" запропоноване авторське трактування. В статті висвітлено основні підходи до визначення поняття "тіньова економіка": економічний, інституційний, кібернетичний, моральний, мотиваційний, соціологічний, статистичний, юридичний, фіскальний, комплексний (міждисциплінарний) та запропонований безпековий, який розглядає тіньову економіку як соціально-економічне явище, яке становить загрозу державній безпеці країни, створюючи такий стан економіки та інститутів влади, за якого не може бути забезпечений гарантований захист національних інтересів. Окреслено взаємопов'язані сектори тіньової економіки як структурної складової державної безпеки, зокрема, неформальна, фіктивна і кримінальна економіка.

Ключові слова: тіньова економіка; неформальна економіка; фіктивна економіка; кримінальна економіка; державна політика детінізації економіки; державна безпека.

Література

1. Дяченко О.П. Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 82—86. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2017/18.pdf
2. Баранов С.О. Державне регулювання детінізації національної економіки: організаційно-правовий аспект: автореф. дис.... кан-та з держ. упр.: 25.00.02 / С.О. Баранов; Національна академія державного управління при президентові України. — Київ, 2018. — 23 с.
3. Варналій З.С. Актуальні проблеми забезпечення національної економічної безпеки в Україні / З.С. Варналій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 1. — С. 1—18.
4. Рейкін В.С. Детінізація національної економіки в умовах невизначеності: автореф. дис.... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В.С. Рейкін; Центральна спілка споживчих товариств України Львівський торговельно-економічний університет. — Львів., 2019. — 42 с
5. Базилюк А.В. Тіньова економіка в Україні [монографія] / А.В. Базилюк, С.О. Коваленко. — К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. — 206 с.
6. Економічна енциклопедія [Текст ]: у трьох томах Т. 3: К-П / ред. С.В. [Текст ]: у 3-х томах. Т. 3: П — Я / ред. С.В. Мочерний. — К.: Академія, 2002. — 952 с.
7. Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика: [монографія] / І.І. Мазур. — К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2006. — 239 с.
8. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки [монографія] / О.В. Турчинов. — К.: НАН України; Інститут Росії, 1996. — 199 с.
9. Предборський В.А. Теоретичні аспекти тінізації економіки України в умовах трансформаційних процесів: автореф. дис.... д-ра екон. Наук: 08.00.03 / В.А. Предборський; НАН України; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. — Х., 2011. — 34 с.
10. Кубатко В.В. Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економіко-екологічних факторів: автореф. дис.... кан-та екон. наук: 08.00.03 В.В. Кубатко; МОН України; Сумський державний університет. — Суми, 2019. — 23 с.

I. Suprunova

THE ESSENCE OF THE SHADOW ECONOMY AS A STRUCTURAL COMPONENT OF STATE SECURITY

Summary

Many scientists in various fields of interest have become interested in the problem of de-shadowing the economy in the modern world and its role in ensuring the national security of modern states. However, research does not have an unambiguously and specifically defined essence of the shadow economy in the system of state security. Research on this issue often identifies the concepts of the shadow economy, the hidden economy, the black economy, the underground economy, and the informal economy. The shadow economy does not have a single and clear definition. After all, this category has interdisciplinary significance, so scientists from different scientific fields interpret it according to their subject of study and the specifics of cognition and research. The article highlights the main approaches to the definition of "shadow economy": economic, institutional, cybernetic, moral, motivational, sociological, statistical, legal, fiscal, complex (interdisciplinary) and proposed security, which considers the shadow economy as a socio-economic phenomenon that poses a threat to the national security of the country, creating a state of the economy and institutions of power in which guaranteed protection of national interests cannot be ensured. The views of local scholars on the interpretation of the essence of the concept of "shadow economy" are analyzed and the author's definition of the essence of the shadow economy in the system of state security as a socio-economic phenomenon, characterized by uncontrolled and unregulated, informal and illegal economic relations that threaten the state and cause economic, social and environmental damage to the state and society. The interconnected sectors of the shadow economy as a structural component of state security, in particular, the informal, fictitious and criminal economy, are revealed. The division of the shadow economy into informal, fictitious and criminal economy helps to identify the reasons for the creation of favorable conditions for the growth of the shadow sector, corruption and economic crime, as well as outlining the consequences of shadowing the economy for the population, businesses and the state.

Keywords: shadow economy; informal economy; fictitious economy; criminal economy; state policy of de-shadowing of economy; state security.

References

1. Diachenko, O.P. (2017), "Formation of theoretical approaches to the definition of the shadow economy as an economic category", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 82—86, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2017/18.pdf (Accessed 15 Aug 2020).
2. Baranov, S.O. (2018), "State regulation of de-shadowing of the national economy: organizational and legal aspect", Ph.D. Thesis, Economy, Natsional'na akademiia derzhavnoho upravlinnia pry prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Varnalij, Z.S. (2009), "Actual problems of ensuring national economic security in Ukraine", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 1—18.
4. Rejkin, V.S. (2019), "De-shadowing of the national economy in conditions of uncertainty", Ph.D. Thesis, Economy, Tsentral'na spilka spozhyvchykh tovarystv Ukrainy L'vivs'kyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Lviv, Ukraine.
5. Bazyliuk, A.V. and Kovalenko, S.O. (1998), Tin'ova ekonomika v Ukraini [Shadow economy in Ukraine], NDEI Minekonomiky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
7. Mazur, I.I. (2006), Detinizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoriia ta praktyka [De-shadowing of Ukraine's economy: theory and practice], VPTs "Kyivs'kyj un-t", Kyiv, Ukraine.
8. Turchynov, O.V. (1996), Tin'ova ekonomika: zakonomirnosti, mekhanizmy funktsionuvannia, metody otsinky [Shadow economy: patterns, mechanisms of functioning, evaluation methods], NAN Ukrainy; Instytut Rosii, Kyiv, Ukraine.
9. Predbors'kyj, V.A. (2011), "Theoretical aspects of the shadowing of Ukraine's economy in terms of transformation processes", Ph.D. Thesis, Economy, NAN Ukrainy; N.-d. tsentr industr. probl. rozv., Kharkiv, Ukraine.
10. Kubatko, V.V. (2019), "State policy of de-shadowing of the economy of Ukraine taking into account economic and environmental factors", Ph.D. Thesis, Economy, MON Ukrainy; Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine.

№ 15-16 2020, стор. 153 - 157

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1228

Відомості про авторів

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-5484-6421

Як цитувати статтю

Супрунова І. В. Сутність тіньової економіки як структурної складової державної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 153–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.153

Suprunova, I. (2020), “The essence of the shadow economy as a structural component of state security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 153–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.