EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
М. М. Бурик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.168

УДК: 36 (656)

М. М. Бурик

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Анотація

Суб'єкти управління впливають на стратегічні, тактичні та поточні заходи розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. Проблемними питаннями ефективності діяльності суб'єктів управління в досліджуваній області в Україні є несистемність дій, відсутність координації та контролю ефективності прийняття рішень, планування та прогнозування, незавершена адміністративна реформа. У статті на основі аналізу нормативних документів регулювання діяльності суб'єктів управління дорожньо-транспортною інфраструктурою України з'ясовано основні проблемні аспекти їх функціонування. Визначено функції, обов'язки та рівні відповідальності суб'єктів управління дорожньо-транспортної інфраструктури в Україні, запропоновано шляхи їхнього розв'язання. Окреслено останні тенденції та напрями державного регулювання та управління дорожно-транспортного господарства в Україні. Виділено три рівні ієрархії державного управління. Визначено, що децентралізація позитивно позначається на діяльності суб'єктів управління в досліджуваній області. Структура управління дорожньо-транспортною інфраструктурою недосконала, що зумовлює недоліки управління дорожнім господарством.

Ключові слова: суб'єкти управління; дорожно транспортна інфраструктура; мережа доріг загального користування; державно-приватне партнерство; розвиток транспортої інфраструктури.

Література

1. Гайдученко С., Малюкова Ю. Управління інфраструктурою міст в умовах реформування публічної влади України: теоретичні аспекти. Державне управління: теорія та практика. 1 (64). 2019. С. 158—164.
2. Державне агентство автомобільних доріг України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukravtodor.gov.ua
3. Дмитрієва O. Транспортна інфраструктура як оєкт державного регулювання. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. (24). 2020. С. 52.
4. Дмитрієва О.І. Стан державного регулювання транспортної інфраструктури та особливості забезпечення її ефективності. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2019. № 6 (141). С. 18—27.
5. Затонацька Т.Г., Возненко А.А. Трансформація механізму державного фінансування транспортної інфраструктури України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 22. Вип. 2. 2017. С. 43—47.
6. Козак Л.С., Федорук О.В. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 53—60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.53
7. Міністерство інфраструктури України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mtu.gov.ua
8. Положення про управління транспорту та інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://voladm.gov.ua/admin-assets/files/file/Transport/Посадова.pdf
9. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпоряження КМУ від 30 травня 2018 р. № 430-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text
10. Про транспорт: Закон України № 232/94-ВР з поточною редакцією від 16.07.2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр#Text
11. Рудченко О.Ю., Поліщук О.М. Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісу. Університетські наукові записки. 2017. № 61. С. 93—100.
12. Токар І.І. Cучасний стан та тенденції розвитку дорожнього господарства України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. (1). 2019. С. 153—163.
13. Ширяєва Н.Ю. Інноваційні завдання менеджменту в дорожній галузі. Наукове видання Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології. матеріали ХХ Всеукр. щорічної студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 18 травня 2019 р., Одеса. Одеськ. регіон. інст-т держ. управл. Нац. академії держ. управл. при Президентові України. Одеса: ОРІДУ НАДУ, С. 78—80.

M. Buryk

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF MANAGEMENT ENTITIES IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF ROAD AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Summary

The subjects of management influence the strategic, tactical and current measures of the development of road transport infrastructure. Problematic issues of the effectiveness of the activities of the subjects of management in the studied area in Ukraine are non-systematic actions, lack of coordination and control over the effectiveness of decision-making, planning and forecasting, and the inadequacy of administrative reform. In the article, based on the analysis of regulatory documents regulating the activities of the subjects of road and transport infrastructure management in Ukraine, the main problematic aspects of their functioning are clarified. The functions, responsibilities and levels of the subjects of management of the road transport infrastructure in Ukraine are determined, the ways of their solution are proposed. The latest trends in the direction of state regulation and management of the road transport sector in Ukraine have been identified. Three levels of the hierarchy of public administration are identified. Relations associated with the activities of transport and the development of its infrastructure are regulated at different levels of government by a large number of regulatory documents. The management structure of road transport infrastructure is imperfect, which leads to deficiencies in road management. The system of management entities is complex, characterized by an insufficient level of coordination, control over the decentralization of functions, powers in the field of road transport infrastructure of Ukraine. By 2018, the governance structure led to an imbalance of interests, development priorities, in particular at the regional level, through the lack of influence of local governments, which could regionally plan the development of road and transport infrastructure. It has been determined that decentralization has a positive effect on the activities of the subjects of management in the studied area. The decentralization reform ensures the improvement of the performance of the subjects of management through the potential impact on the regional development of infrastructure and financing instruments. The financing subsystem within the framework of management is a determining factor in the efficiency of activities in the field of road transport infrastructure.

Keywords: management subjects; road transport infrastructure; network of public roads; public-private partnership; development of transport infrastructure.

References

1. Gaiduchenko, S. and Malyukova, Yu. (2019), "Management of urban infrastructure in the conditions of reforming the public power of Ukraine: theoretical aspects", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1 (64), pp. 158—164.
2. State Agency of Motor Roads of Ukraine (2020), available at: https://ukravtodor.gov.ua (Accessed 20 August 2020).
3. Dmitrieva, O. I. (2020), "Transport infrastructure as an object of state regulation", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 24, p. 52.
4. Dmitrieva, O. I. (2019), "The state of state regulation of transport infrastructure and features of ensuring its efficiency", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6 (141), pp. 18—27.
5. Zatonatska, T. G. and Voznenko, A. A. (2017), "Transformation of the mechanism of state financing of transport infrastructure of Ukraine". Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 2 (22), pp. 43—47.
6. Kozak, L. S. and Fedoruk, O. V. (2020), "Peculiarities of forming an effective model of innovative development of the transport and road complex of Ukraine". Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 53—60. DOI: 10.32702 / 2306-6806.2020.3.53
7. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020) available at: https://mtu.gov.ua (Accessed 20 August 2020).
8. The Volyn Regional State Administration (2017) Regulations on the Department of Transport and Infrastructure, Available at: https://voladm.gov.ua/admin-assets/files/file/Transport/Посадова.pdf (Accessed 20 August 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text (Accessed 20 August 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On transport", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр#Text (Accessed 20 August 2020).
11. Rudchenko, O. Yu. and Polishchuk, O. M. (2017), "The mechanism of state regulation of the transport infrastructure development of the metropolis". Universytetski naukovi zapysky, vol. 61, pp. 93—100.
12. Tokar, I. I. (2019), "Current state and tendencies of road economy development of Ukraine". Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 1, pp. 153—163.
13. Shiryaeva, N. Yu. (2019), "Innovative tasks of management in the road industry", Naukove vydannia [Modern management: models, strategies, technologies], Vseukrainska shchorichna studentska naukovo-praktychna konferentsiia za mizhnarodnoiu uchastiu [All-Ukrainian annual student scientific-practical conference with international participation] Odessa. region. inst-t state. management Nat. Academy of State management under the President of Ukraine, Ukraine, pp. 78—80.

№ 15-16 2020, стор. 168 - 172

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 903

Відомості про авторів

М. М. Бурик

здобувач

M. Buryk

Сandidate for a degree

ORCID:

0000-0001-8939-1324

Як цитувати статтю

Бурик М. М. Аналіз діяльності суб'єктів управління в сфері розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 168–172. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.168

Buryk, M. (2020), “Analysis of the activities of management entities in the field of development of road and transport infrastructure in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 168–172. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.168

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.