EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.5

УДК: 330.34:332

Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено зміст поняття структурної модернізації регіональної економіки. Виявлено основні проблеми та чинники її здійснення, у т.ч. глобального характеру. Узагальнено існуючі методологічні підходи щодо її розуміння та здійснення: системний, територіальний, процесний, інноваційний. Обгрунтовано, що окремо вони відображають певні сторони (аспекти) структурної модернізації, тому найбільш ефективним буде їх комплексне застосування. Також вказано, що модернізація має стосуватися всієї структурних підсистем або ланок соціально-економічної системи регіону. Управління структурною модернізацією має враховувати інтереси суспільних груп та використовувати певні принципи здійснення. Наукові пошуки сприяли розумінню досліджуваної дефініції, де під поняттям "структурна модернізація регіональної економіки" розуміємо процес становлення, переходу до нових форм регіонального розвитку або руху до модерних типів регіонального устрою. Це полягає у відображенні системи взаємодії між регіонами та державними центральними органами і супроводжується якісними та кількісними трансформаційними змінами регіональної суспільно-економічної системи та її підсистем — природно-ресурсної, виробничо-господарської, поселенської, соціокультурної, організаційно-управлінської.

Ключові слова: регіональна економіка; структурна модернізація; методологічні засади; управління; організація; підходи; інновації.

Література

1. Михальченко М. Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція? Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2005. Вип. 7. С. 18—27.
2. Карпенко Ю.В. Парадигма модернізації економіки: становлення та розвито. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 54—57.
3. Дунаєв І.В. Модернізація регіональної економічної політики: ідентифікація і семантичний аналіз понятійного апарату. Актуальні проблеми державного управління. Одеса: Вид-во ОРІ НАДУ, 2015. № 4 (64). С. 16—20.
4. Кавтиш О.П. Модернізація економіки України: теорія і практика здійснення реформ. Ефективна економіка. 2013. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (дата звернення: 15.08.2020)
5. Науменко І.В., Науменко А.О. Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 177. С. 99—109.
6. Штефан С.І., Коротєєва Г.С. Фінансові інститути і інструменти модернізації економіки регіонів України. Комунальне господарство міст. 2014. № 113. С. 223—228.
7. Шашина М.В. Сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної економіки. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 59—66.
8. Мармуль Л.О., Коваленко І.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності переробних підприємств агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2008. № 12. С. 62—69.
9. Sievidova I. et al. Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 6 (4 (102)), 2019. pp. 47—56.
10. Ігнатенко М.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: монографія. Херсон: Айлант, 2010. 238 с.
11. Романюк І.А. Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 105—109.
12. Пашкевич М.С., Лисунець К.П. Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (дата звернення: 15.08.2020).
13. Marmul L.O., Ignatenko M.M., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration, vol. VII, iss. 2. 2019. pp. 290—301.

L. Marmul, L. Levaieva

METHODOLOGICAL BASES OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The article defines the content of the concept of structural modernization of the regional economy. Due to constant structural shifts in the world economy, changes in demographic and migration processes, external and internal threats and the need to overcome their consequences, the regional economy needs structural modernization and identification of its essential features and forecasting of likely results, which are the key to the formation of regional policy priorities, mechanisms for its implementation, improvement of tools and methods for implementing modernization measures. The main problems and factors of its implementation, including global ones, are identified. The existing methodological approaches to its understanding and implementation are summarized: system, territorial, process, and innovative. It is proved that they separately reflect certain aspects of structural modernization, so their integrated application will be most effective. The results of the research show that the available four methodological approaches to understanding the structural modernization of the regional economy have their advantages, are suitable, but do not provide a complete understanding of it. Therefore, it is advisable to use them comprehensively, or separately-for the development of certain sources and implementation of certain aspects of modernization. It is also indicated that the modernization should concern the entire structural subsystems or links of the socio-economic system of the region. The management of structural modernization should take into account the interests of public groups and use certain implementation principles. It is proved that the modern trends in the development of theoretical and methodological foundations of structural modernization of the regional economy are laid in the basis of the dominants on which the process of structural modernization of the economy is based. Scientific research contributed to the understanding of the definition under study, where the concept of "structural modernization of the regional economy" is understood as the process of formation, transition to new forms of regional development or movement to modern types of regional structure. This is a reflection of the system of interaction between regions and Central state bodies and is accompanied by qualitative and quantitative transformational changes in the regional socio-economic system and its subsystems — natural resources, production and economic, settlement, socio-cultural, organizational and managerial.

Keywords: egional economy; structural modernization; methodological foundations; management; organization; approaches; innovations.

References

1. Mykhal'chenko, M. (2005), "Political reality in Ukraine: transformation, modernization, revolution?", Suchasna ukrayins'ka polityka. Polityky i politolohy pro neyi, vol. 7, pp. 18—27.
2. Karpenko, Yu.V. (2017), "The paradigm of economic modernization: formation and development", Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, vol. 1, pp. 54—57.
3. Dunayev, I.V. (2015), "Modernization of regional economic policy: identification and semantic analysis of the conceptual apparatus", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 4 (64), pp. 16—20.
4. Kavtysh, O.P. (2013), "Modernization of Ukraine's economy: theory and practice of reforms", Efektyvna ekonomika. vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (Accessed 15 August 2020).
5. Naumenko, I.V. and Naumenko, A.O. (2016), "Components of the mechanism for ensuring economic growth of agriculture", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 177, pp. 99—109.
6. Shtefan, S.I. and Korotyeyeva, H.S. (2014), "Financial institutions and tools for modernization of the economy of the regions of Ukraine", Komunal'ne hospodarstvo mist, vol. 113, pp. 223—228.
7. Shashyna, M.V. (2018), "Essential features of structural modernization of the regional economy", Ekonomichnyy analiz, vol. 28, no. 4, pp. 59—66.
8. Marmul', L.O. and Kovalenko, I.V. (2008), "State regulation of investment activity of processing enterprises of agro-industrial complex", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 62—69.
9. Sievidova, I. (2019), "Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6 (4 (102)), pp. 47—56.
10. Ihnatenko, M.M. (2010), Sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok sil's'kykh terytoriy [Socio-economic development of rural areas], Aylant, Kherson, Ukraine.
11. Romaniuk, I.A. (2014), "State social policy in ensuring productive employment of the rural population", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 105—109.
12. Pashkevych, M.S. and Lysunets', K.P. (2014), "Principles of modernization of the economy of the regions of Ukraine in the aspect of modern regional policy", Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_7 (Accessed 15 August 2020).
13. Marmul, L.O. Ignatenko, M.M. Ushakov, D.S. and Kuchyn, S.P. (2019), "Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models", International Journal of Economics & Business Administration, vol. VII, no. 2, pp. 290—301.

№ 17-18 2020, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 317

Відомості про авторів

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5589-9338


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Levaieva

PhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-0697-2700

Як цитувати статтю

Мармуль Л. О., Леваєва Л. Ю. Методологічні засади структурної модернізації регіональної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.5

Marmul, L. and Levaieva, L. (2020), “Methodological bases of structural modernization of the regional economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.