EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
О. В. Третякова, В. М. Харабара, Р. І. Грешко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.18

УДК: 336:330.341:334(477)

О. В. Третякова, В. М. Харабара, Р. І. Грешко

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

На сучасному етапі активізації інноваційних процесів потребує аргументування можливостей залучення усіх імовірних джерел фінансування інноваційних проєктів та їх диверсифікації з метою усунення ризиків. У зв'язку з цим розвиток венчурного інвестування має велике значення, оскільки забезпечує залучення в інноваційний сектор довгострокових фінансових ресурсів широкого кола інституційних та індивідуальних інвесторів для фінансування високо ризикових інноваційних проектів. У фінансовому середовищі механізму забезпечення інноваційної діяльності країн ЄС та США останні 30 років відбуваються значні зміни. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки неможливе без розвитку інноваційного підприємництва, активізації інноваційної діяльності в усіх сферах життєдіяльності, що має забезпечити позитивні структурні зміни в економіці, усунути її технологічне відставання від провідних країн світу та надати поштовх до стабільного економічного розвитку. Можливість застосування нових фінансових інструментів активізації інноваційної діяльності в Україні дозволить частково вирішити проблеми, насамперед, малого й середнього бізнесу. Провідна роль в інвестуванні наукових досліджень і розробок поступово переходить від державного до приватного сектора. Створення й освоєння нових технологій з одночасною максимізацією прибутку з підвищеною долею ризику потребує співпраці з активними, досвідченими, стратегічно орієнтованими інституційними інвесторами. Венчурні капіталісти спеціалізуються саме на аналізі, доборі та управлінні технологічними інноваційними проєктами, погоджуються йти на виправданий ризик задля отримання доходу. В дослідженні розглядається сутність венчурного фінансування, питання організації венчурного фінансування, вплив ефективної організації венчурного фінансування на економіку країни та особливості організації венчурного фінансування в Україні. Також у статті розглянуто галузі вітчизняної економіки, в які було спрямовано найбільші обсяги інвестицій упродовж останніх років. Окреслено основні проблеми при здійсненні фінансування інноваційних проєктів на основі венчурного капіталу в Україні, запропоновано шляхи подолання їхнього вирішення.

Ключові слова: венчурне фінансування; венчурний капітал; венчурні фонди; інновації; інвестиції.

Література

1. Бутурлакіна Т.О. Проблеми функціонування венчурного капіталу як джерела фінансування інновацій ної діяльності в Україні та шляхи вдосконалення (на прикладі досвіду США. Глобальні та національні проблеми економіки. № 4. 2015. С. 791—794.
2. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь. За заг. ред. В.М. Гейця; НАН України. К., 2015. С. 336.
3. Мацелюх Н.П. Фінансування та стимулювання комерціалізації інновацій в Україні: проблеми і шляхи вирішення. Наука та інновації. № 3. 2014. С. 15—23.
4. Мордань Є.Ю., Відменко Ю.В., Кобець Ж.О. Венчурне інвестування в Україні та світі: сучасні тенденції та особливості розвитку. Гроші, фінанси і кредит. № 17. 2018. С. 391—399.
5. Рошка М.С. Сучасний стан венчурного інвесту вання малих інноваційних підприємств в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www. economy. nayka. com.ua
6. Смирнова І. І., Сімаков К.І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні. Економічний вісник Донбасу. № 3 (53). 2018. С.131—135.
7. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Звіти Асоціації [Електронний ресурс].— Режим доступу: http: // www. uaib.com.ua
8. Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/215 "Про стратегією сталого розвитку "Україна-2020"" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
9. Шамота Г.М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки. Ефективна економіка. № 11, 2015. С. 45—47.

O. Tretyakova, V. Kharabara, R. Greshko

VENTURE FINANCING AS AN EFFECTIVE TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

At the present stage of intensification of innovation processes requires argumentation of the possibilities of attracting all possible sources of funding for innovation projects and their diversification in order to eliminate risks. In this regard, the development of venture investment is of great importance, as it provides attraction to the innovation sector of long-term financial resources of a wide range of institutional and individual investors to finance high-risk innovation projects. The financial sphere of the mechanism for ensuring innovation of the EU and the USA has been undergoing significant changes over the last 30 years. Increasing the competitiveness of the national economy is impossible without the development of innovative entrepreneurship, intensification of innovation in all spheres of life, which should ensure positive structural changes in the economy, eliminate its technological gap with the world's leading countries and provide impetus to stable economic development. The possibility of using new financial instruments to intensify innovation in Ukraine will partially solve the problems of, first of all, small and medium-sized businesses. The leading role in investing in research and development is gradually shifting from the public to the private sector. The creation and development of new technologies while maximizing profits with an increased share of risk requires cooperation with active, experienced, strategically oriented institutional investors. Venture capitalists specialize in the analysis, selection and management of technological innovation projects, agree to take justified risks to generate income. The study considers the essence of venture financing, the organization of venture financing, the impact of effective organization of venture financing on the economy and the peculiarities of the organization of venture financing in Ukraine. The article also considers the sectors of the domestic economy to which the largest volumes of investments have been directed in recent years. The main problems in financing innovative projects on the basis of venture capital in Ukraine are outlined, the ways of overcoming their solution are suggested.

Keywords: innovations; investments; venture capital; venture funding; venture funds.

References

1. Buturlakina, T. (2015), "Problems of venture capital as a source of funding for innovation in Ukraine and ways to improve on the example of the US experience", Global and national economic problems, Vol. 4, pp. 791—794.
2. Heitz, V.M. (2015), Innovative Ukraine 2020: national report [Innovatsijna Ukraina 2020: natsional'na dopovid'], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Matselyukh, N. (2014), "Financing and stimulating the commercialization of innovations in Ukraine: problems and solutions", Science and Innovation, Vol. 3, pp.15—23.
4. Mordan, E. Vidmenko, Y. and Kobets, Z. (2018), "Venture investment in Ukraine and the world: current trends and features of development", Money, Finance and Credit, Vol. 17, pp. 391—399.
5. Roshka, M. (2008), "The current state of venture investment in small innovative enterprises in Ukraine", available at: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/37468.doc.htm (Accessed 15 July 2020).
6. Smirnova, I. and Simakov, I. (2018), "Venture capital as a source of funding for innovative entrepreneurship in Ukraine", Economic Bulletin of Donbass, Vol. 3, no. 53, pp. 131—135.
7. Ukrainian Investment Business Association (2020), "Reports of the Association", available at: http: // www. uaib.com.ua (Accessed 17 July 2020).
8. President of Ukraine (2015), Decree "On the strategy of sustainable development Ukraine-2020", available at:http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 August 2020).
9. Shamota, G. (2015), "Features of investment potential of Ukraine at the present stage of economic development", Effective Economics, Vol.11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4499 (Accessed 15 July 2020).

№ 17-18 2020, стор. 18 - 23

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 1295

Відомості про авторів

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-4843-1729


В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-8555-6440


Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0003-3054-356X

Як цитувати статтю

Третякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.18

Tretyakova, O., Kharabara, V. and Greshko, R. (2020), “Venture financing as an effective tool of innovative development of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.