EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АПК НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
І. В. Гончарук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29

УДК: 620.9:338.432

І. В. Гончарук

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АПК НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті визначено роль агропромислового комплексу в економіці України. Розглянуто АПК із позицій забезпечення продовольчої безпеки, розвитку сільських територій, забезпечення зайнятості населення, використання потенціалу для виробництва біопалив і забезпечення енергетичними ресурсами власного виробництва.
Охарактеризовано еволюцію поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених на трактування терміну "сталий розвиток". Виокремлено соціальну, екологічну та економічну складову сталого розвитку. Систематизовано модифікації поняття "енергетична незалежність" дослідниками "відновлювальної" моделі з обов'язковим задіянням біологічного поля накопичення енергетичних ресурсів. Досліджено роль енергетичної незалежності агропромислового комплексу в реалізації засад сталого розвитку. Представлено цілі сталого розвитку, завдання та індикатори для моніторингу виконання завдань, які корелюють із формуванням енергетичної незалежності аграрного сектора економіки. Енергетичну незалежність розглянуто як комплекс енергозберігаючих заходів, які мають здійснюватись на основі практичної реалізації наукових, економічних, законодавчих, організаційних, технічних, технологічних і екологічних складових, що мають на меті повноту забезпечення потреб держави в енергії власного виробництва, а також раціональне споживання енергетичних ресурсів із поступовим нарощуванням та впровадженням у господарський оборот найбільш економічно доцільних джерел енергії, де пріоритетне місце в Україні мають посідати біопалива.
Запропоновано схематичне позиціонування рольового зв'язку енергетичної незалежності і сталого розвитку. Представлений авторський концепт визначення засад організаційно-економічного збалансування інтересів суспільства і агрогосподарської системи в досягненні енергетичної незалежності за контурами: продовольча безпека; експортний потенціал; виробництво сільськогосподарської сировини для переробної промисловості; екологічність; розвиток сільських територій.
Встановлено, що в Україні наявний потенціал виробництва сільськогосподарської продукції-сировини створює сприятливі умови для досягнення цілей енергетичної незалежності за рахунок використання потенціалу агропромислового комплексу через активізацію опції виробництва відновлюваної енергії.

Ключові слова: енергетична незалежність; сталий розвиток; агропромисловий комплекс; потенціал; відновлювальні джерела енергії; продовольча безпека.

Література

1. Хвесик М.А. Економіка природокористування: вектори розвитку: [монографія]. Київ, 2019. 398 с.
2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / В.И. Вернадский. — М.: Наука, 1988. — 522 с.
3. Руденко Л.Г. Основополагающие принципы устойчивого развития регионов и их претворение в Украине / Л.Г. Руденко, И.А. Гориленко. — Географические проблемы стратегии устойчивого развития природной среды и общества. — М.: РАН, 1996. — С. 288—301.
4. Прадун В.П. Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук.: спец. 08.07.02. НАНУ. Об'єднаний інститут економіки / В.П. Прадун. — Л., 2005. — 41 с.
5. Герасимчук З.В. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення: монографія / З.В. Герасимчук, А.О. Олексик; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк: Надстир'я, 2007. — 280 c.
6. Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: [монографія] / Ю.М. Лопатинський, С.І. Тодорюк. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. — 220 с.
7. Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна" (2019 рік). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf (дата звернення 08.09.2020).
8. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року URL: file:///C:/Users/Work/Downloads/UNDP_Strategy_v06-optimized%20(1).pdf (дата звернення 07.09.2020).
9. Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
10. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8 (3), Р. 47—53.
11. Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71—77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71
12. Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі — шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 18—29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18
13. Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 23–40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2
14. Кенэ Ф. Физиократы: избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон де Немур; пер. с англ. и нем.: П.Н. Клюкина. — М.: Эксмо, 2008. — 1198 с.
15. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18—27.
16. Кириленко І.Г., Дем'янчук В.В., Андрющенко Б.В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62—66.
17. Яснолоб І.О., Чайка Т.О., Горб О.О., Радіонова Я.В. Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 115—122.
18. Shpykuliak O., Bilokinna I. "Green" cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Р. 249—255. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
19. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism, 2020. Vol. XI, Summer, 3 (43). Р. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
20. Шпичак О.М., Боднар О.В. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 6—16.

I. Honcharuk

ENERGY INDEPENDENCE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article defines the role of the agro-industrial complex in economy of Ukraine. The agro-industrial complex is considered from the standpoint of food security, rural development, employment, use of potential for biofuel production and provision of energy resources of own production.
The evolution of views of foreign and Ukrainian scientists of the term "sustainable development" is characterized. The social, ecological and economic components of sustainable development are singled out. Modifications of the concept of "energy independence" are systematized by researchers of the "renewable" model with the obligatory use of the biological field of energy resources accumulation.
The role of energy independence of the agro-industrial complex in realization of sustainable development principles is investigated. The goals of sustainable development, tasks and indicators for monitoring the implementation of tasks that correlate with the formation of energy independence of the agricultural sector of the economy are presented. Energy independence is considered as a set of energy saving measures to be implemented on the basis of practical implementation of scientific, economic, legislative, organizational, technical, technological and environmental components aimed at meeting the needs of the state in energy of own production, as well as rational consumption of energy resources gradual increase and introduction into economic turnover of the most economically feasible energy sources, where biofuels should be a priority in Ukraine.
Schematic positioning of the role relationship with energy independence and sustainable development is proposed. The author's concept of determining the principles of organizational and economic balancing of the interests of society and the agricultural system in achieving energy independence along the contours is presented: food security; export potential; production of agricultural raw materials for the processing industry; environmental friendliness; development of rural areas.
It is established that in Ukraine the existing potential for the production of agricultural raw materials creates favorable conditions for achieving the goals of energy independence by using the potential of the agro-industrial complex through the activation of the option of renewable energy production.

Keywords: energy independence; sustainable development; agro-industrial complex; potential; renewable energy sources; food security.

References

1. Khvesyk, M.A. (2019), Ekonomika pryrodokorystuvannia: vektory rozvytku [Economics of nature: vectors of development], Kyiv, Ukraine.
2. Vernadskyj, V.Y. (1988), Fylosofskye mysly naturalysta [Philosophical thoughts of a naturalist], Nauka, Moscow, Russia.
3. Rudenko, L.H. and Horylenko, Y.A. (1996), "Basic principles of sustainable development of regions and their implementation in Ukraine", Heohrafycheskye problemy stratehyy ustojchyvoho razvytyia pryrodnoj sredy y obschestva [Geographic problems of the strategy of sustainable development of the natural environment and society], RAN, Moscow, Russia, pp. 288—301.
4. Pradun, V.P. (2005), "Economic and ecological bases of sustainable development of regional agro-industrial complexes", Ph.D. Thesis, Economy, NANU. Ob'iednanyj instytut ekonomiky, Lviv, Ukraine.
5. Herasymchuk, Z.V. and Oleksyk, A.O. (2007), Ekolohichna bezpeka rehionu: diahnostyka i mekhanizm zabezpechennia [Ecological safety of the region: diagnostics and support mechanism], Nadstyr'ia, Luts'k, Ukraine.
6. Lopatyns'kyj, Yu.M. and Todoriuk S.I. (2015), Determinanty staloho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Determinants of sustainable development of agricultural enterprises], Chernivets'kyj nats. un-t, Chernivtsi, Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), "National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine" (2019)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf (Accessed 08 Sept 2020).
8. UNDP (2017), "Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030", available at: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 07 Sept 2020).
9. Kaletnik, G.M. (2018), "Diversification of biofuel production development is the basis for ensuring food, energy, economic and environmental security of Ukraine", Visnyk agrarnoyi nauky, vol. 11, pp. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
10. Palamarchuk, V. Honcharuk, I. Honcharuk, T. and Telekalo, N. (2018), "Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine", Ukrainian Journal of Ecology, vol. 8 (3), pp. 47—53.
11. Honcharuk, I. (2020), "Energy independence as a socio-economic phenomenon", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 71—77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71
12. Honcharuk, I. (2020), "Biogas production in the agricultural sector — the way to increase energy independence and soil fertility", Agrosvit, vol. 15, pp. 18—29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18
13. Honcharuk, I.V. (2020), "Experience of formation of energy autonomy of rural areas: assessment of the role of cooperatives", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 1, pp. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2.
14. Kene, F. Tiurho, A.R.Zh. and Diupon de Nemur, P.S. (2008), Fyzyokraty: yzbrannye ekonomycheskye proyzvedenyia [Physiocrats: Selected Works of Economics], Eksmo, Moscow, Russia.
15. Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2015), "Production of alternative types of energy resources as a factor in improving the efficiency of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol, pp. 18—27.
16. Kyrylenko, I.H. Dem'ianchuk, V.V. and Andriuschenko, B.V. (2010), "Formation of the Ukrainian biofuel market: preconditions, prospects, strategy", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 62—66.
17. Yasnolob, I.O. Chajka, T.O. Horb, O.O. and Radionova, Ya.V. (2019), "Conceptual principles of effective functioning of energy-independent rural areas", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 115—122.
18. Shpykuliak, O. and Bilokinna, I. (2019), "Green" cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 2, pp. 249—255. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
19. Kaletnik, G. Honcharuk, I. and Okhota Yu. (2020), "The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises", Journal of Environmental Management and Tourism, vol. XI, no. 3 (43), pp. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
20. Shpychak, O.M. and Bodnar, O.V. (2019), "Theoretical foundations of bioenergy in the context of the law of conservation of energy", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 6—16.

№ 17-18 2020, стор. 29 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 323

Відомості про авторів

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1599-5720

Як цитувати статтю

Гончарук І. В. Енергетична незалежність апк на засадах сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29

Honcharuk, I. (2020), “Energy independence of agro-industrial complex on the basis of sustainable development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.