EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "АВТОМОБІЛЬНА ГАЛУЗЬ" ЯК ОБ'ЄКТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
О. О. Підмурняк, Д. О. Баюра

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.37

УДК: 656.1/.5, 658.005.5, 658.33

О. О. Підмурняк, Д. О. Баюра

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "АВТОМОБІЛЬНА ГАЛУЗЬ" ЯК ОБ'ЄКТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Розглянуто підходи до трактування поняття "автомобільна галузь" в Україні, динаміку та тенденції розвитку автомобільної галузі в Україні та Світі протягом останніх років, 2018—2019 рр. Проаналізовано концептуальні підходи до обгрунтування поняття автомобільна галузь як об'єкта наукового дослідження. На сьогодні в Україні поняття автомобільна галузь застосовується переважно в контексті виробництва та продажу автомобілів, відповідно до класифікації видів економічної діяльності, яку було введено ще в 1997 році. Проте з того часу ситуація дещо змінювалась і розглядати автомобільну галузь у сучасному світі потрібно як ту, що може поєднувати в собі не лише промислову складову, а й ту, де можуть втілюватись передові інноваційні технології тощо. Досліджено, як провідні автомобілебудівні країни світу бачать перспективи розвитку автомобільної галузі. Проведено аналіз термінології виробничих одиниць у контексті автомобільної індустрії, проаналізовано законодавчу базу, де описуються поняття класифікації видів економічної діяльності за напрямами. Встановлено, що автомобільна галузь є невід'ємною частиною технологічного прогресу та з'ясовано, які технології будуть користуватись попитом у найближчому майбутньому. Визначено деякі проблеми, які перешкоджають ефективному функціонуванню автомобільному ринку в Україні та стримують його подальший розвиток. Запропоновано підходи до трактування поняття автомобільної галузі в Україні, які варто вжити для подолання існуючих проблем та забезпечення подальшого розвитку автомобільної галузі в Україні.

Ключові слова: галузь; автомобільна галузь; технічне обслуговування; КВЕД; зміни; автомобільні технології; перспективи розвитку автомобільної галузі.

Література

1. Автомобільна індустрія (2020). URL: https://www.pwc.ru/ru/industries/automotive.html (Дата звернення: 09 березня 2020).
2. Боднар О.С. Концепція управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2013. № 1. С. 60—66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_1_13
3. Верховна Рада України (2003) Господарський Кодекс України. редакція від 02.04.2020, Розділ 29. Ст. 260, п.1. Галузі та види господарської діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran1710#n1710 (Дата звернення: 03 березня 2020).
4. Дорога в майбутнє: зрозуміти автомобіліста завтрашнього дня (2020). URL: https://www.pwc.ru/ru/automotive/assets/pwc-autotech-rus-eversion.pdf (Дата звернення: 10 березня 2020).
5. Комплексний та цільовий правовий супровід. Автомобільна індустрія. https://arzinger.ua. (2020). URL: https://arzinger.ua/expertise/avtomobilna_industriya/ (Дата звернення: 25 березня 2020).
6. Комплексні послуги для компаній, що займаються виробництвом, постачанням та роздрібною торгівлею автомобілів. Транспорт i автомобільна галузь (2020). URL: https://www.de.ey.com/ua/uk/industries/automotive (Дата звернення: 25 березня 2020).
7. Верховна Рада України (1996), Про затвердження Державного класифікатора України від 22.10.1996. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN560.html (Дата звернення: 05 березня 2020).
8. Пилипець М.І., Данильченко Л.М., Ткаченко І.Г., Радик Х.Т. (2018), Методичний посібник з дисципліни "Вступ до фаху". URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25616/1/Metod_Danilchenko.pdf (Дата звернення: 22 березня 2020).
9. Степанов В., Хлєбніков Г. Антична філософія в контексті сучасної науки. Вісник Донбаського державного педагогічного університету Збірник наукових праць, Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства. 2017. Вип. 6. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/329686.pdf (Дата звернення: 21 березня 2020).
10. Автомобільна індустрія (2020). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry (Дата звернення: 9 березня 2020).
11. Аналіз ринку споживачів в Китаї 2019 (2020). URL: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/china-auto-consumer-insights-2019 (Дата звернення: 11 березня 2020).
12. Глосарій фінансування проектів: англійська / російська та російська / англійська. (2010). URL: https://www.ebrd.com/news/publications/essays-and-glossaries/project-finance-glossary-englishrussian-and-russianenglish.html (Дата звернення: 22 березня 2020).
13. Вагнер І., Автомобільна промисловість США — статистика та факти. (2020). URL: https://www.statista.com/topics/1721/us-automotive-industry/ (Дата звернення: 16 березня 2020).

O. Pidmurniak, D. Baiura

CONCEPTUAL APPROACHES IN JUSTIFING THE CONCEPT OF THE "AUTOMOBILE INDUSTRY" AS SCIENTIFIC RESEARCH OBJECT

Summary

This article discusses approaches to the interpretation of the concept of "automotive industry" in Ukraine, the dynamics and trends of the automotive industry in Ukraine and the world in recent years, 2018-2019. The study also analyzed conceptual approaches to the substantiation of the automobile industry as a subject of scientific research. In Ukraine today, the automobile industry is mainly used in the context of the manufacture and sale of automobiles, following the classification of economic activities, which was introduced in 1997. The automotive industry has a direct impact on technological progress and speaks best of the solvency of the population and thus of the standard of living. The importance of the automobile industry and the industry as a whole, and the prospects for its development, are determined by the place of motor transport in the national economy of a country. The automotive industry is developing rapidly, remaining one of the critical sectors of the Ukrainian economy. Today, industry companies have to conduct business, adapting to the unstable economic situation and new regulatory rules, reducing costs and attracting new partners. In 2020, the Ukrainian car market entered with excellent dynamics of recovery and expectations of further growth. Since then, however, the situation has changed somewhat, and the automobile industry in the modern world should be seen as something that can bring together not only the industrial sector but also where innovative technologies and the like can be implemented. The article provides examples of the development of the automotive industry in different countries of the world. The task that the domestic automotive sector needs to solve consists of many sub-points, and a conceptual understanding of the basics minimizes the time to solve these problems.The article set out the essential criteria on which the automotive industry in the developed world is formed. The study also substantiated significant trends in the automotive industry in the markets of Asia, North America and Europe. Based on the analyzed volume of information, the definition of the concept of the automotive industry in Ukraine was defined more precisely.

Keywords: industry; automotive industry; automotive maintenance; NACE; changes; automotive technology; prospects for the automotive industry.

References

1. The official site of PWC (2020), "Automobile Industry", available at: https://www.pwc.ru/ru/industries/automotive.html (Accessed 09 March 2020)
2. Bodnar, O. S. (2013), "The concept of management of analytical and expert activities in the field of education in the region", available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_1_13 (Accessed 18 March 2020).
3. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine. edition of 02.04.2020, Section 29. Art. 260, p.1. Branches and types of economic activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran1710#n1710 (Accessed 03 March 2020).
4. The official site of PWC (2020), "The road to the future: to understand the motorist of tomorrow", available at: https://www.pwc.ru/ru/automotive/assets/pwc-autotech-rus-eversion.pdf (Accessed 10 March 2020).
5. The official site of Arzinger (2020), "Comprehensive and targeted legal support. Automotive industry", available at: https://arzinger.ua/expertise/avtomobilna_industriya/ (Accessed 25 March 2020).
6. The official site of Ernst & Young (2020), "Comprehensive services for companies engaged in the production, supply and retail of cars. Transport and automobile industry", available at: https://www.de.ey.com/ua/uk/industries/automotive (Accessed 25 March 2020).
7. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (1996), About the statement of the State classifier of Ukraine from 22.10.1996, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN560.html (Accessed 05 March 2020).
8. Pilipec, M. I. Danilchenko, L. M. Tkachenko, I. G. and Radik, H. T. (2018), Methodical manual on the subject "Introduction to the profession", available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25616/1/Metod_Danilchenko.pdf (Accessed 22 March 2020).
9. Stepanov, V. and Hlyebnikov, G. (2017), Methodical manual on the subject of Ancient Philosophy in the context of modern science. Bulletin of Donbass State Pedagogical University Collection of scientific works, Series: Socio-philosophical problems of human and social development, Issue 6, available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/329686.pdf (Accessed 21 March 2020).
10. The official site of Wikipedia (2020), "Automobile Industry", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry (Accessed 9 March 2020).
11. The official site of McKinsey (2020), "Consumer market analysis in China 2019", available at: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/china-auto-consumer-insights-2019 (Accessed 11 March 2020).
12. The official site of EBRD (2010), "Project Financing Glossary: English / Russian and Russian / English", available at: https://www.ebrd.com/news/publications/essays-and-glossaries/project-finance-glossary-englishrussian-and-russianenglish.html (Accessed 22 March 2020).
13. Vagner, I. (2020), "US automotive industry — statistics and facts", available at: https://www.statista.com/topics/1721/us-automotive-industry/ (Accessed 16 March 2020).

№ 17-18 2020, стор. 37 - 43

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

О. О. Підмурняк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Pidmurniak

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-4356-5100


Д. О. Баюра

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

D. Baiura

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of economy the enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-6183-141X

Як цитувати статтю

Підмурняк О. О., Баюра Д. О. Концептуальні підходи до обгрунтування поняття "автомобільна галузь" як об'єкта наукового дослідження. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.37

Pidmurniak, O. and Baiura, D. (2020), “Conceptual approaches in justifing the concept of the "automobile industry" as scientific research object”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 37–43. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.