EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Р. В. Яковенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.57

УДК: 334.36.37

Р. В. Яковенко

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Сфера вищої освіти України перебуває у кризовому стані, що викликається як зовнішніми чинниками (демографічними, соціально-економічними, адекватністю та якістю управління галуззю), так і внутрішніми, передусім — формуванням соціально-трудових відносин та морально-психологічного клімату в колективах. Реальна ситуація полягає в тому, що експлуатація та розмір оплати праці в галузі визначається не якістю роботи персоналу, а особистими вподобаннями керівництва, їх здатністю підтримувати прийняття як відверто безглуздих управлінських рішень, так і рішень, що спрямовані на особисте збагачення керівників різних ланок. Додаткове ускладнення полягає в тому, що якщо приватний бізнесмен, здійснюючи соціально безвідповідальну поведінку, оперує власним або позиченим капіталом, то керівництво державних навчальних закладів використовує державний фінансовий ресурс (бюджетне фінансування) для поширення соціальної несправедливості, кар'єрного зростання своїх родичів та наближених осіб, нагромадження матеріальних статків.
Наукова новизна запропонованого дослідження полягає в тому, що до цього моменту проблеми корпоративної соціальної відповідальності досліджувались на рівні різних підприємств і корпорацій, а заклад вищої освіти розглядався виключно як флагман наукового розвитку, якому бракує фінансування, позбавлений проблем соціальної справедливості та експлуатації найманих працівників. Недостатню увагу було приділено соціальній відповідальності керівництва закладів вищої освіти перед своїм персоналом та студентами.
Метою статті є розкриття закономірностей і тенденцій, визначення позитивних і негативних критеріїв соціальної відповідальності у сфері вищої освіти України державного сектору з урахуванням нових чинників, що спричинила пандемія COVID-19.
Побудовано простий харчовий ланцюг у структурі сучасного державного закладу вищої освіти та визначено 5 його трофічних ланок, з яких четверта і п'ята є консументами.
Наведено найпоширеніші викривлення в системі відносин "державний бюджет — державний заклад вищої освіти". Визначено позитивні і негативні параметри корпоративної соціальної відповідальності в сфері вищої освіти державної форми власності та їх реальна присутність у системі соціально-трудових відносин.
Загальний висновок: для підвищення ефективності діяльності вищої освіти як на макро-, так і на мікрорівні слід відмовитись від суб'єктивного підходу до оцінки ефективності діяльності окремих працівників та структурних підрозділів, позбутись матеріального мотиву в процесі управління цим процесом. Найпотужнішим важелем цього є автоматизація та об'єктивізація оцінювання якості роботи в сфері вищої освіти через визначення параметрів індексу Хірша та Імпакт-фактору та встановлення рівня оплати праці кожного окремого працівника залежно від них, а не від рівня наближеності до керівництва чи розміру матеріальних потреб.

Ключові слова: вища освіта; соціальна відповідальність; харчовий ланцюг; пандемія COVID-19.

Література

1. Яковенко Р.В. Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 72—76. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.72.
2. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник. [Вид. 2-ге, випр.]. Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. 130 с.
3. Яковенко Р.В. Автоматизація оцінювання якості роботи у ВНЗ як чинник підвищення її ефективності. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С. 36—38.

R. Yakovenko

SPECIFICS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION OF THE PUBLIC SECTOR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The sphere of higher education in Ukraine is in a state of crisis, caused by both external factors (demographic, socio-economic, adequacy and quality of management of the industry) and internal, primarily — the formation of social and labour relations and moral and psychological climate in teams. The real situation is that the operation and the amount of wages in the industry is determined not by the quality of staff, and personal preferences of management, their ability to support the adoption of both openly meaningless management decisions and decisions aimed at personal enrichment of managers. An additional complication is that if a private businessman, committing socially irresponsible behavior, operates with his own or borrowed capital, the management of public educational institutions uses public financial resources (budget funding) to spread social injustice, career growth of their relatives and close friends, accumulation of material wealth.
The scientific novelty of the proposed research is that until now the problems of corporate social responsibility have been studied at the level of various enterprises and corporations, and higher education was considered exclusively as a flagship of scientific development, lacking funding, devoid of social justice and exploitation of employees. Insufficient attention was paid to the social responsibility of the management of higher education institutions to its staff and students.
The purpose of the article is to reveal the patterns and trends, to determine the positive and negative criteria of social responsibility in the field of higher education in Ukraine of the public sector, taking into account new factors caused by the COVID-19 pandemic.
A simple food chain has been built in the structure of a modern state institution of higher education and 5 of its trophic units have been identified, of which the fourth and fifth are consumers.
The most common distortions in the system of relations "state budget — state institution of higher education" are given. The positive and negative parameters of corporate social responsibility in the field of higher education of the state form of ownership and their real presence in the system of social and labour relations are determined.
The general conclusion: to increase the efficiency of higher education at both macro and micro levels, it is necessary to abandon the subjective approach to assessing the effectiveness of individual employees and departments, to get rid of the material motive in the process of managing this process. The most powerful lever for this is the automation and objectification of quality assessment in higher education by defining the parameters of the Hirsch index and the Impact factor and setting the level of remuneration of each individual employee depending on them, rather than the level of proximity to management or material needs.

Keywords: higher education; social responsibility; food chain; COVID-19 pandemic.

References

1. Yakovenko, R. (2019), "Traditional and intellectual capital in the system of higher education of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 72-—76. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.72.
2. Yakovenko, R.V. (2015), Tlumachnyj anhlo-ukrains'kyj slovnyk ekonomichnykh terminiv z elementamy teorii ta problematyky [An Explanatory English-Ukrainian Dictionary of Economic Terms with Elements of Theory and Problems], 2nd ed, Publisher Lysenko V.F., Kirovohrad, Ukraine.
3. Yakovenko, R.V. (2020), "Automation of quality assessment in higher education as a factor in improving its efficiency", Konkurentospromozhna model' innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Competitive model of innovative development of Ukraine's economy. III International scientific-practical conference], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, pp. 36—38.

№ 17-18 2020, стор. 57 - 62

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, декан економічного факультету, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics, Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В. Специфіка корпоративної соціальної відповідальності у сфері вищої освіти України державного сектору в умовах пандемії covid-19. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.57

Yakovenko, R. (2020), “Specifics of corporate social responsibility in the field of higher education of the public sector in Ukraine in the context of the covid-19 pandemic”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 57–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.