EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЙТИНГУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Ю. В. Єльнікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.63

УДК: 330.322

Ю. В. Єльнікова

РЕЙТИНГУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України для здійснення відповідальних інвестицій набуває особливої актуальності у світлі необхідності активізації їх інвестиційного потенціалу до сталого розвитку. Метою статті є розробка науково-методичного інструментарію для рейтингування (оцінювання) регіонів за рівнем інвестиційної привабливості для відповідальних інвестицій. За результатами дослідження 24 регіонів України за трьома групами показників (соціальними, екологічними, управлінськими) у 2014, 2016 та 2018 роках було сформовано їх рейтингову таблицю. Встановлено, що в Україні вищий рівень інвестиційної привабливості для здійснення відповідальних інвестицій мають ті регіони, які володіють розгалуженою системою підприємств виробничої сфери та сфер послуг, мають потенціал до екологічних трансформацій, бізнес є соціально-відповідальним, людські ресурси високої якості, безперервно розвивається інфраструктура та стимулюється інноваційна активність суб'єктів господарювання. Авторських підхід до оцінювання рейтингу областей України за рівнем їх привабливості для відповідальних інвестицій на основі метода Калмогорова-Габора дозволяє сформувати актуальну базу даних щодо прийняття інвесторами, які реалізують програми відповідального інвестування, обгрунтованих рішень щодо найбільш ефективного вкладання власних фінансових ресурсів з найбільшою віддачою. Отримані результати в межах розробленого підходу мають практичну цінність для розроблення стратегічних панів розвитку області в розрізі вибору інструментів активізації рівня її привабливості для відповідальних інвестицій.

Ключові слова: відповідальні інвестиції; регіон; інвестиційна привабливість; рейтингування.

Література

1. Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів за січень-березень 2020 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/analiz-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-za-sichen-berezen-2020-roku/
2. Вахович І.М. Теоретико-методологічні засади формування та реалізаціі регіональноі політики фінансового забезпечення сталого розвитку: автореф. дис … д-ра екон. наук: спец. 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Одеса, 2008. 35с.
3. Державний комітет статистики Украіни. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Караєва Н.В. Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку територіі: дис... канд. наук: 08.08.01. 2005. 209 с.
5. Кобушко Я.В. Еколого-економічна оцінка відтворення інвестиційного потенцялу регіону: дис... канд. екон. наук: 08.00.06; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2012. 237 с.
6. Масловська Л.Ц. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика / Киівський національний торговельно-економічний ун-т. К.: Видавництво КНТЕУ, 2003. 365 с.
7. Мельник Ю.М. Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Ю.М. Мельник; Сумський держ. ун-т. Суми, 2009. 20 с.
8. Мірошниченко П.І. Активізація використання інвестиційного потенцялу регіону: автореф. дис. к-та ек. наук: 08.00.05/ Інститут економіко-правових досліджень НАН Украіни. Донецьк, 2007. 20 с.
9. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
10. Про схвалення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Yu. Yelnikovа

RANKING OF THE UKRAINE REGIONS BY THE LEVEL OF RESPONSIBLE INVESTMENTS ATTRACTIVENESS

Summary

The study of the investment attractiveness of the regions of Ukraine for the implementation of responsible investments becomes especially relevant in light of the need to enhance their investment potential for sustainable development. The purpose of the article is to develop scientific and methodological tools for ranking (evaluation) of regions by the level of investment attractiveness for responsible investments. Information base of the study reflects the three vectors of responsible investment characteristics, namely environmental, social, and governmental. According to the results of the study of 24 regions of Ukraine for three groups of indicators (social, environmental, management) in 2014, 2016 and 2018, their rating table was formed. General conclusion of the article is that in Ukraine attractive for responsible investment are those regions that already have an extensive system of enterprises in the manufacturing sector and services, they have the potential for environmental transformation (all regions of Ukraine have environmental problems, so it is important to overcome them ), business is socially responsible, high quality human resources, continuously developing infrastructure and stimulating innovative activity of economic entities. The proposed method of ranking Ukraine's regions by the level of their attractiveness for responsible investments based on the Kalmogorov-Gabor method allows to form an up-to-date database on the adoption of investors who implement responsible investment programs, reasonable decisions on the most effective investment of their own financial resources. In addition, for the executive authorities of the regional level, the current database is the basis for building strategic masters of regional development in terms of choosing tools to enhance the level of its attractiveness for responsible investment.

Keywords: esponsible investments; region; investment attractiveness; ranking.

References

1. Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine (2020), "Analysis of socio-economic development of the regions for January-March 2020", [Online], available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/analiz-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-za-sichen-berezen-2020-roku (Accessed 10.09.2020).
2. Vakhovych, I. M. (2008), "Theoretical and methodological principles of formation and implementation of regional policy of financial support for sustainable development", Ph.D. Thesis, Economy, Odesa, Ukraine.
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10.09.2020).
4. Karaieva, N. V. (2005), "Comprehensive assessment of the effectiveness of mechanisms of environmental regulation aimed at ensuring sustainable development of the territory", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine.
5. Kobushko, Ya. V. (2012), "Ecological and economic assessment of the reproduction of the investment potential of the region", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Sums'kyj derzh. un-t, Sumy, Ukraine.
6. Maslovs'ka, L.Ts. (2003), Stalyj rozvytok produktyvnykh syl rehioniv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Sustainable development of productive forces of regions: theory, methodology, practice], Vydavnytstvo KNTEU, Kyiv, Ukraine.
7. Mel'nyk, Yu. M. (2012), "Organizational and economic bases of formation of strategies of maintenance of ecologically sustainable development of region", Ph.D. Thesis, Economy, Sums'kyj derzh. un-t., Sumy, Ukraine.
8. Miroshnychenko, P.I. (2007), "Activation of the use of the investment potential of the region", Ph.D. Thesis, Economy, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen' NAN Ukrainy, Donets'k, Ukraine.
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "Оn Cooperation of Territorial Communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (Accessed 10.09.2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order "On approval of the concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 10.09.2020).

№ 17-18 2020, стор. 63 - 68

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 919

Відомості про авторів

Ю. В. Єльнікова

к. е. н., старший науковий співробітник, Сумський державний університет

Yu. Yelnikovа

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-8478-4716

Як цитувати статтю

Єльнікова Ю. В. Рейтингування регіонів України за рівнем привабливості для відповідальних інвестицій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 63–68. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.63

Yelnikovа, Yu. (2020), “Ranking of the Ukraine regions by the level of responsible investments attractiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 63–68. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.