EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
К. В. Гребеник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.76

УДК: 336.5

К. В. Гребеник

ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Видатки бюджету як складова системи державних фінансів є інструментом стимулювання соціально-економічного розвитку країни, що в довгостроковій перспективі сприяє зростанню державних доходів. Перспективне прогнозування видатків бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання економіки. На сучасному етапі розвитку державних фінансів особливу увагу приділено ефективності видатків бюджету як дієвому інструменту регулювання соціально-економічного розвитку країни. Економічна сутність ефективності державних видатків як складової системи бюджетного регулювання полягає у сукупності досягнутих результативних показників, що відповідають основним цілям та завданням бюджетних призначених з урахуванням дієвості інституційних перетворень розвитку суспільства.
У статті розкрито теоретичні засади та удосконалено методологічні положення функціонування видатків бюджету у системі державного регулювання економіки. Видатки бюджету визначають напрями економічної діяльності, регулюють попит, обсяги кінцевого споживання. Обгрунтовано необхідність капітальних вкладень, оскільки призводить до підвищення продуктивності праці, рівня зайнятості та соціального забезпечення населення. Спрямування бюджетних видатків на фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності та підтримку пріоритетних галузей економіки створює передумови для залучення інвестицій зарубіжних країн, структурної перебудови, інноваційного переоснащення економіки, сприяє зростанню обсягів виробництва, зменшенню рівня безробіття та підвищенню сукупного попиту.
Визначено теоретичні та практичні особливості становлення системи формування видатків бюджету як складової системи державних фінансів. Розвинуто положення щодо посилення ефективності видатків бюджету у соціально-економічному розвитку країни. Здійснено прогноз обсягу видатків зведеного бюджету. Посилення впливу видатків бюджету на економічне зростання та рівень соціального забезпечення базується на розробці та реалізації обгрунтованих методів визначення обсягів та структури бюджетних видатків, впровадженні дієвого механізму оптимізації бюджетних програм та удосконаленні порядку використання бюджетних коштів.

Ключові слова: бюджет; видатки бюджету; бюджетне планування та прогнозування; бюджетна політика; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. Київ: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Макогон В. Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. Київ: КНТЕУ, 2018. 364 с.
3. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 5. С. 5—18.
4. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
5. Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 2018. № 15 (4), pp. 113—122.
6. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.

K. Hrebenyk

PLANNING OF BUDGET EXPENDITURE IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC REGULATION

Summary

Budget expenditures as a component of the public finance system are a tool to stimulate the socio-economic development of the country, which in the long run contributes to the growth of public revenues. Perspective forecasting of budget expenditures is an important component of budget regulation of the economy. At the present stage of development of public finances, special attention is paid to the efficiency of budget expenditures as an effective tool for regulating the socio-economic development of the country. The economic essence of the efficiency of public spending as a component of the budget regulation system is a set of achieved performance indicators that meet the main goals and objectives of the budget, taking into account the effectiveness of institutional transformations of society.
The article reveals the theoretical foundations and improves the methodological provisions for the functioning of budget expenditures in the system of state regulation of the economy. Budget expenditures determine the directions of economic activity, regulate demand, the volume of final consumption. The need for capital investment is substantiated, as it leads to increased productivity, employment and social security. Directing budget expenditures to finance innovation and investment activities and support priority sectors of the economy creates the preconditions for attracting foreign investment, restructuring, innovative re-equipment of the economy, helps increase production, reduce unemployment and increase aggregate demand.
Theoretical and practical features of formation of the system of formation of budget expenditures as a component of the system of public finances are determined. Provisions have been developed to increase the efficiency of budget expenditures in the socio-economic development of the country. The forecast of the consolidated budget expenditures has been made. Strengthening the impact of budget expenditures on economic growth and social security is based on the development and implementation of sound methods for determining the volume and structure of budget expenditures, the introduction of an effective mechanism for optimizing budget programs and improving the use of budget funds.

Keywords: udget; budget expenditures; budget planning and forecasting; budget policy; socio-economic development of the country.

References

1. Chugunov, I.Y. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Makohon, V. D. (2018), Biudzhetna stratehiia derzhavy [State budget strategy], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
3. Chugunov, I.Y. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 5, pp. 5—18.
4. Chugunov, I.Y. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
5. Chugunov, I. and Pasichnyi, M. (2018), "Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15 (4), pp. 113—122.
6. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018), Budget policy of social development, Scientific Route. Tallinn, Estonia, 348 р.

№ 17-18 2020, стор. 76 - 80

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

К. В. Гребеник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

K. Hrebenyk

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0825-8917

Як цитувати статтю

Гребеник К. В. Планування видатків бюджету у системі соціально-економічного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 76–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.76

Hrebenyk, K. (2020), “Planning of budget expenditure in the system of socio-economic regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 76–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.