EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КВАДРАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В. В. Гришко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.81

УДК: 351

В. В. Гришко

КВАДРАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті проаналізовано основні проблеми сучасного стану системи публічного управління в Україні, визначено причини його неефективності. Зокрема наголошено на неефективній державній і самоврядній бюрократії, що значною мірою пояснюється узаконеними на державному рівні критично повільними, неефективними, токсичними для інновацій та інвестицій бюрократичними процедурами. Для швидкої оптимізації процедур необхідним вважається зміна принципу встановлення повноважень органів публічного управління з дозволено лише те, що передбачено законом на дозволено все, що не заборонено законом. Окреслено напрями підвищення ефективності системи органів публічної влади на інноваційних засадах, зокрема підвищення ролі і значення транспарентності як засобу соціального порозуміння, зняття гостроти соціальних проблем. Обгрунтовано необхідність інтегрованого підходу до публічного управління у вигляді квадрату ефективності управління, де рівнозначними складовими мають бути: менеджмент, адаптивне адміністрування, оптимізація процедури, транспарентність.

Ключові слова: публічне управління; ефективність; менеджмент; транспарентність; адміністрування; комунікації; право; бюрократія; бюрократизм.

Література

1. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Переклад з анг. І. Бзюб. К. Основи. 2000. 198 с.
2. Пашковська М. Поняття транспарентності в сучасній науці "Державне управління". Збірник наукових праць". Ефективність державного управління". Випуск 34.
3. Роботи Е. Демінга з менеджменту якості. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-9639.html
4. Конституція України від 28.06.1996 року. URL: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
5. Про місцеве самоврядування: закон України від 25.05.1997 року №280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
6. Про місцеві державні адміністрації: закон України від 09.04.1999 №586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
7. Шарий Г. Інтернет-видання Полтавщина від 30.07.2020 р. URL: https://poltava.to
8. Шарий Г. Урядовий кур'єр" від 31.07.2020 р.

V. Grishko

SQUARE EFFICIENCY PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article analyzes the main problems of the current state of the public administration system in Ukraine, identifies the reasons for its inefficiency. In particular, there is an emphasis on inefficient state and self-governing bureaucracy, which is largely explained by state-critical critically slow, inefficient, toxic to innovation and investment bureaucratic procedures. In order to quickly optimize the procedures, it is necessary to change the principle of establishing the powers of public administration bodies from only what is provided by law to everything that is not prohibited by law. The directions of increasing the efficiency of the system of public authorities on the basis of innovation are outlined, in particular, increasing the role and importance of transparency as a means of social understanding, removing the severity of social problems. The necessity of an integrated approach to public administration in the form of a square of management efficiency is substantiated, where the equivalent components should be: management, adaptive administration, procedure optimization, transparency.
It is concluded that at this stage of Ukraine's development as a modern state, it is necessary to focus on the balance and harmony of the four management components: management, adaptive administration, procedure optimization, transparency. What we call the square of public administration efficiency. It is a square, not just a rectangle, because the essence is in the equivalence and equality of all its sides, which balance and complement each other. At the same time, transparency as a system and management as a system-situational process and effective management technology should neutralize bureaucracy by optimizing the procedure without destroying bureaucracy as a generally accepted form of public administration. The author argues that the key problem of public administration is not bureaucracy, but bureaucracy, legalized extremely slow and inefficient, toxic to progressive changes bureaucratic procedures, based on the constitutional principle that public authorities, its officials are allowed only what is provided by law and the prevailing paradigm that any changes should be made within the current legislation, which de facto eliminates the possibility of such changes and preserves the routine: fear of change, following the pattern, outdated rules and habits.

Keywords: public administration; efficiency; management; transparency; administration; communications; law; bureaucracy.

References

1. Nort, D. (2000), Instytutsii, instytutsijna zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and the functioning of the economy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
2. Pashkovs'ka, M. (2013), "The concept of transparency in modern science "Public Administration"", Zbirnyk naukovykh prats'. "Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia", vol. 34.
3. Shapoval, M.I. (2007), "The work of E. Deming on quality management", available at: http://www.info-library.com.ua/books-text-9639.html (Accessed 05 Sept 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Sept 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 05 Sept 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Local State Administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (Accessed 05 Sept 2020).
7. Sharyj, H. (2020), "Internet - publication Poltava region", available at: https://poltava.to (Accessed 05 Sept 2020).
8. Sharyj, H. (2020), Uriadovyj kur'ier, vol. 31.07.

№ 17-18 2020, стор. 81 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

В. В. Гришко

д. е. н., професор, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", заслужений економіст України, посадова особа місцевого самоврядування 1 рангу, 1 категорії

V. Grishko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Honored Economist of Ukraine, official of local self-government 1 rank, 1 category

ORCID:

0000-0001-9183-4008

Як цитувати статтю

Гришко В. В. Квадрат ефективності публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 81–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.81

Grishko, V. (2020), “Square efficiency public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 81–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.