EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Г. В. Капленко, Л. В. Галаз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.85

УДК: 35.08

Г. В. Капленко, Л. В. Галаз

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто періодизацію розвитку концепції мотивації служіння суспільству, запропоновану Дж. Перрі — одним із провідних розробників цієї концепції. Зазначено, що концепція мотивації служіння суспільству перегукується з одним із результатів досліджень мотивації, здійснених Д. Макклелландом. Показано, що трактування мотивації служіння суспільству як суто альтруїстичної є небезспірним. З'ясовано, що основний результат здійсненого Л. Брайтом дослідження мотивації служіння суспільству в аспекті відповідності між характеристиками особистості (зокрема, цілями, навичками й цінностями) та характеристиками організації (зокрема, цілями, цінностями, ресурсами й культурою) перегукується з поглядами на мотивацію, яких додержувалися Г.А. Саймон і Ч.І. Барнард. Зроблено висновок, що сьогодні в Україні однієї лише концепції мотивації служіння суспільству недостатньо для ефективного регулювання професійної діяльності державних службовців.

Ключові слова: мотивація служіння суспільству; мотив; державні службовці; концепція.

Література

1. Мотивация государственных служащих: информация и выводы для практиков: пер. с англ. / Региональный хаб в сфере государственной службы в Астане. 2014. 22, [1] с. URL: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_PSM_RUS.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
2. Головачова А.О. Матеріальна складова мотиваційного механізму ефективної праці державних службовців // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Сер.: Право. 2016. Вип. С. 26—32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2016_25_5 (дата звернення: 03.06.2020).
3. Носик О.А. Розвиток служби управління персоналом державного органу на засадах компетентнісного підходу: дис. … канд. наук з державного управління: 25.00.03. Харків, 2018. 264 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/137/files/2e0ea40b-4623-4d2a-9819-64624e094903.pdf (дата звернення: 24.07.2020).
4. Зелінський С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців та їх службової діяльності в Україні: дис. … д-ра наук з державного управління: 25.00.03. Київ, 2019. 444 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/135/files/489e535c-a646-4000-9e97-66d313916237.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
5. Perry J.L., Wise L.R. The Motivational Bases of Public Service // Public Administration Review. 1990. Vol. 50, No. 3. P. 367—373. URL: https://web.archive.org/web/20110304181115/http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/mark.wattier/Perry1990.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
6. Лиу Бенг-Ченг, Танг Томас Ли-Пинг. Действительно ли любовь к деньгам ослабляет взаимосвязь между мотивацией служения обществу и удовлетворенностью работой? На примере государственних служащих в Китае // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 171—194. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deystvitelno-li-lyubov-k-dengam-oslablyaet-vzaimosvyaz-mezhdu-motivatsiey-sluzheniya-obschestvu-i-udovletvorennostyu-rabotoy-na-primere (дата звернення: 03.06.2020).
7. Perry J.L. The motivational bases of public service: foundations for a third wave of research // Asia Pacific Journal of Public Administration. 2014. Vol. 36, No. 1. P. 34—47. URL: http://dx.doi.org/10.1080/23276665.2014.892272 (дата звернення: 03.06.2020).
8. Perry J.L. Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity // Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART. 1996. Vol. 6, No. 1. P. 5—22. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/28ab/537ff28aaa8a2b9aa8cb4669ab25edfcf4a4.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
9. Макклелланд Д. Мотивация человека: пер. с англ. Спб.: Питер, 2007. 672 с.: ил. URL: https://alleng.org/d/psy/psy110.htm (дата звернення: 15.05.2019).
10. Mann G.A. A Motive To Serve: Public Service Motivation in Human Resource Management and the Role of PSM in the Nonprofit Sector // Public personnel management. 2006. March. URL: https://www.researchgate.net/publication/258179609_A_Motive_to_Serve_Public_Service_Motivation_in_Human_Resource_Management_and_the_Role_of_PSM_in_the_Nonprofit_Sector (дата звернення: 18.07.2020).
11. Bright L. Does Public Service Motivation Really Make a Difference on the Job Satisfaction and Turnover Intentions of Public Employees? // The American Review of Public Administration. 2008. Vol. 38, No. 2. P. 149—166. URL: https://sites.duke.edu/niou/files/2011/05/Bright-Does-Public-Service-Motivation-Really-Make-a-Difference-on-the-Job-Satisfaction-and-Turnover-Intentions-of-Public-Employees.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
12. Simon H.A. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organisation. Third Edition. New York; London: The Free Press: Collier Macmillan Publishers, 1976. L, 364, [1] s. URL: http://203.200.22.249:8080/bitstream/123456789/13198/1/9419.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
13. Барнард Ч. Функции руководителя: власть, стимулы и ценности в организации. URL: https://thelib.ru/books/chester_barnard/funkcii_rukovoditelya_vlast_stimuly_i_cennosti_v_organizacii-read.html (дата звернення: 20.07.2020).
14. Маслоу А. Мотивация и личность: пер. с англ. СПб.: Евразия, 1999. URL: https://www.klex.ru/25g (дата звернення: 03.06.2020).
15. Brewer G.A., Selden S.C., Facer R.L. Individual Conceptions of Public Service Motivation // Public Administration Review. 2000. Vol. 60, No. 3. P. 254—264. URL: https://doi.org/10.1111/0033-3352.00085 (дата звернення: 03.06.2020).
16. Кунцевич М.П. Публічні і приватні інтереси як цінності, що охороняються адміністративним правом // Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 2 (11). С. 11—15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2014_2_5 (дата звернення: 03.06.2020).
17. Бондар В.Д. Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Культура і соціальні комунікації. 2012. Вип. 3. С. 134—141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2012_3_15 (дата звернення: 03.06.2020).
18. Яценко В.А. Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення ефективності органів публічної влади // Публічне урядування. 2016. № 1. С. 232—244. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vprovadzhennya-motivatsiynogo-monitoringu-yak-mehanizmu-pidvischennya-efektivnosti-organiv-publichnoyi-vladi (дата звернення: 03.06.2020).
19. Петрович М.В., Сергейко А.Н. Мотивы и приоритеты в трудовой деятельности государственних служащих // Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2018. № 2 (127). С. 34—42. URL: https://scholar.google.com/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:xt597hMcrOMFzM:scholar.google.com/ (дата звернення: 03.06.2020).
20. Абильмажинов Т.Т. Совершенствование системы мотивации профессиональной деятельности государственных служащих Республики Казахстан: дис. … докт. по профилю 6D051000. Астана, 2018. 143 с. URL: https://www.apa.kz/download/dissert/Adilmazhinov/dissert_Adilmazhinov.pdf (дата звернення: 03.06.2020).
21. Ristic M.R., Selakovic M., Qureshi T.M. Employee motivation strategies and creation of supportive work environment in societies of post-socialist transformation // Polish Journal of Management Studies. 2017. Vol.15, No. 2. P. 205—215. URL: https://www.researchgate.net/publication/318209618_Employee_motivation_strategies_and_creation_of_supportive_work_environment_in_societies_of_post-socialist_transformation (дата звернення: 21.07.2020).

H. Kaplenko, L. Halaz

ON THE POSSIBILITY OF USING THE CONCEPT OF MOTIVATION TO SERVE THE SOCIETY IN REGULATING THE LABOUR BEHAVIOUR OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

Summary

The relevance of the article is primarily due to the topicality of increasing of the motivation level of the professional activity of civil servants in Ukraine. The objectives of the article are to characterize the concept of motivation to serve society, more thorough than the one contained in the domestic literature, and to assess the possibility of using this concept in regulating the professional activities of civil servants in Ukraine. Systematic, complex and historical methodological approaches, methods of analysis and synthesis, comparative method, method of expert evaluations are being applied in order to achieve these goals. The periodization of the development of the concept of motivation to serve society (MSS), proposed by J. Perry, one of the leading developers of this concept, is considered. The evolution of J. Perry's views on the list of motives that characterize the MSP is traced. It is shown that the concept of motivation to serve society resonates with one of the results of motivation research conducted by D. McClelland.
Attention is drawn to the fact that the interpretation of motivation to serve society as purely altruistic contradicts the views on motivation held by A. Maslow, as well as the position of those participants in the development of the MSS concept, who proposed the division of civil servants into Samaritans, communitarians, patriots, philanthropists. It is shown that the main result of L. Bright's study of MSS in terms of the correspondence between personality characteristics (in particular, goals, skills and values) and organizational characteristics (in particular, goals, values, resources and culture) resonates with the views on motivation followed by G.A. Simon and C.I. Barnard. The following conclusion is made: today in Ukraine the concept of motivation to serve society is not enough to effectively regulate the professional activities of civil servants, because it is necessary to take into account their selfish motives. This conclusion is based on the available materials of sociological surveys of civil servants in Ukraine, the motivation of such employees in Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation and the motivation of public sector employees in Serbia as well.

Keywords: motivation to serve society; motive; civil servants; concept.

References

1. UNDP Global Centre for Public Service Excellence (2014), "Motivation of civil servants: information and conclusions for practitioners", [Online], available at: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_PSM_RUS.pdf (Accessed 03 June 2020).
2. Holovachova, A.O. (2016), "Material component of the motivational mechanism of effective work of civil servants", Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Ser.: Pravo, [Online], vol. 25, pp. 26—32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2016_25_5 (Accessed 03 June 2020).
3. Nosyk, O.A. (2018), "Development of the personnel management service of the state body on the basis of the competence approach", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Kharkiv, Ukraine, [Online], available at: http://academy.gov.ua/pages/dop/137/files/2e0ea40b-4623-4d2a-9819-64624e094903.pdf (Accessed 24 July 2020).
4. Zelins'kyj, S.E. (2019), "Theoretical and methodological principles of comprehensive assessment of civil servants and their service activities in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine, [Online], available at: http://academy.gov.ua/pages/dop/135/files/489e535c-a646-4000-9e97-66d313916237.pdf (Accessed 03 June 2020).
5. Perry, J.L. and Wise, L.R. (1990), "The Motivational Bases of Public Service", Public Administration Review, [Online], Vol. 50, No. 3, pp. 367—373, available at: https://web.archive.org/web/20110304181115/http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/mark.wattier/Perry1990.pdf (Accessed 03 June 2020).
6. Beng-Cheng, L. and Li-Ping, T. T. (2014), "Does love of money really weaken the relationship between community service motivation and job satisfaction? The Case of Government Officials in China", Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija, [Online], vol. 2, pp. 171—194, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/deystvitelno-li-lyubov-k-dengam-oslablyaet-vzaimosvyaz-mezhdu-motivatsiey-sluzheniya-obschestvu-i-udovletvorennostyu-rabotoy-na-primere (Accessed 03 June 2020).
7. Perry, J.L. (2014), "The motivational bases of public service: foundations for a third wave of research", Asia Pacific Journal of Public Administration, [Online]. Vol. 36, No. 1, pp. 34—47, available at: http://dx.doi.org/10.1080/23276665.2014.892272 (Accessed 03 June 2020).
8. Perry, J.L. (1996), "Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity", Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, [Online]. Vol. 6, No. 1, pp. 5—22, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/28ab/537ff28aaa8a2b9aa8cb4669ab25edfcf4a4.pdf
9. Makklelland, D. (2007), "Human motivation", [Online], available at: https://alleng.org/d/psy/psy110.htm (Accessed 03 June 2020).
10. Mann, G.A. (2006), "A Motive To Serve: Public Service Motivation in Human Resource Management and the Role of PSM in the Nonprofit Sector", Public personnel management, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/258179609_A_Motive_to_Serve_Public_Service_Motivation_in_Human_Resource_Management_and_the_Role_of_PSM_in_the_Nonprofit_Sector (Accessed 18 July 2020).
11. Bright, L. (2008), "Does Public Service Motivation Really Make a Difference on the Job Satisfaction and Turnover Intentions of Public Employees?", The American Review of Public Administration, [Online], Vol. 38, No. 2, pp. 149—166, available at: https://sites.duke.edu/niou/files/2011/05/Bright-Does-Public-Service-Motivation-Really-Make-a-Difference-on-the-Job-Satisfaction-and-Turnover-Intentions-of-Public-Employees.pdf (Accessed 03 June 2020).
12. Simon, H.A. (1976), Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organisation, Third Edition, The Free Press: Collier Macmillan Publishers, New York; London, [Online], available at: http://203.200.22.249:8080/bitstream/123456789/13198/1/9419.pdf (Accessed 03 June 2020).
13. Barnard, Ch. (2008), "Leadership functions: power, incentives and values in the organization", [Online], available at: https://thelib.ru/books/chester_barnard/funkcii_rukovoditelya_vlast_stimuly_i_cennosti_v_organizacii-read.html (Accessed 20 July 2020).
14. Maslou, A. (1999), "Motivation and personality", [Online], available at: https://www.klex.ru/25g (Accessed 03 June 2020).
15. Brewer, G.A. Selden, S.C. and Facer, R.L. (2000), "Individual Conceptions of Public Service Motivation, Public Administration Review", [Online], Vol. 60, No. 3, pp. 254—264, available at: https://doi.org/10.1111/0033-3352.00085 (Accessed 03 June 2020).
16. Kuntsevych, M.P (2014), "Public and private interests as values protected by administrative law", Pravovyj visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, [Online], vol. 2 (11), pp. 11—15, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2014_2_5 (Accessed 03 June 2020).
17. Bondar, V.D. (2012), "Sociological research of work motivation of civil servants of Rivne region", Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia". Ser.: Kul'tura i sotsial'ni komunikatsii, [Online], vol. 3, pp. 134—141, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2012_3_15 (Accessed 03 June 2020).
18. Yatsenko, V.A. (2016), "Introduction of motivational monitoring as a mechanism to increase the efficiency of public authorities", Publichne uriaduvannia, [Online], vol. 1, pp. 232—244, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/vprovadzhennya-motivatsiynogo-monitoringu-yak-mehanizmu-pidvischennya-efektivnosti-organiv-publichnoyi-vladi (Accessed 03 June 2020).
19. Petrovich, M.V. and Sergejko, A.N. (2018), "Motives and priorities in the labor activity of civil servants", Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta, [Online], vol. 2 (127), pp. 34—42, available at: https://scholar.google.com/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:xt597hMcrOMFzM:scholar.google.com/ (Accessed 03 June 2020).
20. Abil'mazhinov, T.T. (2018), "Improvement of the system of motivation for professional activity of civil servants of the Republic of Kazakhstan", Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Astana, Kazakhstan, [Online], available at: https://www.apa.kz/download/dissert/Adilmazhinov/dissert_Adilmazhinov.pdf (Accessed 03 June 2020).
21. Ristic, M.R. Selakovic, M. and Qureshi, T.M. (2017), "Employee motivation strategies and creation of supportive work environment in societies of post-socialist transformation", Polish Journal of Management Studies, [Online], Vol. 15, No. 2, pp. 205—215, available at: https://www.researchgate.net/publication/318209618_Employee_motivation_strategies_and_creation_of_supportive_work_environment_in_societies_of_post-socialist_transformation (Accessed 21 July 2020).

№ 17-18 2020, стор. 85 - 90

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 944

Відомості про авторів

Г. В. Капленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та публічного управління, Львівський національний університет імені І. Франка

H. Kaplenko

PhD in Economics, Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0003-1651-7904


Л. В. Галаз

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Національний університет "Львівська політехніка"

L. Halaz

PhD in Economics, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1672-7402

Як цитувати статтю

Капленко Г. В., Галаз Л. В. Про можливість використання концепції мотивації служіння суспільству у регулюванні трудової поведінки державних службовців в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.85

Kaplenko, H. and Halaz, L. (2020), “On the possibility of using the concept of motivation to serve the society in regulating the labour behaviour of civil servants in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.