EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКА, ЩО МАЮТЬ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
М. М. Любецька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.91

УДК: 351.86

М. М. Любецька

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКА, ЩО МАЮТЬ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація

У статті розглянуто психологічні характеристики керівника (управлінця) у процесі прийняття управлінського рішення крізь призму психологічних особливостей особистості. Зазначено, що прийняття рішень розглядається як один з етапів вольового акту, результатом якого є формування тієї чи іншої мети і засобів її досягнення. Це невід'ємний компонент будь-якої діяльності, сформувавшись у процесі альтернативи, управлінське рішення є своєрідним підсумком, результатом дій, планування, організації, координації та моніторингу поставлених цілей та завдань. Розкрито фактори, які формують та впливають на процесс прийняття рішення. Проаналізовано психологічний інструментарій, тобто систему необхідних методів та прийомів психологічної комунікації щодо розгляду, аналізу, доцільності та ефективності ухвалення ефективних управлінських рішень. Проаналізовано роль керівника та тип поведінки, що є суттєвим чинником впливу управлінського стилю на якість і ефективність роботи організації. Наведено аналіз класифікації типів керівника і наведено основні характеристики прийняття рішень, що грунтуються на відчуттях менеджера у правильності вибору, досвіді роботи, власних судженнях, теоретично-практичних навичках із врахуванням принципів об'єктивності, законності, прозорості, прогностичності та ефективності. Зосереджено увагу на поняттях "керівник" та "лідер", проаналізовано психологічну складову цих понять та психологічні аспекти щодо прийняття управлінських рішень. Зазначено, що одним із актуальних інструментів надання професійної допомоги спеціалісту або закладу, який спрямований на роботу з професійними труднощами, аналізу недоліків та удосконалення організації роботи та прийняття управлінських рішень є супервізія, яка проводиться з метою вивчення психологічних характеристик керівника в прийнятті та впровадженні менеджментських рішень, стимулювання мотивації до роботи, дотримання етичних норм та виконання змісту та обсягів нормативно-правових документів, запобігання виникненню професійного вигорання, забезпечення емоційної підтримки щодо прийняття ефективних управлінських рішень.

Ключові слова: психологічні аспекти; управлінське рішення; теорії керівництва (лідерства); якості та риси керівника; компетентність; комунікабельність; управлінські ролі керівника; психологічні типи керівників; професіоналізм керівника.

Література

1. Гавриловська К.П., Горбунова В.В. Методичні рекомендації з курсу "Методологічні та теоретичні проблеми психології". — Житомир, 2014. — 35 с.
2. Лесечко М.Д. Психологія управлінських рішень і створення ефективних команд: навч. посібник / М.Д. Лесечко, А.О. Чемерис, Р.М. Рудніцька. — ЛРІДУ УАДУ, 2003. — 100 с.
3. Орлів М.С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. — К.: НАДУ, 2013. — 40 с.
4. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. — Х.: Основа, 2004. — 240 с.
5. Бирман Л.А. Управленческие решения: учеб. пособ. / Л.А. Бирман. — М.: Дело, 2004. — 204 с.
6. Огарков А.А. Управління організацією: підручник. — М.: Ексмо, 2006.
7. Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: монографія / Л.Е. Орбан-Лембрик. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 426 с.
8. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навч. посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. — К.: Академвидав, 2003. — 568 с.
9. Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: монографія / Л.Е. Орбан-Лембрик. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 426 с.

М. Liubetska

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CHARACTERISTICS OF THE MANAGER WHICH HAVE INFLUENCE ON MANAGEMENT DECISIONS

Summary

The article considers the psychological characteristics of the head (manager) in the process of making managerial decisions through the prism of psychological characteristics of the individual. It is noted that decision-making is considered as one of the stages of a voluntary act, the result of which is the formation of a goal and means to achieve it. It is an integral component of any activity, formed in the process of alternative, management decision is a kind of result, the result of action, planning, organization, coordination and monitoring of goals and objectives. The factors that shape and influence the decision-making process are revealed. The psychological tools, ie the system of necessary methods and receptions of psychological communication concerning consideration, the analysis, expediency and efficiency of acceptance of effective administrative decisions are analyzed. The role of the leader and the type of behavior that is a significant factor in the influence of management style on the quality and efficiency of the organization are analyzed. The analysis of classification of types of the head is resulted and the basic characteristics of decision-making based on feelings of the manager in the correct choice, work experience, own judgments, theoretical and practical skills taking into account principles of objectivity, legality, transparency, predictability and efficiency are resulted.
The focus is on the concepts of " director" and "leader", analyzed the psychological component of these concepts and psychological aspects of management decisions.
It is noted that one of the relevant tools for providing professional assistance to a specialist or institution that aims to work with professional difficulties, analysis of shortcomings and improve the organization of work and management decisions is supervision, which is conducted to study the psychological characteristics of the manager in making and implementing management decisions. stimulating motivation to work, compliance with ethical norms and compliance with the content and scope of legal documents, prevention of burnout, providing emotional support for effective management decisions.

Keywords: psychological aspects; managerial decision; theories of leadership (leadership); qualities and traits of the leader; competence; sociability; managerial roles of the leader; psychological types of leaders; professionalism of the leader.

References

1. Havrylovs'ka, K.P. and Horbunova, V.V. (2014), Metodychni rekomendatsii z kursu "Metodolohichni ta teoretychni problemy psykholohii" [Methodical recommendations for the course "Methodological and theoretical problems of psychology"], Zhytomyr, Ukraine.
2. Lesechko, M.D. Chemerys, A.O. and Rudnits'ka, R.M. (2003), Psykholohiia upravlins'kykh rishen' i stvorennia efektyvnykh komand [Psychology of management decisions and the creation of effective teams], LRIDU UADU, L'viv, Ukraine.
3. Orliv, M.S. (2013), Pidhotovka i pryjniattia upravlins'kykh rishen' [Preparation and management decisions], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Marmaza, O.I. (2004), Innovatsijni pidkhody do upravlinnia navchal'nym zakladom [Innovative approaches to educational institution management], Osnova, Kharkiv, Ukraine.
5. Byrman, L.A. (2004), Upravlencheskye reshenyia [Management decisions], Delo, Moscow, Russia.
6. Oharkov, A.A. (2006), Upravlinnia orhanizatsiieiu [Management of the organization], Eksmo, Moscow, Russia.
7. Orban-Lembryk, L.E. (2002), Osnovy psykholohii upravlinnia [Fundamentals of management psychology], Plaj, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
8. Orban-Lembryk, L.E. (2003), Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
9. Orban-Lembryk, L.E. (2002), Osnovy psykholohii upravlinnia [Fundamentals of management psychology], Plaj, Ivano-Frankivs'k Kyiv, Ukraine.

№ 17-18 2020, стор. 91 - 95

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 362

Відомості про авторів

М. М. Любецька

к. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту,Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,директор Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

М. Liubetska

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Marketing and Management, Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute, Director of the Khmelnytsky City Center social services for families, children and young people

ORCID:

0000-0002-6764-6223

Як цитувати статтю

Любецька М. М. Психологічні аспекти характеристики керівника, що мають вплив на прийняття управлінських рішень. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 91–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.91

Liubetska, М. (2020), “Psychological aspects of the characteristics of the manager which have influence on management decisions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 91–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.