EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Н. О. Щур

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.96

УДК: 351

Н. О. Щур

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Сучасні проблеми суспільного розвитку набувають все більш глобального характеру. Перед кожною країною поставлено завдання в забезпеченні гідного рівня соціально-економічного розвитку, національної безпеки, захисту прав та свобод громадян. Проте в сьогоднішньому глобалізованому світі жодна країна самостійно, без взаємодії з міжнародними інституціями не може розвиватись та реалізовувати власну публічну політику. Еволюція сучасного етапу розвитку громадянського суспільства залежить не тільки від внутрішніх факторів (культурно-історичних, соціально-економічних, географічного положення та ін.), але і від зовнішніх факторів, пов'язаних з впливом процесів глобалізації.
Реалії сьогодення під впливом глобалізації, демократизації та появи нових викликів і загроз на міжнародному рівні значно розширили проблему розуміння формування сучасного громадянського суспільства. Для національної стратегії держави у цей період важливо делегувати повноваження органам місцевого самоврядування та організаціям громадянського суспільства. У свою чергу функціонування сучасного громадянського суспільства поширюється не лише на національний, але і на наднаціональний рівень, що виражається в діяльності різних міжнародних організацій.

Ключові слова: громадянське суспільство; суспільний розвиток; глобалізація; управлінська еліта; гібридні конфлікти; глобальні загрози; ризики.

Література

1. Дем'яненко О. Роль громадянського суспільства у контексті глобалізаційних процесів / О. Дем'яненко// Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. — 2016 — С. 136—142.
2. Тюхтенко Н.А. Еволюція громадянського суспільства та його роль у досягненні соціально-економічного успіху в умовах глобалізації / Н.А. Тюхтенко, Н.О. Задорожня, О.В. Задорожня // "Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації": тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 14 квітня 2015 р.). — К.: АВД Плюс, 2015. — С. 279—292 (0,29 друк. арк.).
3. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей / В.Р. Сіденко // Український соціум. — 2014. — № 1. — С. 7—21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_1_3
4. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017 [Електронний ресурс]. http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
5. Marsh & McLennan Companies Zurich Insurance Group. The Global Risks Report 2019 [Електронний ресурс] / Marsh & McLennan Companies Zurich Insurance Group // 12th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Risks Team. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
6. Отчет о глобальных рисках 2019 [Електронний ресурс] / Marsh & McLennan Companies Zurich Insurance Group // 12th Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Competitiveness and Risks Team. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: https://www.marsh.com/ru/ru/insights/research-briefings/the-global-risks-report-2019.html
7. Віннікова І.І. Кібер-ризики як один із видів сучасних ризиків у діяльності малого та середнього бізнесу та управління ними / І.І. Віннікова, С.В. Марчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — Вип. 5 (16) 2018. — С. 110—114.
8. Пріоритетні напрями протидії екологічним і техногенним загрозам в зоні військового конфлікту на Сході України. Аналітична доповідь / Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/analitichni-materiali/nacionalna-bezpeka/prioritetni-napryami-protidii-ekologichnim-i
9. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / О.С. Власюк [та ін.]; за заг. ред. О.С. Власюка; Нац. ін-т стратегічних досліджень. — Київ: НІСД, 2017. — 383 с.: рис., табл.Бібліогр.: С. 365—380.
10. Криза міграційної системи ЄС як виклик безпеці європейської регіональної системи міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Юськів Б.М. // Міжнародні відносини Серія" Політичні науки". — № 15. — 2017. — Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3142/2823
11. Potyrala A. Pozamilitarne aspekty bezpieczenstwa mitdzynarodowego — kryzys migracyjny 2015—2016 / A. Potyrala // Przeglad strategiczny. — 2016. — Nr 9. — S. 295—313.
12. Прояви сучасного тероризму: мінливі, багатогранні [Текст] / В.С. Канцір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2016. — № 850. — С. 507—512.
13. Ризики тероризму та сепаратизму /Державна служба фінансового моніторингу України. — 2017. — 84 с.
14. Шевцов А.І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (2). С. 187—193.
15. Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. досвід Єс і східного партнерства. Аналітична записка / За заг. ред. В. Мартинюка // Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". КИЇВ, 2018.— 105 с.
16. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. — 404 с
17. Опалько В.В. Наслідки соціально-економічної нерівності в умовах глобальної нестабільності. / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Серія: Економічні науки Вип. 51. — 2018. — C. 41—47.
18. Телешун С. Україна крізь призму глобальних світових трендів: виклики та загрози [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1974941-ukraina-kriz-prizmu-globalnih-svitovih-trendiv-vikliki-ta-zagrozi.html

N. Shchur

FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES OF SOCIAL DEVELOPMENT

Summary

Current problems of social development become increasingly global in their nature. Each country is tasked with ensuring a decent level of social and economic development, national security, and protection of rights and freedoms of citizens. However, in todays' globalized world no country can develop and implement its own public policy independently, without recourse to international institutions. Evolution of contemporary stage of development of civil society depends not only on internal factors (cultural and historical, social and economic, geographic location, etc.), but also on external factors, associated with impact of globalization processes. This results in increase of a number of actors of the international system who cooperate on a global level, intergovernmental and international non-governmental organizations, international financial institutions and transnational corporations, military and political organizations and alliances; global media, etc.
Globalization, democratization, the emergence of new challenges and threats at the international level have greatly expanded the problem of understanding the formation of modern civil society. For the national strategy of the state in this period of time it is important to delegate powers to local governments and civil society organizations. In turn, the functioning of civil society extends to the supranational level, which is expressed in the activities of various international organizations. In this case, global civil society opposes bureaucracy at the international level.
Today, it is important for each country, without exception, to consider separately the issues of regulation of relations between the state, government and civil society. Considerable attention should be paid to the analysis of social development under the influence of threats and the ability of the state to quickly forecast and respond to them. Therefore, when implementing the strategic course of the state, it is necessary to reveal the potential and ability to respond quickly to modern challenges of civil society. The interaction of civil society and the state is the most important factor in the successful social development of the country.

Keywords: civil society; social development; globalization; management elite; hybrid conflicts; global threats; risks.

References

1. Dem'ianenko, O. (2016), "The role of civil society in the context of globalization processes", Visnyk NTUU "KPI" Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, pp. 136—142.
2. Tiukhtenko, N.A. Zadorozhnia, N.O. and Zadorozhnia, O.V. (2015), "The evolution of civil society and its role in achieving socio-economic success in the context of globalization", "Hromadianske suspilstvo i formuvannia novoi paradyhmy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii": tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii ["Civil society and the formation of a new paradigm of socio-economic development in the context of globalization": abstracts of the International scientific-practical conference], AVD Plius, Kherson, Ukraine, 14 april, pp. 279—292.
3. Sidenko, V.R. (2014), "New global challenges and their impact on the formation of social values", Ukrainskyi sotsium, vol. 1, pp. 7—21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_1_3 (Accessed 10 Sept 2020).
4. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 10 Sept 2020).
5. World Economic Forum (2017), "The Global Risks Report 2017. 12th Edition", available at: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf (Accessed 10 Sept 2020).
6. Marsh & McLennan (2019), "The Global Risks Report", available at: https://www.marsh.com/ru/ru/insights/research-briefings/the-global-risks-report-2019.html (Accessed 10 Sept 2020).
7. Vinnikova, I.I. and Marchuk, S.V. (2018), "Cyber risks as one of the types of modern risks in the activities of small and medium-sized businesses and their management", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 5 (16), pp. 110—114.
8. NISS (2019), "Priority areas for counteracting environmental and man-made threats in the zone of military conflict in eastern Ukraine", available at: http://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/analitichni-materiali/nacionalna-bezpeka/prioritetni-napryami-protidii-ekologichnim-i (Accessed 10 Sept 2020).
9. Vlasiuk, O.S. (2017), Bezpeka ta konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Security and competitiveness of Ukraine's economy in the context of globalization], NISD, Kyiv, Ukraine.
10. Iuskiv, B.M. (2017), "The crisis of the EU migration system as a challenge to the security of the European regional system of international relations", Mizhnarodni vidnosyny Seriia "Politychni nauky", vol. 15, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3142/2823 (Accessed 10 Sept 2020).
11. Potyrala, A. (2016), "Non-military aspects of international security — the 2015—2016 migration crisis", Przeglаd strategiczny, vol. 9, pp. 295—313.
12. Kantsir, V.S. (2016), "Manifestations of modern terrorism: changeable, multifaceted", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky, vol. 850, pp. 507—512.
13. State Statistics Service of Ukraine (2017), Ryzyky teroryzmu ta separatyzmu [Risks of terrorism and separatism], Derzhavna sluzhba finansovoho monitorynhu Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
14. Shevtsov, A.I. (2007), "The future of humanity needs to be planned: global threats and long-term development strategy of Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 1 (2), pp. 187—193.
15. Martyniuk, V. (2018), Hibrydni zahrozy Ukraini i suspilna bezpeka. dosvid Yes i skhidnoho partnerstva [Hybrid threats to Ukraine and public safety. experience of the EU and the Eastern Partnership], Tsentr hlobalistyky "Stratehiia XXI", Kyiv, Ukraine.
16. Libanova, E.M. (2012), Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu [Inequality in Ukraine: scale and opportunities for influence], Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
17. Opalko, V.V. (2018), "Consequences of socio-economic inequality in conditions of global instability", Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 51, pp. 41—47.
18. Teleshun, S. (2016), "Ukraine through the prism of global world trends: challenges and threats", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1974941-ukraina-kriz-prizmu-globalnih-svitovih-trendiv-vikliki-ta-zagrozi.html (Accessed 10 Sept 2020).

№ 17-18 2020, стор. 96 - 104

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

Н. О. Щур

к. держ. упр., доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Shchur

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Social Development and Public and Governance Relations, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7648-7893

Як цитувати статтю

Щур Н. О. Становлення громадянського суспільства в контексті сучасних викликів суспільного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 96–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.96

Shchur, N. (2020), “Formation of civil society in the context of modern challenges of social development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 96–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.