EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ОПОВІЩЕННЯ ТА ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ
І. О. Васильєв, В. О. Тищенко, Н. М. Романюк, І. В. Бабійчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.105

УДК: 351/353:614

І. О. Васильєв, В. О. Тищенко, Н. М. Романюк, І. В. Бабійчук

НЕОБХІДНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ОПОВІЩЕННЯ ТА ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

Анотація

У статті висвітлено окремі питання щодо забезпечення оповіщення та евакуації людей у разі виникнення пожежі.
Наведено проблемні питання щодо оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (далі — НС) та результати аналізу нормативно-правових актів, нормативних документів, досвіду Японії, США, Франції, Швейцарії, Філіпін з питань організації та здійснення оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Доведено необхідність наукового обгрунтування методичного забезпечення організації заходів з оповіщення та евакуації людей з будинків та споруд при пожежі.
Оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, а також своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи є одним із основних завдань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, що здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту.
Оповіщення та інформування — це способи пасивного захисту, але без них неможлива сама організація захисту населення. За різними оцінками за рахунок регулярного інформування та своєчасного оповіщення населення можливо до 50—70% знизити розміри санітарних і безповоротних втрат населення і матеріальних збитків у надзвичайних ситуаціях.
Від того, як регулярно буде здійснюватися інформаційний вплив на людей у сфері безпеки життєдіяльності, з якою оперативністю пройде сигнал оповіщення для органів управління цивільного захисту, наскільки своєчасно буде повідомлено і проінформоване населення, залежить результативність заходів щодо зниження людських втрат і матеріальних збитків у надзвичайних ситуаціях.
Водночас забезпечення безпеки людей та збереження їх життя і здоров'я в екстремальних умовах базується на своєчасному оповіщенні та евакуації із зони ураження. Тому застосування сучасної системи оповіщення є запорукою зниження негативних факторів НС для організації та забезпечення життя та здоров'я населення, що потребує допомоги.
Ці питання вимагають не тільки постійної уваги з боку органів влади, керівників підприємств, установ і організацій, а також потребують дієвого контролю наглядових органів. Особлива роль обов'язково приділяється системі навчання.

Ключові слова: пожежа; оповіщення; евакуація; системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Література

1. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI станом на 05.10.2016 / Офіційний вісник України — 2012. — № 89. — С. 9.
2. Положення про Єдину державну систему цивільного захисту: постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 / Офіційний вісник України. — 2014. — № 8. — 341 с. Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
3. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту".
6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту".
7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2014 № 1112 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання".
8. Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об'єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій (затверджені наказом МНС України від 07 вересня 2010 року № 761).
9. Загальна підготовка працівників підприємств, установ та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник. Волянський П.Б. та інші. "Палітурник". 2015. 290 с.
10. Трошина С. "Евакуація". Журнал "Охорона праці і пожежна безпека". № 5. 2018.

I. Vasyliev, V. Tyshchenko, N. Romaniuk, І. Babiichuk

THE NECESSITY OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE ORGANIZATION OF MEASURES TO FIRE ALERT AND EVACUATION IN CASE OF FIRE

Summary

The article covers some issues related to providing notification and evacuation of people in case of fire.
The problematic issues related to the notification of population about the threat or occurrence of emergencies (hereinafter referred as "the emergencies") were considered, as well as the results of the analysis of statutory and regulatory enactments, regulations, the experience of Japan, USA, France, Switzerland, Philippines on the organization and implementation of notification of the threat or occurrence of emergencies. The necessity of scientific substantiation of methodological support for the organization of measures to fire alert and evacuation of people from buildings and constructions in case of fire was proved.
Population notification about the threat or occurrence of emergencies, as well as timely and accurate information about the actual situation and measures taken, is one of the main tasks of ensuring the implementation of state policy in the field of civil protection, carried out by the unified state civil protection system.
Notification and information are the ways of passive protection but without them, the organization of protection of population is impossible. According to the various estimates, due to the regular information and timely notification of population, it is possible to reduce the amount of sanitary and irreplaceable losses of population and material damage in case of emergencies by up to 50-70%.
The effectiveness of measures to reduce human losses and material damage in case of emergencies depends on how regularly the information impact on people in the field of life protection will be carried out, how quickly the alert signal for civil protection authorities will be communicated, how timely the population will be informed.
At the same time, ensuring safety of people and preserving their lives and health in extreme conditions are based on timely notification and evacuation from the affected area. Therefore, the use of modern alert system is a guarantee of reducing the negative factors of emergencies for organizing and ensuing the life and health of population that needs help and assistance.
These issues require not only constant attention from the authorities, heads of enterprises, institutions and organizations, but also require effective control of supervisory authorities. A special role shall be given to the teaching system.

Keywords: fire; alert; evacuation; threat alerting systems or alerting systems for occurrence of emergencies.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "Code of Civil Protection of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 89.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Regulations on the Unified State System of Civil Protection", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 8.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "On the Main Principles of State Supervision (Oversight) in the Area of Commercial Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text (Accessed 30 Aug 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the Procedure for training of management and specialists whose activities are related to the organization and implementation of measures for civil protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF#Text (Accessed 30 Aug 2020).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the Procedure for formation, tasks and functions of civil defense formations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF#Text (Accessed 30 Aug 2020).
6. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2014), Order "On approval of the Procedure for organizing and conducting special object exercises and trainings on civil defense", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1200-14#Text (Accessed 30 Aug 2020).
7. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2014), Order "On approval of the Regulations on the organization of the educational process of functional learning", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14#Text (Accessed 30 Aug 2020).
8. Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of Chornobyl Catastrophe (2010), Order "Methodical recommendations on the organization of planning and carrying out evacuation measures on objects of economic activity in case of emergencies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0761666-10#Text (Accessed 30 Aug 2020).
9. Volians'kyj, P.B. (2015), Zahal'na pidhotovka pratsivnykiv pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsij do dij v umovakh nadzvychajnykh sytuatsii [General training of employees of enterprises, institutions and organizations to act in emergency situations], Paliturnyk, Kyiv, Ukraine.
10. Troshyna, S. (2018), "Evacuation", Okhorona pratsi i pozhezhna bezpeka, vol. 5.

№ 17-18 2020, стор. 105 - 110

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 239

Відомості про авторів

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

I. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

ORCID:

0000-0003-2355-8683


В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

ORCID:

0000-0001-7505-1599


Н. М. Романюк

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

N. Romaniuk

Lecturer of the Department of innovation, information activity in education and training on international projects, Institute of public administration and research in civil defense

ORCID:

0000-0002-8598-7275


І. В. Бабійчук

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

І. Babiichuk

Lecturer of the Department of innovation, information activity in education and training on international projects, Institute of public administration and research in civil defense

ORCID:

0000-0003-1345-5074

Як цитувати статтю

Васильєв І. О., Тищенко В. О., Романюк Н. М., Бабійчук І. В. Необхідність методичного забезпечення організації заходів з оповіщення та евакуації людей у разі виникнення пожежі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.105

Vasyliev, I., Tyshchenko, V., Romaniuk, N. and Babiichuk, І. (2020), “The necessity of methodological support for the organization of measures to fire alert and evacuation in case of fire”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.