EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕРОРИЗМ ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ
В. Ф. Загурська-Антонюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.116

УДК: 32:351.862

В. Ф. Загурська-Антонюк

ТЕРОРИЗМ ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ

Анотація

Безпека постійно перебуває під впливом різноманітних факторів, які узалежнені від постійно змінних загроз та викликів у сучасному глобалізованому світі. Хоча найчастіше вони не є мілітарного характеру, але несуть одночасно загрозу багатьом галузям суспільного життя і можуть дезорганізовувати функціонування не лише окремих держав, але й цілих регіонів, контитнентів та й цивілізації загалом. Загрози такого типу характеризуються як транснаціональні та асиметричні, не обмежуються контролем прикордонним і виходять за межі держави, набуваючи глобальних форм впливу. Це призводить до того, що негативні явища для безпеки розглядаються у новому вимірі: віддавна відома злочинність трансформувалася як міжнародна організована злочинність, а локальний тероризм поширився на глобальному рівні, економічні кризи в одній частині світу негативно впливають на економічні системи держав, навіть у віддалених територіально регіонах.
Попри те, що вже в останніх декілька років простежується зменшення кількості терористичних атак, тероризм залишається однією із найголовніших асиметричних, транснаціональних загроз як для окремих держав, так і на міжнародному рівні. Ці загрози дестабілізують життя громадян, порушують функціонування демократичних інституцій, руйнують інфраструктури держав у різноманітних сферах функціонування. Саме тероризм є небезпечним інструментом здійснення радикальної політичної боротьби або в ідеологічному протиборстві. Спонтанність терористичних атак найчастіше унеможливлює вироблення дієвих механізмів протидії цим загрозам не тільки на рівні окремо взятих держав, але й на міжнародному рівні.

Ключові слова: асиметричність; глобалізація; загроза; міжнародна безпека; тероризм; терористичні атаки; транснаціональний тероризм.

Література

1. Артюшин Л.М. Теоретичні аспекти стратегій воєнної безпеки суспільства і держави: Монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 178 с.
2. Бічік В.В. Ядерне роззброєння України і світове співтовариство: історичні, стратегічні, військово-політичні, військово-технічні аспекти ядерного роззброєння України. Київ, 2000.
3. Бодрук О. Україна у системі міжнародної безпеки: Монографія / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Київ: НІПМБ, 2003.
4. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг ред. проф. Б. Гуменюка і проф. С. Шергіна. Київ: Університет Україна, 2009.
5. Іжнін І. Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х рр. XX ст.: дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2004.
6. Камінська Н.В. Вплив глобалізації та регіоналізації на сучасні міжнародно-правові відносини. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 120. Ч. 1. С. 5.
7. Лук'яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. Київ: ТОВ "Нац. підручник", 2008. 318 с.
8. Перепелиця Г. Парадигма нової системи європейської безпеки. Іnternational Review. 2009. № 3 (11) жовтень. С. 40.
9. Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація системи безпеки. Навчальний посібник. Донецьк, 2011.
10. Тимків Я. Особливості та класифікація сучасних загроз національній та міжнародній безпеці. Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. 2006. № 11 (31). 221 с.
11. Institute for Economics & Peace (2020). Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://visionofhumanity.org/reports
12. Institute for Economics & Peace (2020). Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://visionofhumanity.org/reports

V. Zagurska-Antoniuk

TERRORISM AND INTERNATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE MODERN WORLD

Summary

Security is constantly influenced by a variety of factors that depend on ever-changing threats and challenges in today's globalized world. Although they are often not of a military nature, they simultaneously threaten many spheres of public life and can disrupt the functioning not only of individual states, but also of entire regions, continents and civilization in general. Threats of this type are characterized as transnational and asymmetric, are not limited to border control and go beyond the state, gaining global forms of influence. As a result, negative security developments are seen in a new dimension: long-known crime has transformed into international organized crime, and local terrorism has spread globally, economic crises in one part of the world negatively affect the economic systems of states, even in remote areas.
Despite the fact that the number of terrorist attacks has decreased in the last few years, terrorism remains one of the main asymmetric, transnational threats both for individual states and at the international level. These threats destabilize the lives of citizens, disrupt the functioning of democratic institutions, destroy the infrastructure of states in various spheres of functioning.
Terrorism is a dangerous tool for radical political struggle or ideological confrontation. Spontaneous terrorist attacks often make it impossible to develop effective mechanisms to counter these threats not only at the level of individual states, but also at the international level.
Terrorism as a phenomenon today is very different from what it was during the first bloody actions. Those actions were aimed primarily at destabilizing the socio-political situation in a particular country. Today, terrorism is not a factor of domestic, but mostly interstate importance. The government of any country, in developing its foreign policy strategy, must take into account that the activities of terrorists spread regardless of state borders and respond adequately to this. Therefore, the organization of international anti-terrorist cooperation is an urgent need. No country, even one as powerful as the United States, can cope alone with the "terrorist international".

Keywords: asymmetry; globalization; threat; international security; terrorism; terrorist attacks; transnational terrorism.

References

1. Artiushyn, L. M. (2003), Teoretychni aspekty stratehij voiennoi bezpeky suspil'stva i derzhavy [Theoretical aspects of military security strategies of society and the state], Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, Kharkiv, Ukraine.
2. Bichik, V.V. (2000), Yaderne rozzbroiennia Ukrainy i svitove spivtovarystvo: istorychni, stratehichni, vijs'kovo-politychni, vijs'kovo-tekhnichni aspekty iadernoho rozzbroiennia Ukrainy [Ukraine's nuclear disarmament and the world community: historical, strategic, military-political, military-technical aspects of Ukraine's nuclear disarmament], Kyiv, Ukraine.
3. Bodruk, O. (2003), Ukraina u systemi mizhnarodnoi bezpeky [Ukraine in the system of international security], NIPMB, Kyiv, Ukraine.
4. Humeniuk, B. and Sherhin, S. (2009), Hlobalizatsiia i suchasnyj mizhnarodnyj protses [Globalization and the modern international process], Universytet Ukraina, Kyiv, Ukraine.
5. Izhnin, I. (2004), "Features of the use of military force in armed conflicts of the 90s of the XX century", Abstract of Ph.D. dissertation, L'vivs'kyj natsional'nyj un-t im. Ivana Franka. L'viv, Ukraine.
6. Kamins'ka, N. V. (2014), "The impact of globalization and regionalization on modern international legal relations", Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 120, no. 1, p. 5.
7. Luk'ianenko, D. H. (2008), Hlobal'na ekonomichna intehratsiia [Global economic integration], TOV "Nats. pidruchnyk", Kyiv, Ukraine.
8. Perepelytsia, H. (2009), "The paradigm of a new European security system", International Review, vol. 3 (11), p. 40.
9. Potiekhin, O. and Todorov, I. (2011), Hlobalizatsiia systemy bezpeky [Globalization of the security system], Donets'k, Ukraine.
10. Tymkiv, Ya. (2006), "Features and classification of modern threats to national and international security", Naukovyj visnyk. Odes'kyj derzhavnyj ekonomichnyj universytet, vol. 11 (31).
11. Institute for Economics & Peace (2020), "Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World", available at: http://visionofhumanity.org/reports
12. Institute for Economics & Peace (2020), "Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World", available at: http://visionofhumanity.org/reports

№ 17-18 2020, стор. 116 - 123

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-3334-4494

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф. Тероризм та міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 116–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.116

Zagurska-Antoniuk, V. (2020), “Terrorism and international security in the context of globalization of the modern world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 116–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.