EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
І. М. Волков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.129

УДК: 355.426.4: 351.88

І. М. Волков

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

Анотація

З урахуванням раніше проведеного аналізу сутності та ролі державного регулювання процесу забезпечення безпеки розташованих в Україні об'єктів дипломатичного призначення іноземних держав, в умовах кризових ситуацій, запропоновано порядок здійснення підготовчих дій уповноваженими посадовими особами органів військового управління. Запропоновано алгоритм дій таких осіб під час проведення підготовки організаційної складової і розрахунку сил і засобів, необхідних для виконання завдань. Проведено розроблення типової схеми забезпечення безпеки стаціонарного об'єкту дипломатичного призначення під час виконання підрозділами Національної гвардії України службово-бойових завдань в умовах кризових ситуацій у відриві від місця розташування пункту постійної дислокації військової частини. Запропоновано способи організації охорони, елементи роботи посадових осіб (командирів, начальників) під час організації охорони та порядок проведення розрахунку сил.

Ключові слова: державне управління; організаційна складова; Національна гвардія України; охорона; забезпечення безпеки; дипломатичні представництва; консульські установи; службово-бойове завдання; кризова ситуація.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 18.08.2020).
2. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 № 876-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text (дата звернення: 18.08.2020).
3. Про дипломатичні зносини: Віденська конвенція від 18 квітня 1961 року (ратифікована з обмовкою Указом Президії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р., Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.): [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text (дата звернення: 18.08.2020).
4. Про консульські зносини: Віденська конвенція 1963 року: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text (дата звернення: 18.08.2020).
5. Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу дипломатичних місій: Віденська конвенція 1973 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_389#Text (дата звернення: 18.08.2020).
6. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав: монографія / О. С. Конопляник, С.К. Гречанюк, В.О. Галай. — К.: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016. — 182 с.
7. Бєлай С.В. Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру / С.В. Бєлай // Університетські наукові записки. 2015. — № 1. — С. 293—301.
8. Розроблення пропозицій щодо протидії підрозділам сил спеціальних операцій (ССО) при вирішенні завдання охорони та оборони стратегічного об'єкту (шифр: "Протидія"). [Текст] звіт з НДР (заключний). ХІ ВПС України, науковий керівник к.в.н., доцент Т.А. Сутюшев, відповідальний виконавець Р.Р. Шакіров. — Х., 2003. — С.182.
9. Розрахунок та обгрунтування необхідної чисельності сил та засобів для здійснення охорони місць компактного перебування членів дипломатичного персоналу у разі їх евакуації, а також при супроводженні колон з персоналом та вантажем дипломатичних представництв, що евакуюються (шифр: "Консул"). [Текст] звіт з НДР (остаточний). Національна Академія Національної гвардії України, науковий керівник к. в. н., доцент Т.А. Сутюшев, відповідальний виконавець І.М. Волков. — Х. 2018. — С. 80.
10. Санніков С.Г., Воробйов В.І. Забезпечення безпеки дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової діяльності Національної гвардії України / С.Г. Санніков, В.І. Воробйов // Честь і закон. — 2018.— № 1 (64). — С. 53—57.
11. Волков І. Сутність та роль державного регулювання забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного призначення в Україні в умовах кризових ситуацій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1699 (дата звернення: 19.08.2020).
12. Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.07.2014 № 713 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0934-14#Text (дата звернення: 18.08.2020).
13. Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.02.2016 № 74 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0320-16#Text (дата звернення: 18.08.2020).
14. Волков І.М. Охорона дипломатичних представництв підрозділами Національної гвардії України: напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання / І.М. Волков // Честь і Закон. — 2020. — № 2 (73). — С. 92—98.

I. Volkov

IMPLEMENTATION OF MEASURES OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM TO ENSURE THE SECURITY OF FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS IN UKRAINE IN CRISIS SITUATIONS

Summary

The National Guard of Ukraine (NGU), along with other law enforcement agencies, is part of the security and defense sector of our state. The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" defines and delimits the powers of state bodies in the spheres of national security and defense, creates a basis for integration of policies and procedures of state authorities and other state bodies whose functions relate to national security and defense.
One of the main functions of the NGU, in accordance with the Law of Ukraine "On the National Guard of Ukraine" is the protection of diplomatic missions, consular posts of foreign countries, missions of international organizations in Ukraine.
By ratifying the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the Vienna Convention on Consular Relations of 1963, and the Vienna Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Persons Belonging to Personnel of Diplomatic Missions in 1973, Ukraine has assumed international obligations. commitment to create appropriate conditions for the operation of diplomatic facilities on its territory. The issues of security of diplomatic missions and consular posts in the real existence of terrorist threats, numerous protests held near them and in case of other crises, impose additional responsibilities on the host state. These events also require the relevant public authorities and their officials to pay due attention to the planning and organization of security systems for such facilities, improving the organizational and legal mechanism for their safety.
Forms, methods and procedure for the NMU to perform tasks on the protection of diplomatic facilities in crisis situations are currently not fully explored and specified, which causes some difficulties in planning and implementing security activities. Therefore, the study of certain elements of the system of public administration in terms of the activities of the NMU in the organization of the protection of diplomatic missions in crisis situations is an important area of research.
The article formulates practical recommendations for the preparation of the organizational component of ensuring the security of diplomatic facilities of foreign states in Ukraine in crisis situations and the organization of protection of compact stays of diplomatic staff, in case of threats to the security of such facilities. The order of grouping of personnel at performance of tasks in the certain conditions is offered.

Keywords: public administration; organizational component; National Guard of Ukraine; security; diplomatic missions; consular posts; combat missions; crisis situation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine, "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 18 August 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine, "About the National Guard of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text (accessed 18 August 2020).
3. Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the USSR (1964), "The Vienna Convention On Diplomatic Relations", available at: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048#Text (accessed 18 August 2020).
4. The Vienna Convention (1963), "On Consular Relations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047#Text (accessed 20 March 2020).
5. The Vienna Convention (1973), "On the Prevention and Punishment of the Crime of Persons Who Personnel of Diplomatic Missions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_389#Text (accessed 18 August 2020).
6. Konoplyanyk, O.S. Grechanyuk, S.K. and Galay, V.O. (2016), Administratyvno-pravove rehuliuvannia okhorony Natsionalnoiu hvardiieiu Ukrainy dyplomatychnykh predstavnytstv inozemnykh derzhav [Administrative and legal regulation of the protection of diplomatic missions of foreign states by the National Guard of Ukraine], Public Association "Kyiv Human Rights Alliance", Kyiv, Ukraine.
7. Bielai, S. (2015), "Methodological bases of functioning and development of the state mechanisms of counteraction to the crisis phenomena of social and economic character", University scientific notes, vol. 1, pp. 293—301.
8. Shakirov, R.R. and Sutushev, T.A. (2003), Rozroblennia propozytsij schodo protydii pidrozdilam syl spetsial'nykh operatsij (SSO) pry vyrishenni zavdannia okhorony ta oborony stratehichnoho ob'iektu (shyfr: "Protydiia") [Development of proposals for counteraction to the forces of special operations forces (SRO) in solving the task of protection and defense of a strategic object (code: "Opposition")], Higher Military Aviation Engineering Institute of the Air Forces of Ukrain, Kharkiv, Ukraine.
9. Volkov, I.M. and Sutushev, T.A. (2018), Rozrakhunok ta obgruntuvannia neobkhidnoi chysel'nosti syl ta zasobiv dlia zdijsnennia okhorony mists' kompaktnoho perebuvannia chleniv dyplomatychnoho personalu u razi ikh evakuatsii, a takozh pry suprovodzhenni kolon z personalom ta vantazhem dyplomatychnykh predstavnytstv, scho evakuiuiut'sia (shyfr: "Konsul") [Calculation and substantiation of the required number of forces and means for the protection of places of compact stay of members of diplomatic staff in case of their evacuation, as well as when accompanying columns with staff and cargo of diplomatic missions to be evacuated (code: "Consul")], National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.
10. Sannikov, S.G. and Vorobyov, V.I. (2018), "Ensuring the security of diplomatic missions and consular posts of foreign states, missions of international organizations in Ukraine: the role and place of service of the National Guard of Ukraine", Honor and Law, vol. 1 (64), pp. 53—57.
11. Volkov, I. (2017), "The essence and role of state regulation of security of diplomatic facilities in Ukraine in crisis situations", Public administration: improvement and development., vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1699 (accessed 19 August 2020).
12. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2014), The order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "Regulations on military units and units for the protection of diplomatic missions, consular posts of foreign states, representations of international organizations in Ukraine of the National Guard of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0934-14#Text (accessed 18 August 2020).
13. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2016), The order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "Regulations on the organization and maintenance of a service for the protection of diplomatic missions, consular posts of foreign states, representations of international organizations in Ukraine by military units and units of the National Guard of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0320-16#Text (accessed 18 August 2020).
14. Volkov, I. (2020), "Protection of diplomatic missions by units of the National Guard of Ukraine: directions for improving the organizational and legal mechanism of state regulation, Honor and Law, vol. 2 (73), pp. 92—98.

№ 17-18 2020, стор. 129 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 513

Відомості про авторів

І. М. Волков

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

I. Volkov

Сandidate for a degree, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkov

ORCID:

0000-0001-6565-3684

Як цитувати статтю

Волков І. М. Реалізація заходів організаційно-правового механізму забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного призначення іноземних держав в Україні в умовах кризових ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 129–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.129

Volkov, I. (2020), “Implementation of measures of the organizational and legal mechanism to ensure the security of foreign diplomatic missions in Ukraine in crisis situations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 129–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.129

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.