EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
С. В. Дейнеко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.137

УДК: 351.86

С. В. Дейнеко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Анотація

У статті зазначено, що договори про державні кордони України з Словацькою Республікою, Угорщиною, Республікою Польща та Румунією підтвердили в порядку правонаступництва не тільки делімітаційні, але й всі демаркаційні документи, що укладалися між ними і Радянським Союзом. Що стосується сучасних державних кордонів України з Республікою Молдова, Республікою Білорусь і Російською Федерацією, то вони були встановлені двосторонніми міжнародними договорами, які на основі принципу uti possidetis зафіксували трансформацію адміністративних кордонів між союзними республіками у складі СРСР у їхні державні кордони. Розкрито зміст нормативно-правової бази щодо договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону. Розкрито загрози національній безпеці України на українсько-російському державному кордоні. Здійснено історичний екскурс щодо діяльності Спільної українсько-російської демаркаційної комісії та перспектив завершення договірно-правового оформлення українсько-російського кордону. Наголошено, що повернення контролю над українсько-російським кордоном та відновлення на тимчасово окупованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації територіях Донецької та Луганської областей конституційного ладу є ключовим і стратегічно важливим для України, що передбачено відповідними стратегічними документами у сфері національної безпеки.

Ключові слова: національна безпека; система забезпечення національної безпеки; неконтрольована ділянка українсько-російського державного кордону; державна політика національної безпеки; договірно-правове оформлення українсько-російського державного кордону.

Література

1. Договір між Україною і Словацькою Республікою про спільний державний кордон від 14 жовтня 1993 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/703_002.
2. Договір між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань від 19 травня 1995 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/348_636
3. Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 12 січня 1993 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_208
4. Договір між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від 12 травня 2003 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/642_022
5. Сіцінський Н.А. Механізми державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02. Академія муніципального управління. Київ. 2015. 20 с.
6. Сосса Р.І. "Примітки на полях". 2018. URL: https://lpnu.ua/news/2019/zaviduvach-kafedry-kgm-rostyslav-sossa-oformlennya-derzhavnogo-kordonu-ce-skladnyy
7. Опис проходження державного кордону між Україною та Російською Федерацією. Договір зареєстрований Україною в Секретаріаті ООН 01 грудня 2016 року № 54132. URL: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002803fe18a&clang=_en
8. Стратегічна передумова мирного врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі. URL: http://na.mil.gov.ua/35950-strategichna-peredumova-mirnogo vregulyuvannya-voyennogo-konfliktu-na-donbasi

S. Deyneko

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF COMPLETION OF CONTRACTUAL LEGAL FORMATION UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Summary

The article states that the general principle on which the legal registration of state borders with EU member states was based was the principle of legal succession in relation to bilateral international legal agreements between the former USSR and these countries. It is emphasized that the agreements on the state borders of Ukraine with the Slovak Republic, Hungary, the Republic of Poland and Romania confirmed not only the delimitation but also all the demarcation documents concluded between them and the Soviet Union. As for the modern state borders of Ukraine with the Republic of Moldova, the Republic of Belarus and the Russian Federation, they were established by bilateral international agreements, which based on the principle of uti possidetis fixed the transformation of administrative borders between the union republics within the USSR into their state borders. The content of the normative-legal base concerning the contractual-legal registration of the Ukrainian-Russian state border is revealed. It is noted that the development of the Ukrainian-Russian state border since Ukraine's independence was based only on the principles of good neighborliness and creating the most favorable conditions for border crossings by border residents, without violating social and family ties and developing regional cooperation without any militarism and alienation. To reveal threats to Ukraine's national security on the Ukrainian-Russian state border. A historical digression was made on the activities of the Joint Ukrainian-Russian Demarcation Commission and the prospects for the completion of the contractual and legal registration of the Ukrainian-Russian border. It was stressed that the return of control over the Ukrainian-Russian border and the restoration of the constitutional order temporarily occupied by the armed aggression of the Russian Federation in the Donetsk and Luhansk regions is key and strategically important for Ukraine, as provided by relevant strategic documents in the field of national security. It is noted that the Russian Federation will continue to block and prolong the negotiation process on Ukraine to restore control over the temporarily uncontrolled part of the Ukrainian-Russian state border, because regaining control over the eastern part of the Ukrainian-Russian state border is contrary to their geopolitical interests.

Keywords: national security; national security system; uncontrolled section of the Ukrainian-Russian state border; state national security policy; contractual and legal registration of the Ukrainian-Russian state border.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), "Agreement between Ukraine and the Slovak Republic on a common state border", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/703_002 (Accessed 21 August 2020).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), "Agreement between Ukraine and the Republic of Hungary on the regime of the Ukrainian-Hungarian state border, cooperation and mutual assistance on border issues", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/348_636 (Accessed 21 August 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), "Agreement between Ukraine and the Republic of Poland on the legal regime of the Ukrainian-Polish state border, cooperation and mutual assistance on border issues", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_208 (Accessed 21 August 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Agreement between Ukraine and Romania on the regime of the Ukrainian-Romanian state border, cooperation and mutual assistance on border issues", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/642_022 (Accessed 22 August 2020).
5. Sitsinskiy, N.A. (2015), "Mechanisms of state administration in sphere of contractual-legal registration of the state border of Ukraine", Ph.D. Thesis, mechanisms of state administration, Academy of municipal administration, Kyiv, Ukraine.
6. Sossa, R.I. (2018), "Notes in the margins", available at: https://lpnu.ua/news/2019/zaviduvach-kafedry-kgm-rostyslav-sossa-oformlennya-derzhavnogo-kordonu-ce-skladnyy (Accessed 22 August 2020).
7. UNTC (2016), "Description of the state border between Ukraine and the Russian Federation", available at: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002803fe18a&clang=_en (Accessed 23 August 2020).
8. na.mil.gov.ua (2020), "Strategic precondition for a peaceful settlement of the military conflict in Donbass", available at: http://na.mil.gov.ua/35950-strategichna-peredumova-mirnogo-vregulyuvannya-voyennogo-konfliktu-na-donbasi (Accessed 23 August 2020).

№ 17-18 2020, стор. 137 - 142

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 242

Відомості про авторів

С. В. Дейнеко

здобувач

S. Deyneko

Сandidate for a degree

ORCID:

0000-0002-4931-0072

Як цитувати статтю

Дейнеко С. В. Сучасний стан та перспективи завершення договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.137

Deyneko, S. (2020), “Current state and prospects of completion of contractual legal formation ukrainian-russian state border”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.