EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
М. М. Бурик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.143

УДК: 347.4:347.4

М. М. Бурик

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

Інтеграційні процеси забезпечують конвергенцію в сфері державного управління розвитком транспортної інфраструктури України до практики країн ЄС. У результаті формується конкурентне середовище функціонування транспортної системи через дерегуляцію, реформування та інноваційні методи управління. Мета статті полягає в аналізі стратегічного планування в діяльності органів державного управління розвитком транспортною інфраструктурою. Для досягнення мети використано методи аналізу та вивчення стратегічних документів державного рівня, діяльності органів управління транспортною інфраструктурою. В цій статті використано фінансові плани підвідомчих організацій Міністерства інфраструктури України для вивчення ефективності стратегічного планування. У цій статті на основі аналізу фінансових планів та стратегічних цілей органів управління вивчено тенденції, методи, інструменти стратегічного планування в сфері розвитку транспортної інфраструктури. Визначено, що стратегічний, системний, інноваційний, цільовий підходи інтегруються та забезпечують досягнення цілей в межах реалізації Транспортної стратегії України. Комплексність реалізації стратегічного планування на різних рівнях управління забезпечується через встановлення цілей, відповідальних органів управління та очікуваних результатів в межах плану заходів підвідомчих організацій. Стратегічне планування інтегроване в підвідомчі організації Міністерства інфраструктури України з врахуванням партнерських зв'язків України з іншими країнами в цілях розбудови транспортних сполучень міжнародного рівня. Водночас стратегічне планування враховує регіональні особливості розвитку транспортної інфраструктури відповідно пріоритетним напрямкам розвитку. Стратегічне планування забезпечує співпрацю зацікавлених сторін, зважаючи на потреби транспортної системи в розвитку інфраструктури, ринкової пропозиції та попиту на транспортні послуги. Органи державного управління інтегрують світовий досвід дерегуляції транспортної системи для забезпечення розвитку інфраструктури. Як наслідок, використання різних форм фінансування, інноваційних законодавчих, фінансових, адміністративних та інших заходів в Україні буде сформовано ефективну систему органів державного управління розвитком транспортної інфраструктури на основі принципів ринкової конкуренції.

Ключові слова: транспортна інфраструктура; управління транспортною інфраструктурою; стратегічне планування транспортної інфраструктури; органи управління транспортною інфраструктурою.

Література

1. Верховна Рада України. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження КМУ від 30 травня 2018 р. № 430-р Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text
2. Задоя В. Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку. Огляд економіки транспорту та менеджменту. (10). 2015.
3. Кравченко А.В. Інноваційні методи управління транспортною інфраструктурою. Інтелект XXI. (2). 2016. С. 53—59.
4. Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Імплементація світового досвіду стратегічного розвитку транспортного сектору України. Стратегія розвитку України. (1). 2018. С. 48—53.
5. Михайличенко К. Транспортна стратегія у національних інтересах України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. (2). 2017. С. 82—94.
6. Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua
7. Міністерство інфраструктури України. Консолідований фінансовий план на 2020 рік. АТ "Укрзалізниця". URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/FP%20УЗ%202020n.pdf
8. Міністерство інфраструктури України. План заходів на 2019—2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. URL: https://mtu.gov.ua
9. Міністерство інфраструктури України. План роботи Державної служби морського та річкового транспорту України на 2020 рік. URL: https://mtu.gov.ua/files/Dok_NORMATUVKA/Морська%20адміністрація%20План%202020-2022.pdf
10. Міністерство інфраструктури України. Проект "Міський громадський транспорт в Україні" URL: https://mtu.gov.ua/files/Міський%20громадський%20транспорт%20в%20Україні_звіт.pdf
11. Міністерство інфраструктури України. Фінансові плани. URL: https://mtu.gov.ua/timeline/Plani.html
12. Поздняков А.А., Мироненко В.К., & Позднякова О.О. Інформаційна модель розвитку залізничної транспортної інфраструктури в системі мульимодальних пасажирських перевезень. Наукоємні технології. (2). 2019. С. 280—287.
13. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 39 українських інфраструктурних проектів, що передбачені "Drive Ukraine 2030", включені до Індикативного плану розбудови Транс'європейської транспортної мережі. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/39-ukrayinskih-infrastrukturnih-proektiv-shcho-peredbacheni-drive-ukraine-2030-vklyucheni-do-indikativnogo-planu-rozbudovi-transyevropejskoyi-transportnoyi-merezhi-volodimir-omelyan
14. Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. (31). 2015. С. 37—47.
15. Шемаєв В.В. Досвід Південної Кореї щодо розбудови транспортної інфраструктури: висновки для України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. (22, Вип. 9). 2017. С. 30—34.
16. Шемаєв В.В. Управління розвитком транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки держави. Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2018.

M. Buryk

ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING IN THE ACTIVITIES OF STATE DEPARTMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Summary

Integration processes ensure convergence in the field of public management of the development of transport infrastructure of Ukraine to the practice of EU countries. As a result, a competitive environment for the functioning of the transport system is formed through deregulation, reform and innovative management methods. The purpose of the article is to analyze the strategic planning in the activities of public administration for the development of transport infrastructure. In this article, based on the analysis of financial plans and strategic goals of government agencies, trends, methods, tools of strategic planning in the field of transport infrastructure development are studied. This article uses the financial plans of subordinate organizations of the Ministry of Infrastructure of Ukraine to study the effectiveness of strategic planning.It is determined that strategic, systemic, innovative, targeted approaches are integrated and ensure the achievement of goals within the implementation of the Transport Strategy of Ukraine. Strategic planning is integrated into the subordinate organizations of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, taking into account the partnerships of Ukraine with other countries in order to develop international transport links. At the same time, strategic planning takes into account the regional features of transport infrastructure development in accordance with the priority areas of development. Strategic planning ensures the cooperation of stakeholders, taking into account the needs of the transport system in the development of infrastructure, market supply and demand for transport services. In Ukraine, strategic planning involves deregulation of the market and transport system in order to develop infrastructure and create competition. This involves the use of various forms of financing, adaptation of legislation in accordance with EU standards, integration of organizational, institutional, administrative measures in order to form an effective system of government bodies. Financial plans of subordinate organizations are the main strategic documents that determine the development of transport infrastructure through the mechanism of capital investment.

Keywords: transport infrastructure; transport infrastructure management; strategic planning of transport infrastructure; transport infrastructure management bodies.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text (Accessed 4 September 2020).
2. Zadoya, V. (2015), "On the issue of improving the management system of railway transport infrastructure in market conditions", Ohlyad ekonomiky transportu ta menedzhmentu, vol. 10, pp. 37—47.
3. Kravchenko, A. V. (2016), "Innovative methods of transport infrastructure management", Intelekt XXI, vol. 2, pp. 53—59.
4. Lozhachevskaya, O. M. and Sidorenko, K. V. (2018), "Implementation of world experience of strategic development of the transport sector of Ukraine" Stratehiya rozvytku Ukrayiny, vol. 1, pp. 48—53.
5. Mikhailichenko, K. (2017), "Transport strategy in the national interests of Ukraine", Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 82—94.
6. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), available at: https://mtu.gov.ua (Accessed 4 September 2020).
7. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "Consolidated financial plan for 2020. JSC "Ukrzaliznytsia", available at: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/FP%20УЗ%202020н.pdf (Accessed 4 September 2020).
8. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "Action plan for 2019-2021 for the implementation of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://mtu.gov.ua (Accessed 4 September 2020).
9. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "Work plan of the State Service of Maritime and River Transport of Ukraine for 2020", available at: https://mtu.gov.ua/files/Dok_NORMATUVKA/Морська%20администрація%20План%202020-2022.pdf (Accessed 4 September 2020).
10. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "Project "Urban public transport in Ukraine", available at: https://mtu.gov.ua/files/City%20public%20transport%20in%20Ukraine_report.pdf (Accessed 4 September 2020).
11. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), "Financial plans", available at: https://mtu.gov.ua/timeline/Plani.html (Accessed 4 September 2020).
12. Pozdnyakov, A. A. Mironenko, V. K. and Pozdnyakova, O. O. (2019), "Information model of railway transport infrastructure development in the system of multimodal passenger transportation", Naukoyemni tekhnolohiyi, vol. 2, pp. 280—287.
13. Government portal (2020), "The only web portal of the executive authorities of Ukraine. 39 Ukrainian infrastructure projects envisaged by Drive Ukraine 2030 are included in the Indicative Plan for the Development of the Trans-European Transport Network", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/39-ukrayinskih-infrastrukturnih-proektiv-shcho-peredbacheni-drive-ukraine-2030-vklyucheni-do-indikativnogo-planu-rozbudovi-transyevropejskoyi-transportnoyi-merezhi- volodimir-omelyan (Accessed 4 September 2020).
14. Fedyai, N. (2015), "The main shortcomings of the current transport strategy of Ukraine until 2020", Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Transport. Ser.: Economics and Management, vol. 31, pp. 37—47.
15. Shemayev, V. V. (2017), "South Korea's experience in building transport infrastructure: conclusions for Ukraine", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Ekonomika, vol. 22 (9), pp. 30—34.
16. Shemayev, V. V. (2018), Management of transport infrastructure development in the system of economic security of the state [Upravlinnia rozvytkom transportnoi infrastruktury v systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy], Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen', Kyiv, Ukraine.

№ 17-18 2020, стор. 143 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 290

Відомості про авторів

М. М. Бурик

здобувач

M. Buryk

Сandidate for a degree

ORCID:

0000-0001-8939-1324

Як цитувати статтю

Бурик М. М. Аналіз стратегічного планування в діяльності органів державного управління розвитком транспортної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.143

Buryk, M. (2020), “Analysis of strategic planning in the activities of state department of transport infrastructure development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.