EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
В. Б. Дарчин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.154

УДК: 351.9:342.6

В. Б. Дарчин

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено питання бідності та її основним причинам появи в суспільно-економічному розвитку держави. Наведено основні підходи науковців до тлумачення зазначеного поняття. Обгрунтовано, що бідність існує в будь-якому суспільстві, але в різній формі, і до сих пір немає однозначної і загальноприйнятого її визначення, оскільки за своєю природою поняття бідності постійно змінюється. Головними причинами бідності і дефіциту доходів в Україні є низький рівень заробітної плати на ринку праці, відсутність роботи у населення працездатного віку, а також відсутність адекватної соціальної підтримки сімей з дітьми. Каталізатором бідності є становище на ринку праці і слабка соціальна підтримка бідних. Встановлено, що бідність — це поняття багатовимірне, що включає в себе різні грані і має різні способи прояви. Поняттю бідність супроводжують інші соціально-економічні поняття, що описують рівень матеріальної забезпеченості людини і його можливості користуватися тими чи іншими суспільними благами — малозабезпеченість (злидні), які регулюються за допомогою прожиткового мінімуму. Переважають дві концепції бідності, з яких і випливає характер її визначень. Перша виходить з того, що бідність — категорія абсолютна. Інші виходять з поняття граничного споживання. Сучасна соціально-економічна теорія трактує бідність як багатоаспектне явище, розрізняючи такі її форми: об'єктивна та суб'єктивна, абсолютна та відносна, тимчасова і застійна. Досліджено, що об'єктивна бідність визначається за прийнятими в країні критеріями доходу та можливістю досягнення матеріальних і духовних благ.

Ключові слова: бідність; населення; політика; безробіття; механізми.

Література

1. Подолання бідності як стратегічний пріоритет соціальної політики. П 44 [Дубич К. В., Шостак І. В.]. За заг. ред. Р.В. Войтович. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 19 с.
2. Schultz T. W. The Economics of Being Poor. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1993. P. 6.
3. Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України: монографія. К. ІПК ДСЗУ, 2013. 318 с.
4. Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М.: Грант, 1996. C. 1—2.
5. Лібанова Е. Складові добробуту і бідності. Соціальний захист. 2004. № 5. С. 38—42.
6. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/ (дата звернення 04.09.2020).
7. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації [А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач та ін.]. Запоріжжя: Просвіта, 2003. 136 с.
8. Стратегічні напрями сталого розвитку України під ред. д. е. н., проф., чл.-кор. України Б.М. Данилишина. К., РВПС України НАН України, 2003. 262 с.
9. Таршина О.С. Формування державної соціально-економічної політики в Україні. Економіка та держава. 2006. № 3. С. 63—65.
10. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 1. За ред. С.В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. 616 с.

V. Darcнyn

MECHANISMS FOR ENSURING PUBLIC POLICY ON OVERCOMING POVERTY IN UKRAINE

Summary

The article deals with the study of the category "poverty" and its main causes in the socio-economic development of the state. The main approaches of scientists to the interpretation of this concept are given. It was substantiate that poverty exists in any society, but in different forms, and there is still no unambiguous and generally accepted definition of it, as by its nature the concept of poverty is constantly changing. The main causes of poverty and income deficit in Ukraine are the low level of wages in the labor market, the lack of work for people of working age, as well as the lack of adequate social support for families with children. The catalyst for poverty is the situation on the labor market and weak social support for the poor. It was established that poverty is a multidimensional concept that includes different facets and has different ways of manifestation. The concept of poverty was accompany by other socio-economic concepts that describe the level of material security of man and his ability to enjoy certain social benefits — poverty (poverty), which are regulated by the subsistence level. Two concepts of poverty prevail, from which follows the nature of its definitions. The first were because poverty is an absolute category. Others were bas on the concept of marginal consumption. Modern socio-economic theory treats poverty as a multifaceted phenomenon, distinguishing the following forms: objective and subjective, absolute and relative, temporary and stagnant. It was prove that objective poverty defined by the country's income criteria and the ability to achieve material and spiritual benefits. The spread of poverty and social differentiation of the Ukrainian population leads to unfavorable conditions for the reproduction of the labor force, affecting such components as health, productivity, education and training. Importantly, the decline in the quality of labor leads to a deterioration in the economic potential of society, reduced social labor, production efficiency and, consequently, leads to a slowdown in economic growth. It was substantiate that one of the consequences of poverty is also the social disintegration of the population. A significant contingent of the poor, who have been deprived or limited in access to the socio-economic resources of society, are subsequently left out of the socio-economic life of society. This can lead to the disintegration of society, the separation of its elements and the destruction of the socio-economic unity of the country.

Keywords: poverty; population; politics; unemployment; mechanisms.

References

1. Dubych, K. V. and Shostak, I. V. (2018), Podolannia bidnosti yak stratehichnyi priorytet sotsialnoi polityky [Overcoming poverty as a strategic priority of social policy], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
2. Schultz, T. W. (1993), The Economics of Being Poor, Blackwell, Oxford UK&Cambridge, UK.
3. Ruzhenskyi, M. M. (2013), Sotsialnyi zakhyst naselennia v umovakh formuvannia rynkovoi modeli ekonomiky Ukrainy [Social protection of the population in the conditions of formation of market model of economy of Ukraine], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
4. Strashun, B. A. (1996), Konstytutsyonnoe (hosudarstvennoe) pravo zarubezhnыkh stran [Constitutional (state) law of foreign countries], Hrant, Moscow, Russia.
5. Libanova, E. (2004), "Components of well-being and poverty", Sotsialnyi zakhyst, vol. 5, pp. 38—42.
6. State Employment Service (2020), available at: https://www.dcz.gov.ua/ (Accessed 04 September 2020).
7. Tkach, A. A. Volkov, O. H. and Tkach, T. V. (2003), Sotsialno-ekonomichna transformatsiia suspilstva v umovakh hlobalizatsii [Socio-economic transformation of society in the context of globalization], Prosvita, Zaporizhzhia, Ukraine.
8. RVPS (2003), Stratehichni napriamy staloho rozvytku Ukrainy [Strategic directions of sustainable development of Ukraine], RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Tarshyna, O. S. (2006), "Formation of state socio-economic policy in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 63—65.
10. Svit (2006), Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Economic encyclopedic dictionary], vol. 1, Svit, Lviv, Ukraine.

№ 17-18 2020, стор. 154 - 157

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 56

Відомості про авторів

В. Б. Дарчин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

V. Darcнyn

Сandidate for a degree of the Department of public administration and administration, Personnel Training Institute of the State Employment Service of Ukraine, Kiev

ORCID:

0000-0002-1960-2007

Як цитувати статтю

Дарчин В. Б. Механізми забезпечення публічної політики щодо подолання бідності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 154–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.154

Darcнyn, V. (2020), “Mechanisms for ensuring public policy on overcoming poverty in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 154–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.