EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
К. О. Семенова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.158

УДК: 35.075:004

К. О. Семенова

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми дослідження електронної участі в Україні, проаналізовано основні перешкоди, що існують на шляху становлення е-демократії. Не відкидаючи важливість аналізу технологічних аспектів е-участі та проблем технологічного характеру, що створюють бар'єри для збільшення впливу громадян на державно управлінські процеси в умовах інформаційного суспільства (таких як цифровий розрив, кіберзагрози, недосконала архітектура інструментів е-участі тощо), робота зосереджена на визначенні впливу соціальних факторів на різних стадіях електронної участі. Досліджено питання ефективності визначення індексу електронної участі та його зв'язку з рівнем реальної демократії в державах. На основі аналізу законодавства, українських та зарубіжних наукових досліджень визначено перелік суспільних проблем, що впливають на ефективність запровадження державою інструментів е-участі. Також зроблено огляд якісних трендів розвитку е-участі на сучасному етапі, особливу увагу приділено висвітленню питань, пов'язаних з впливом соціальних факторів на залучення громадян до прийняття державно управлінських рішень за допомогою ІКТ, запропоновано приклади з практики запровадження інструментів е-участі в Україні. Визначено перспективні напрями дослідження е-участі в контексті урахування всіх чинників, що впливають на цей процес, при чому акцент робиться саме на соціальних проблемах, які створюють бар'єри на шляху до ефективної взаємодії громадян, влади та всіх зацікавлених груп. Серед таких напрямів виділено питання відсутності мотивації до е-участі у громадян, проблеми довіри до уряду, вплив соціального капіталу, особливості комунікації в горизонтальних спільнотах, розвиток е-демократії в умовах інформаційної війни та необхідність розвитку системи громадянської освіти. Для висвітлення соціальних процесів, які пов'язані з електронною участю населення, рекомендується поєднувати кількісні та якісні соціологічні методи, адже це допоможе владі мати зворотній зв'язок від громадян і враховувати їх результати при подальшому конструюванні системи електронної демократії.

Ключові слова: електронна демократія; електронна участь; індекс електронної участі; електронні петиції; бюджет участі; громадянська освіта.

Література

1. E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. UN Department of Economic and Social Affairs (DESA). UN, New York, 2020. 323 p. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf (дата звернення 26.08.2020).
2. Grоnlund А. Connecting eGovernment to Real Government — The Failure of the UN eParticipation Index. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6846. Springer, Berlin, Heidelberg. URL: https://www.researchgate.net/publication/221561311_Connecting_eGovernment_to_Real_Government_-_The_Failure_of_the_UN_eParticipation_Index (дата звернення 5.09.2020).
3.Democracy Index URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index (дата звернення: 26.08.2020).
4. UN/David Le Blanc. E-participation: a quick overview of recent qualitative trends. UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Paper №163, UN, New York, 2020. 33 p. URL: https://www.un.org/esa/desa/papers/2020/wp163_2020.pdf (дата звернення 27.08.2020).
5. Elisa Lironi. Potential and challenges of e-participation in the European Union. European Parliament, 2016. 70 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf (дата звернення 27.08.2020).
6. eДемократія в Україні: Погляди громадян і ключових зацікавлених сторін / Й. Томкова та ін. Київ, 2016. 76 с. URL: http://egap.in.ua/wp-content/uploads/2016/07/UKRAINIAN-Report-Open-Mic.pdf (дата звернення 5.09.2020).
7. Розвиток механізмів електронної участі в Україні. Аналітична записка. Київ, Національний інститут стратегічних досліджень, 2016. 18 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-12/elektr_uchast-ea01e.pdf (дата звернення 27.08.2020).
8. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, План, Заходи від 08.11.2017 № 797-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text
9. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Publications Office of the European Union, 2016. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
10. Міністерство цифрової трансформації України. Цифрова освіта. Національна кампанія з цифрової грамотності URL: https://thedigital.gov.ua/projects/osvita
11. Ємельянова А., Лобойко С., Маєвська О. Індекс місцевої електронної демократії в Україні: видання друге. Київ; Центр розвитку інновацій, 2019. 13 с. URL: https://cid.center/wp-content/uploads/2019/12/e-dem-index-2.0.pdf
12. Aichholzer G., Allhutter D. Online forms of political participation and their impact on democracy. Verlag d. Оsterr. Akad. d. Wiss, 2009. URL: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e27e56b4-fb6b-4c8b-980a-3b8357edd8e4.pdf
13. Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020р.). Центр Разумкова, 2020. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r
14. Євген Солонина. Злив персональних даних українців: що сталося і як захиститися. Радіо Свобода, 14 травня 2020. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/zlyv-danyx-i-diya/30610626.html
15.Перші результати розслідування витоку і розповсюдження персональних даних українців. Служба Віце-прем'єр-міністра України, 25 червня 2020 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/pershi-rezultati-rozsliduvannya-vitoku-i-rozpovsyudzhennya-personalnih-danih-ukrayinciv
16. Fisher M., Taub A. How YouTube Radicalized Brazil. New York Times, Aug. 11, 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html
17. Громадський бюджет Київ. Статистика. URL: https://gb.kyivcity.gov.ua/statistics/11
18. Електронні петиції. Київська міська рада. Статистика. URL: https://petition.kyivcity.gov.ua/statistic
19. Громадський бюджет Київ. Список депутатських команд. URL: https://gb.kyivcity.gov.ua/teams/deputy

K. Semenova

CURRENT AREAS OF RESEARCH OF ELECTRONIC PARTICIPATION IN UKRAINE: SOCIAL PERSPECTIVE

Summary

The article examines actual problems of e-participation research in Ukraine, analyzes the main obstacles to the formation of e-democracy. While not rejecting the importance of analyzing the technological aspects of e-participation and technological problems that create barriers to increasing the influence of citizens on public administration processes in the information society (such as the digital divide, cyber threats, imperfect architecture of e-participation tools, etc.), the work focuses on determining the influence of social factors at different stages of e-participation, such as information provision, citizen consultation and citizen's engagement. The issue of the effectiveness of measuring the e-participation index and its connection with the level of real democracy in the state is analyzed. Based on the analysis of legislation, Ukrainian and foreign research, a list of social problems that affect the effectiveness of the state's introduction of e-participation tools has been identified. There are also presented qualitative trends in the development of e-participation at the present stage, special attention is paid to the issues related to the influence of social factors on the involvement of citizens in public administration decisions through ICT, suggested examples from the practice of implementation of e-participation tools in Ukraine. Prospective directions of e-participation research are identified in the context of taking into account all factors influencing this process, with an emphasis on social issues that create barriers to effective interaction between citizens, government and all stakeholders. Among such areas are the lack of motivation for e-participation of citizens, problems of trust in government, the impact of social capital, the features of communication in horizontal communities, the development of e-democracy in the conditions of information war and the need for civic education. It is recommended to combine quantitative and qualitative sociological methods to cover social processes related to e-participation of the people, as this will help the government to have feedback from citizens and take their results into account when further designing the e-democracy system.

Keywords: e-democracy; e-participation; e-participation index; e-petitions; participatory budget; civic education.

References

1. UN Department of Economic and Social Affairs (2020), "E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development", UN, New York, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf (Accessed 26 Aug 2020).
2. Grоnlund, А. (2011), "Connecting eGovernment to Real Government — The Failure of the UN eParticipation Index.", Lecture Notes in Computer Science, vol 6846, Springer, Berlin, Heidelberg, pp 26-—37, Available at: https://www.researchgate.net/publication/221561311_Connecting_eGovernment_to_Real_Government_-_The_Failure_of_the_UN_eParticipation_Index. (Accessed 5 Sept 2020).
3. Wikipedia, the free encyclopedia (2020), "Democracy Index", Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index (Accessed 26 Aug 2020).
4. Le Blan, D. (2020), "E-participation: A Quick Overview of Recent Qualitative Trends", UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Papers, vol. 163, Available at: https://www.un.org/esa/desa/papers/2020/wp163_2020.pdf (Accessed 27 Aug 2020).
5. Lironi, E. (2016),"Potential and challenges of e-participation in the European Union", European Parliament, Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf (Accessed 27 Aug 2020).
6. Tomkova, J. (2016), "eDemocracy in Ukraine: Citizens' & Key Stakeholders' Perspectives", Available at: http://egap.in.ua/wp-content/uploads/2016/07/UKRAINIAN-Report-Open-Mic.pdf (Accessed 05 Sept 2020).
7. The National Institute for Strategic Studies (2016)," Development of electronic participation mechanisms in Ukraine. Analytical paper", Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-12/elektr_uchast-ea01e.pdf (Accessed 27 Aug 2020).
8.Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On approval of the Concept of e-democracy development in Ukraine and the action plan for its implementation", Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text (Accessed 02 Sept 2020).
9.Vuorikari, R. Punie, Y. Carretero, S. and Van den Brande, L.(2016), "DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens", Publications Office of the European Union, Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework (Accessed: 26 Aug 2020).
10. The official cite of Ministry of Digital Transformation of Ukraine(2020), "Digital education. National Digital Literacy Campaign", Available at: https://thedigital.gov.ua/projects/osvita (Accessed: 26 Aug 2020).
11. Iemelianova, A. Loboyko, S, and Mayevska, O. (2019), "Local e-Democracy Index in Ukraine", Center for Innovations Development, Available at: https://cid.center/wp-content/uploads/2019/12/e-dem-index-2.0.pdf (Accessed 27 Aug 2020).
12. Aichholzer, G. and Allhutter, D. (2009), "Online forms of political participation and their impact on democracy", Available at: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e27e56b4-fb6b-4c8b-980a-3b8357edd8e4.pdf (Accessed 03 Sept 2020).
13. The official site of Razumkov Center (2020), "The beginning of a new political year: trust in social institutions (July 2020)", Available at: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (Accessed 08 Sept 2020).
14. Solonyna, Y. (2020), "Leakage of personal data of Ukrainians: what happened and how to protect", Radio Svoboda, Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/zlyv-danyx-i-diya/30610626.html (Accessed 08 Sept 2020).
15. Governmental Portal official website (2020), "The first results of the investigation into the leakage and dissemination of personal data of Ukrainians", Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/pershi-rezultati-rozsliduvannya-vitoku-i-rozpovsyudzhennya-personalnih-danih-ukrayinciv (Accessed 08 Sept 2020).
16. Fisher, M. and Taub, A. (2019), "How YouTube Radicalized Brazil", The New York Times, Available at: https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html (Accessed 08 Sept 2020).
17.Kyiv Participatory Budget official site (2019), "Statistics" Available at: https://gb.kyivcity.gov.ua/statistics/11 (Accessed 08 Sept 2020).
18. Electronic petitions of Kyiv City Council official site (2019), "Statistic" Available at: https://petition.kyivcity.gov.ua/statistic (Accessed 08 Sept 2020)
19. Kyiv Participatory Budget official site (2020), "List of deputy teams", Available at: https://gb.kyivcity.gov.ua/teams/deputy (Accessed 08 Sept 2020).

№ 17-18 2020, стор. 158 - 166

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 343

Відомості про авторів

К. О. Семенова

аспірант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського"

K. Semenova

Postgraduate student of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

ORCID:

0000-0003-1860-3179

Як цитувати статтю

Семенова К. О. Актуальні напрями дослідження електронної участі в Україні: соціальний вимір. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 158–166. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.158

Semenova, K. (2020), “Current areas of research of electronic participation in Ukraine: social perspective”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 158–166. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.