EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
І. С. Крамаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.7

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей розвитку інвестиційного потенціалу України та визначення пріоритетних завдань управління. Досліджено, що галузева структура інвестиційних вкладень у розвиток економіки підтверджує орієнтацію інвесторів на короткострокову перспективу та ілюструє негативні тенденції стосовно розвитку виробничого потенціалу суб'єктів господарювання, особливо у реальному секторі економіки. Зокрема, за період 2010—2018 років найбільший приріст інвестицій (майже у 5 разів) характерний для галузі сільського, лісового та рибного господарства, державного управління і оборони (322%) та у галузі охорони здоров'я й надання соціальної допомоги (249%). Інвестиції у розвиток промисловості зросли за цей період на 158%, що вище середнього зростання валових капіталовкладень за аналізований період на 10%, проте не достатньо для відбудови та модернізації виробничого потенціалу, особливо зважаючи на потребу поступового переходу на Європейські стандарти якості.
Встановлено, що попри поступове скорочення обсягів іноземних інвестицій, їх роль як джерела формування інвестиційного потенціалу України зростає. Внаслідок значної девальвації національної валюти частка іноземних інвестицій у ВВП України у 2018 році сягнула 40,1% на противагу 26% у 2010 році.
Визначено, що до основних причин недостатньої ефективності управлінням капітальним інвестуванням в економіку є слабка орієнтація інвестиційних вкладень на стратегічний розвиток підприємств та держави в цілому. Попри кризові явища, інвестиції повинні мати насамперед стратегічне спрямування та вкладатися в проєкти, сфери і види діяльності, що фундаментально сприяють їх мультиплікативному ефекту, і за рахунок дифузії потенційно охоплюють всі сфери господарства країни. На макрорівні такими пріоритетами повинні стати: людський капітал, наукові дослідження та розбудова інфраструктури. Це сфери, що якісно впливають на розвиток продуктивних сил та є провідними чинниками забезпечення інвестиційної привабливості країни, і згідно з проведеним дослідженням, залишаються недофінансованими.

Ключові слова: інвестиційний потенціал; прямі іноземні інвестиції; інвестиційне забезпечення економічного розвитку; завдання управління.

Література

1. Кобеля З.І., Кутаренко. Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 32—37.
2. Офіційний середньорічний курс гривні щодо іноземних валют. URL: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls(дата звернення 15.09.2020).
3. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 15.09.2020).
4. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення 15.09.2020).
5. Спасів Н.Я., Хопчан В.М. Фінансова криза та капітальні інвестиції: латентний вплив і загрози для національної економіки. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5896 (дата звернення 15.19.2020).
6. Ткаченко А.М., Плаксіна Є.М. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Економіка і регіон. 2014. № 2. С. 7—12.
7. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Прокопенко Н.О., Клецов Є.С., Кльоц Ю.Ю. Ретроспективний аналіз формування та розвитку інвестиційного потенціалу в умовах нестабільності. Агросвіт. 2020. № 7. С. 102—110.

I. Kramarenko

DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE: FEATURES AND TASKS OF MANAGEMENT

Summary

The purpose of the article is to study the peculiarities of the development of investment potential of Ukraine and to determine the priorities of management. It is studied that the sectoral structure of investment in economic development confirms the orientation of investors in the short term and illustrates the negative trends in the development of production potential of economic entities, especially in the real sector of the economy. In particular, for the period 2010—2018 the largest increase in investment (almost 5 times) is characteristic of agriculture, forestry and fisheries, public administration and defense (322%) and in the field of health care and social assistance (249%). Investment in industrial development increased by 158% during this period, which is 10% higher than the average growth of gross investment for the analyzed period, but not enough to rebuild and modernize production capacity, especially given the need for a gradual transition to European quality standards.
It is established that despite the gradual reduction of foreign investment, their role as a source of investment potential of Ukraine is growing. Due to the significant devaluation of the national currency, the share of foreign investment in Ukraine's GDP in 2018 reached 40.1% compared to 26% in 2010.
It is determined that the main reasons for the lack of efficiency in the management of capital investment in the economy is the weak focus of investment on the strategic development of enterprises and the state as a whole. Despite the crisis, investments should be primarily strategic and invest in projects, areas and activities that fundamentally contribute to their multiplier effect, and through diffusion potentially cover all areas of the economy. At the macro level, such priorities should be: human capital, research and infrastructure development. These are areas that qualitatively affect the development of productive forces and are the leading factors in ensuring the investment attractiveness of the country, and according to the study, remain underfunded.

Keywords: investment potential; foreign direct investment; investment support of economic development; management tasks.

References

1. Male, Z.I. Kutarenko, N.Ya. Rudko, K.I. and Babchuk, A.M. (2017), "Investment potential of Ukraine in the economic crisis", Investments: practice and experience, vol. 22, pp. 32—37.
2. National Bank of Ukraine (2020), "Official average annual hryvnia exchange rate against foreign currencies", available at: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls (Accessed 15 September 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http: //www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 September 2020).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: https://mof.gov.ua/uk; (Accessed 15 September 2020).
5. Spasov, N.Ya. and Hopchan, V.M. (2017), "Financial crisis and capital investment: latent impact and threats to the national economy", Efficient economy, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5896 (Accessed 15 September 2020).
6. Tkachenko, AM. and Plaksina, E.M. (2014), "State regulation of investment activity in Ukraine", Economy and region, vol. 2, pp. 7—12.
7. Kramarenko, I. Voit, D. Prokopenko, N. Kletsov, Y. and Kloyts, U. (2020), "Retrospective analysis of formation and development of investment potential in the conditions of instability", Agrosvit, vol. 7, pp. 102—110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.102

№ 19-20 2020, стор. 7 - 10

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 172

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Management and Administration, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С. Розвиток інвестиційного потенціалу України: особливості та завдання управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 7–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.7

Kramarenko, I. (2020), “Development of investment potential of Ukraine: features and tasks of management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 7–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.