EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ
О. Ю. Ємельянов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.11

УДК: 338.001.36

О. Ю. Ємельянов

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Мета цього дослідження полягала в оцінюванні впливу реалізації інвестиційних проєктів з енергозбереження на фінансовий стан українських підприємств. Розглянуто механізми впливу, який справляють інвестиції у підвищення енергоефективності на ділову активність, прибутковість та фінансову стійкість підприємств. Виокремлено ті характеристики інвестиційних проєктів з енергозбереження, які найбільшою мірою обумовлюють зміну фінансового стану підприємств. Показано, що серед цих характеристик проєктів важливу роль відіграє відносний рівень інвестицій у них, який оцінюється співвідношенням між обсягами інвестицій у проєкти з енергозбереження та величиною сукупних активів тих підприємств, які ці проєкти реалізують. Проаналізовано економічні наслідки від реалізації проєктів з енергозбереження для вибірки українських підприємств, які належать до трьох видів економічної діяльності. Водночас ці підприємства було поділено на групи за показником відносного рівня інвестицій. Результати виконаного аналізу показали неоднозначний характер впливу реалізації проєктів з енергозбереження на фінансовий стан досліджуваних підприємств. Зокрема здійснення цих проєктів позитивно впливало на фінансову стійкість підприємств із середнім відносним рівнем інвестицій та негативно, якщо у підприємств цей рівень був високим.

Ключові слова: інвестиційний проєкт; енергозбереження; підприємство; ділова активність; прибутковість; фінансова стійкість.

Література

1. Андрусів У.Я., Мазур І.М. Комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 44—49.
2. Бойчук Н.Я., Острянко М.М. Проблеми енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. № 19. С. 25—34.
3. Бурда В.Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 1—2. С. 45—48.
4. Джеджула В.В. Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проєкти. Економічний простір. 2011. № 54. С. 124—130.
5. Іваненко О.В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 8. С. 7—10.
6. Концеба С.М., Непочатенко О.О. Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект та перспективи впровадження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2007. № 63. С. 1—5.
7. Майстро С., Більовський М. Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна умова забезпечення енергетичної безпеки України. Ефективність державного управління. 2018. № 1 (54). С. 80—87.
8. Матвійчук Н.М. Пріоритети реалізації політики енергозбереження в Україні. Economics and management. Juvenis scientia. 2016. № 1. С. 97—100.
9. Михаліцька Н.Я. Реалізація політики енерго- та ресурсозбереження в контексті зміцнення національної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2013. № 2. С. 108—117.
10. Петренко І.П., Козловська О.Ю. Фінансова підтримка проєктів у сфері енергозбереження в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 14 (2). С. 65—68.
11. Emelyanov A., Kurylo O., Vysotskij A. Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential. Ekontechmod. An international quarterly journal. 2013. № 4. P. 11—17.
12. Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks [Online]. Energies. 2018. Vol. 11 (12). Available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 Sept 2020).

O. Yemelyanov

THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT ENERGY-SAVING PROJECTS ON THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES

Summary

Nowadays, many Ukrainian enterprises face an urgent need to improve their financial condition, in particular, to increase the level of profitability, business activity, and financial stability of economic entities. The complexity of solving this problem is largely due to numerous factors that affect the financial condition of enterprises. Among these factors, the efficiency of the use of various types of energy resources by economic entities is important. Reducing the specific cost of energy resources can be a powerful means of increasing the competitiveness of enterprises, which can have a positive impact on their financial condition. At the same time, the implementation of energy-saving measures at enterprises often requires essential investment costs, which can lead to significant changes in the volume and structure of sources of financing the property of enterprises. As a result, their financial condition, in particular the level of financial stability, can either improve or deteriorate. The purpose of this study was to assess the impact of investment energy-saving projects on the financial condition of Ukrainian enterprises. The mechanisms of influence of investments in improving energy efficiency on business activity, profitability, and financial stability of enterprises are considered. The characteristics of investment energy-saving projects, which cause changes in the financial condition of enterprises most of all, are identified. It is shown that among these characteristics of projects an important role is played by the relative level of investment, which is estimated by the ratio between the investments in energy-saving projects and the value of total assets of enterprises implementing these projects. The economic consequences of the implementation of energy-saving projects for the sample of Ukrainian enterprises belonging to three types of economic activity are analyzed. These enterprises were divided into groups according to the relative level of investment. The results of the analysis showed the ambiguous nature of the impact of energy-saving projects on the financial condition of the studied enterprises. In particular, the implementation of these projects had a positive impact on the financial stability of enterprises with an average relative level of investment and this impact was negative if the level of investment of enterprises was high.

Keywords: investment project; energy saving; enterprise; business activity; profitability; financial stability.

References

1. Andrusiv, U. Ya. and Mazur, I. M. (2017), "An integrated approach to ensuring the rational use of energy resources", Biznes Inform, vol. 1, pp. 44—49.
2. Bojchuk, N. Ya. and Ostrianko, M. M. (2017), "Problems of energy saving and energy efficiency of Ukraine's economy", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 19, pp. 25—34.
3. Burda, V. Ye. (2013), "Energy saving potential and directions of using alternative energy sources in industry", Economic Annals-ХХІ, vol.1—2, pp. 45—48
4. Dzhedzhula, V. V. (2011), "Estimation of economic efficiency of investments in energy saving projects", Ekonomichnyj prostir, vol. 54, pp. 124—130.
5. Ivanenko, O. V. (2013), "Formation of resource saving potential of socio-economic systems", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 8, pp. 7—10.
6. Kontseba, S. M. and Nepochatenko, O. O. (2007), "Energy saving technologies in Ukraine: economic effect and prospects of implementation", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 63, pp. 1—5.
7. Majstro, S. and Bil'ovs'kyj, M. (2018), "Energy saving technologies in Ukraine: economic effect and prospects of implementation", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (54), pp. 80—87.
8. Matvijchuk, N. M. (2016), "Priorities for the implementation of energy saving policy in Ukraine", Economics and management. Juvenis scientia, vol. 1, pp. 97—100.
9. Mykhalits'ka, N. Ya. (2013), "Implementation of energy and resource conservation policy in the context of strengthening national security", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, vol. 2, pp. 108—117.
10. Petrenko, I. P. and Kozlovs'ka, O. Yu. (2017), "Financial support for energy saving projects in Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 14 (2), pp. 65—68.
11. Emelyanov, A. Kurylo, O. and Vysotskij, A. (2013), "Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential", Ekontechmod, An international quarterly journal, vol. 4, pp. 11—17.
12. Yemelyanov, O. Symak, A. Petrushka, T. Lesyk, R. and Lesyk, L. (2018), "Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks", [Online], Energies, vol. 11 (12), available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 29 Sept 2020).

№ 19-20 2020, стор. 11 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 68

Відомості про авторів

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1743-1646

Як цитувати статтю

Ємельянов О. Ю. Вплив реалізації інвестиційних проєктів з енергозбереження на фінансовий стан підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.11

Yemelyanov, O. (2020), “The impact of the implementation of investment energy-saving projects on the financial condition of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 11–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.