EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
А. А. Вдовічен, В. А. Чичун, Г. О. Полянко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.29

УДК: 65.012.23.001.11

А. А. Вдовічен, В. А. Чичун, Г. О. Полянко

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У науковій статті представлено концептуальні засади становлення і розвитку сучасних концепцій менеджменту та їх застосування на підприємствах. Встановлено, що на сьогодні активно застосуються підприємствами низка сучасних концепцій менеджменту. З'ясовано, що застосування сучасних концепцій на підприємствах дозволяє: визначати бізнес-процеси, що проходять на підприємствах і забезпечувати результативне управління ними; досягати поставлених у процесі управління цілей діяльності підприємств; забезпечувати належний рівень якості продукції, яка виготовляється підприємствами, чи послуг, що надаються підприємствами; оцінювати результативність та ефективність діяльності підприємств за спеціальними показниками; покращити процеси планування, організування, контролювання та координування діяльності; результативно управляти ризиками діяльності підприємств; підвищити збут продукції та/чи послуг, що позитивно позначається на результатах діяльності підприємств. Визначено, що на сьогодні головна перешкода, через яку не можна ефективно застосовувати підприємствами сучасні концепції менеджменту, полягає насамперед у невизначеності та нечіткості стратегій розвитку, якими передбачено довготермінове планування діяльності підприємств. Запропоновано для підвищення рівня результативності застосування підприємствами сучасних концепцій менеджменту передусім кваліфіковано, професійно та фахово здійснювати підготовку менеджерів — майбутніх управлінців.

Ключові слова: менеджмент; концепція; підхід; процес; управління; підприємство.

Література

1. Вайсман В.О., К.В. Колеснікова, В.В. Натальчишин. Сучасна концепція проектно-орієнтованого командного управління // Сучасні технології в машинобудуванні. — 2013. — Вип. 8. — С. 246—253.
2. Кузнецова І.О. Парадигма процесного підходу в менеджменті: сутність та протиріччя // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2011. — № 2, Т. 2. — С. 64—68.
3. Кулакова С.Ю. Впровадження європейської практики тайм-менеджменту на підприємствах України // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". — 2016. — № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_18 (дата звернення 12.10.2020).
4. Лазоренко Т.В., Голуб М.О. Економічні аспекти застосування сучасних концепцій менеджменту на вітчизняних підприємствах // Економіка та управління підприємствами. — 2019. — Вип. 1 (18). — С. 139—143.
5. Маркова С.В., Чкан А.С., Олійник О.М. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 7 (157). — С. 194—201.
6. Міжнародні авіалінії представили стратегію відновлення польотів. — Lowcost. — 2020. — URL: https://lowcost.ua/flyuia-covid-restart/ (дата звернення 12.10.2020).
7. Полянська А.С. Роль сучасних концепцій менеджменту у розвитку нафтогазового комплексу України // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. — 2007. — № 2 (16). — С. 131—136.
8. Руденко М.В. Формування концепції ризик-менеджменту аграрних підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2017. — Вип. 26. Ч. 1. — С. 171—174.
9. Черчата А.О. Проектний менеджмент на підприємстві: застосування в контексті взаємодії з функціональним та процесним підходами // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. — 2019. — № 1. — С. 172—179. DOI: 10.31471/2409-0948-2019-1(19)-172-179.
10. Шматько Н.М., Пантелєєв М.С., Кармінська-Бєлоброва М.В., Мирошник Т.О. Бренд-менеджмент в стратегічному управлінні підприємством // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). — 2020. — № 1. — С. 110—115. DOI: 10.20998/2516-4461.2020.1.110.
11. Янковець Т.М., Лазарєва М.О. Сучасні концепції менеджменту: закордонний досвід // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27 травня 2016 р., м. Київ. — К.: КНУТД, 2016. — С. 205—207.
12. Zhuravel K. Concept of Flexible Management at Enterprise in Digitalization and Lean Production Conditions // Humanities Studies. — 2019. — Вип. 1 (78). — С. 98—107. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-08.

A. Vdovichen, V. Chychun, H. Polianko

MODERN CONCEPTS OF MANAGEMENT AND THEIR APPLICATION IN ENTERPRISES

Summary

The scientific article presents the conceptual principles of formation and development of modern management concepts and their application in enterprises. It is established that today such modern management concepts as the concept of process management, the concept of goal management, the concept of controlling, the concept of quality management, the concept of project-oriented team management, the concept of business process reengineering, the concept of knowledge, the concept of logistics, the concept resources, quality management concept, financial management concept, kaizen management concept, total control concept, benchmarking concept, LEAN-technology concept, balanced scorecard concept, time management concept, flexible management concept, risk management concept, brand management concept. It is proved that the application of modern management concepts in enterprises contributes to the growth of economic performance and increase their competitiveness. It was found that the application of modern concepts in enterprises allows you to: identify business processes that take place in enterprises and ensure effective management; to achieve the goals set in the management process of enterprises; to ensure the appropriate level of quality of products manufactured by enterprises or services provided by enterprises; evaluate the effectiveness and efficiency of enterprises on special indicators; improve the processes of planning, organizing, controlling and coordinating activities; effectively manage the risks of enterprises; increase sales of products and / or services, which has a positive effect on the results of enterprises. It is determined that today the main obstacle due to which it is impossible to effectively apply modern management concepts by enterprises is, first of all, the uncertainty and vagueness of development strategies, which provide for long-term planning of enterprises. It is established that today in Ukraine the concept of business efficiency management and the concept of a balanced system of indicators are effectively applied by enterprises. It is proposed to increase the level of effectiveness of the application of modern management concepts by enterprises, first of all qualified, professionally and professionally to train managers — future managers.

Keywords: management; concept; approach; process; management; enterprise.

References

1. Vajsman, V.O. and Kolesnikova, K.V. and Natal'chyshyn, V.V. (2013), "Modern concept of project-oriented team management", Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni, vol. 8, pp. 246—253.
2. Kuznetsova, I.O. (2011), "The paradigm of the process approach in management: essence and contradictions", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 2, no 2, pp. 64—68.
3. Kulakova, S.Yu. (2016), "Introduction of European practice of time management at the enterprises of Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_18 (Accessed 12 October 2020).
4. Lazorenko, T.V. and Holub, M.O. (2019), "Economic aspects of application of modern management concepts at domestic enterprises", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 1 (18), pp.139—143.
5. Markova, S.V. and Chkan, A.S. and Olijnyk, O.M. (2014), "Management approaches to the formation of the enterprise quality management system by means of personnel development and self-management", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7 (157), pp. 194—201.
6. Lowcost (2020), "International Airlines has presented a resumption strategy", available at: https://lowcost.ua/flyuia-covid-restart/ (Accessed 12 October 2020).
7. Polians'ka, A.S. (2007), "The role of modern management concepts in the development of the oil and gas complex of Ukraine", Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, vol. 2 (16), pp. 131—136.
8. Rudenko, M.V. (2017), "Formation of the concept of risk management of agricultural enterprises", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 26 (1), pp. 171—174.
9. Cherchata, A.O. (2019), "Project management in the enterprise: application in the context of interaction with functional and process approaches", Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, vol. 1. pp. 172—179.
10. Shmat'ko, N.M. and Pantelieiev and M.S., Karmins'ka-Bielobrova and M.V., Myroshnyk, T.O. (2020), "Brand management in strategic enterprise management", Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu "Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 1, pp. 110—115.
11. Yankovets', T.M. and Lazarieva, M.O. (2016), "Modern management concepts: foreign experience", Informatsijno-analitychne zabezpechennia efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstv u konteksti ekonomichnoi bezpeky v umovakh intehratsii z YeS [Information and analytical support of the efficiency of enterprises in the context of economic security in terms of integration with the EU], Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsia [International scientific-practical Internet conference], KNUTD, Kyiv, Ukraine, pp. 205—207.
12. Zhuravel, K. (2019), "Concept of Flexible Management at Enterprise in Digitalization and Lean Production Conditions", Humanities Studies, vol. 1 (78), pp. 98—107.

№ 19-20 2020, стор. 29 - 34

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 72

Відомості про авторів

А. А. Вдовічен

д. е. н., професор кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму, директор інституту, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

A. Vdovichen

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, International Economics and Tourism, Director of the Institute, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ORCID:

0000-0002-4496-6435


В. А. Чичун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

V. Chychun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, International Economics and Tourism, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ORCID:

0000-0003-0032-9757


Г. О. Полянко

асистент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

H. Polianko

assistant of the Department of Management, International Economics and Tourism, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ORCID:

0000-0002-6556-681X

Як цитувати статтю

Вдовічен А. А., Чичун В. А., Полянко Г. О. Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.29

Vdovichen, A., Chychun, V. and Polianko, H. (2020), “Modern concepts of management and their application in enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.