EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY ON RETAIL TRADE ENTERPRISES IN CHINA
O. Nazarenko, Hailiang Zhong

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.40

УДК: 330.3

O. Nazarenko, Hailiang Zhong

THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY ON RETAIL TRADE ENTERPRISES IN CHINA

Summary

After the international financial crisis, the world economy has entered a new stage of profound transformation. Against the backdrop of global penetration, cross-border integration, accelerated innovation and priority development, China's digital economy has made significant progress. High innovation of the digital economy will accelerate the penetration and integration of related industries, will form new models and new forms of business, will help optimize the structural structure of the economy of a country and the world.
Retail is the closest commercial form of human livelihood, is an important driver of economic growth. In recent years, thanks to the rapid popularization of the mobile Internet, access to large data sets and other new technologies, retail has grown rapidly. This research examines the relationship, features of operation, and prospects for the development of the digital economy and retail in China.
New models, forms of business, such as Internet road transport, e-commerce, Internet finance and intelligent logistics, have been formed to promote the development of services. Under the influence of the Internet, retail trade has undergone great changes: the convenience and intelligence of retail terminals have been improved, and the variety of retail services has been enriched.
The Research Development Institute identifies six aspects of China's digital economy development: infrastructure, integrated programs, enterprise transformation, public administration transformation, regional development and digital governance.
E-commerce companies should be encouraged to develop their own brand, strengthen cooperation with traditional retailers, which already have their own permanent reputation, a well-known brand. At the same time, appropriate platforms for business expansion in rural areas and international markets should be supported. In China, in today's business environment, the digitalization of the economy is the main vector of movement. Many relevant measures have been implemented in the country, especially in the retail sector, which require scientific support in the future.

Keywords: economy; innovation; internet trade; retail trade; digital economy.

References

1. Du, Q. (2019), "Research on Collaborative Governance of China's Digital Economy", Party School of the CPC Central Committee, vol. 1, pp. 36—46.
2. Liu, Z. (2018), "Research on Industrial Integration in the Context of digital Economy", University of International Business and Economics, vol. 1, pp. 28—34.
3. Zang, R. (2019), "Research on the Impact of industrial development of digital economy on the Optimization and upgrading of industrial structure", Beijing University of Posts and Telecommunications, vol. 1, pp. 9—11.
4. Yu, J. (2017), "Research on the Impact of mobile Internet on the Efficiency of China's retail industry", Zhejiang Gongshang University, vol. 1, pp. 17—26.
5. Zhang, M. (2020), "Digitization promotes the high-quality development of retail industry", China's National Conditions and National Strength, vol. 1, pp. 39—40.
6. Nazarenko, O. (2020), "Small cash fund" or corporate payment cards: accounting aspect, features of implementation", Zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv ХVІІІ Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. Rozvytok systemy obliku, analizu ta audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia [Collection of abstracts of the participants of the XVIII All-Ukrainian scientific conference. Development of accounting, analysis and audit in Ukraine: theory, methodology], National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kiev, Ukraine, pp. 79—84.
7. Zhang, J. (2018), "Research on O2O Model Transformation and Performance of retail Enterprises in the Digital Economy Era", Guangdong University of Finance and Economics, vol. 1, pp. 14—19.
8. Xie, L. and Zhuang, Y. (2019), "New Retail Mechanism in Internet and Digital Context — Enlightenment of Marx's Circulation Theory and Case Analysis", Finance and Trade Economics, vol. 1, pp. 1—3.

О. В. Назаренко, Хайлянь Джун

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗДРІБНІ ТОРГОВІ ПІДПРИЄМСТВА В КИТАЇ

Анотація

Після міжнародної фінансової кризи світова економіка вступила в новий етап глибоких перетворень. На тлі глобального проникнення, транскордонної інтеграції, прискорених інновацій та пріоритетного розвитку, цифрова економіка Китаю досягла значного прогресу. Висока інноваційність зазначеної галузі прискорить проникнення та інтеграцію пов'язаних з нею галузей, сформує нові моделі та нові форми бізнесу, сприятиме оптимізації структурної побудови економіки окремої країни та світу.
Роздрібна торгівля виступає найбільш близькою до засобів фізичного існування людей комерційною формою, є важливою рушійною силою економічного зростання. В останні роки, завдяки швидкій популяризації мобільного інтернету, доступу до великих масивів даних та інших нових технологій, роздрібна торгівля досягла бурхливого розвитку. У цій науковій роботі досліджено взаємозв'язок, особливості функціонування та перспективи розвитку цифрової економіки та роздрібної торгівлі в Китаї.
Нові моделі, форми бізнесу, як-от: інтернет-автомобільні перевезення, електронна комерція, інтернет-фінанси та інтелектуальна логістика, були сформовані для сприяння розвитку сфери послуг. Під впливом інтернету роздрібна торгівля зазнала великих змін: покращено зручність та інтелект терміналів роздрібної торгівлі, збагачено різноманітність роздрібних послуг.
Інститут розвитку досліджень, ідентифікує шість аспектів розвитку цифрової економіки Китаю: інфраструктура, інтегровані програми, трансформація підприємств, трансформація державних органів управління, регіональний розвиток та цифрове управління.
Підприємства електронної комерції слід заохочувати до розвитку власного бренду, посилення співпраці з традиційними роздрібними підприємствами, які вже мають власну сталу репутацію, відому торгову марку. Одночасно слід підтримати відповідні платформи для розширення бізнесу на сільських територіях та міжнародних ринках. В Китаї, за сучасних бізнес умов, цифровізація економіки виступає основним вектором руху. В країні запроваджено багато відповідних заходів, особливо в секторі роздрібної торгівлі, які вимагають наукового супроводження у майбутньому.

Ключові слова: економіка; інновація; інтернет торгівля; роздрібна торгівля; цифрова економіка.

№ 19-20 2020, стор. 40 - 45

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 69

Відомості про авторів

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

О. В. Назаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ORCID:

0000-0001-7546-174X


Hailiang Zhong

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Хайлянь Джун

магістрант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ORCID:

0000-0002-7245-4189

Як цитувати статтю

Nazarenko, O. and Zhong, Hailiang (2020), “The impact of the development of the digital economy on retail trade enterprises in china”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.