EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Ю. Г. Власенко, А. В. Кожина

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.46

УДК: 316.4

Ю. Г. Власенко, А. В. Кожина

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто проблематику формування інклюзивного місцевого розвитку, метою якого є локальне інклюзивне зростання, що зорієнтовано на розвиток місцевого населення та поліпшення його якості життя. Формування ІМР передбачає передусім нівелювання обмежень та бар'єрів щодо потенціалу та доступу до певних ресурсів та благ, результатом чого є брак соціальних зав'язків, обміну інформацією і як результат втрата можливості користуватись своїми правами у повному обсязі. Визначено суб'єктів та об'єктів ІМР — населення, суб'єкти, які здійснюють господарську діяльність в місті органи публічної влади, з'ясовано їх потреби, функції та наявні ресурси. З'ясованого необхідність дотримання інклюзивного (універсального) дизайну, відповідно до концепції семи принципів. Запропоновано інфологічну модель формування ІМР.

Ключові слова: нклюзія; інклюзивний місцевий розвиток (ІМР); формування; соціум; якість життя; бізнес; населення; влада.

Література

1. Кожина А.В. Інклюзивний місцевий розвиток: поняття та сутнісні характеристики / А.В. Кожина // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А.П. Савкова. — Київ: НАДУ, 2018. — Вип. 2. — C. 55—68.
2. Універсальний дизайн: практичні поради для кожного [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://issuu.com/undpukraine/docs/unidesign_block_v1
3. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" №875-XII от 21.03.1991 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
4. Аджемоглу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності / Пер. з англ. О. Дем'янчука. — К.: Наш формат, 2016. — 440 с.

Y. Vlasenko, A. Kozhyna

THE FORMATION OF INCLUSIVE LOCAL DEVELOPMENT

Summary

The article considers the issue of forming inclusive local development. It was found that the formation of ILD is a long-term process of structural changes in the economy, innovation and technology, education, changes in social policy vectors within the city, taking into account the needs of the population, not individual groups to inclusively institutionalize human development. The subjects and objects of the ILD have been identified. It was found that both the objects that need the ILD and the entities that implement the principles of the formation of the ILD, are the population of the city; entities engaged in economic activities in the city; public authorities.
The need to adhere to inclusive design in accordance with the concept of seven principles: equality and accessibility; flexibility of use; simplicity and intuitive use; available information is available; tolerance to mistakes; small physical effort; availability of the required size, location, space.
It is obvious that public authorities play a key role in the formation of the IMR, as they have leverage through the implementation of a number of management functions, so the implementation of the administrative function is to introduce regulatory innovations and develop a program of socio-economic development of the local area; encouraging the use of human resources and increasing the number of staff in need of inclusion, in particular, under current legislation, there is an obligation for employers to employ people with disabilities.
Historically, the purpose of statehood building is to find a balance between government, business and the population, this balance, we believe, is the core of the ILD — a joint activity based on the needs of each party, which are addressed through their inherent functions and available resources influence, which leads to a synergistic effect of transformational shifts. Based on this philosophy, an infographic model of the formation of the ILD is proposed, which will allow at any time to check the needs of subjects and objects of the ILD, the functions they are called to perform and available resources to create mutually beneficial cooperation for the purpose of the ILD.

Keywords: inclusion; inclusive local development; formation; society; quality of life; business; population; government.

References

1. Kozhyna A. V. (2018), "Inclusive local development: concepts and essential characteristics", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 55—68.
2. The official site of ISSUU (2015), "Universal design: practical tips for everyone", available at: issuu.com/undpukraine/docs/unidesign_block_v1 (Accessed 17 September 2020).
3. The official site of The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On fundamentals of social protection of disabled people in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (Accessed 17 September 2020).
4. Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2016), Chomu natsii zanepadaiut'? Pokhodzhennia vlady, bahatstva i bidnosti [Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty], Nash format, Kyiv, Ukraine.

№ 19-20 2020, стор. 46 - 51

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 59

Відомості про авторів

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Y. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7071-2984


А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5697-8145

Як цитувати статтю

Власенко Ю. Г., Кожина А. В. Формування інклюзивного місцевого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.46

Vlasenko, Y. and Kozhyna, A. (2020), “The formation of inclusive local development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.