EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАРКЕТИНГУ
В. А. Лементовська, А. О. Харенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.59

УДК: 338.48

В. А. Лементовська, А. О. Харенко

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАРКЕТИНГУ

Анотація

У статті досліджено питання щодо застосування інноваційних форм комунікацій у маркетинговій діяльності підприємств. Зазначено, що маркетинг як один напрямів діяльності підприємства потребує інтенсивного використання інноваційного інструментарію у системі комунікативного зв'язку зі споживачами. Упровадження інновацій в маркетингову комунікаційну діяльність підприємства є ефективним способом підвищення його конкурентоспроможності. Указано, що активізація використання інформаційних технологій спричиняє потребу у розвитку інноваційних маркетингових комунікаційних каналів та засобів поширення інформації. З'ясовано, що інновації в системі маркетингової комунікаційної діяльності спрямовані на розширення клієнтської бази, стимулювання збуту продуктів (товарів) та послуг, що в результаті призводить до збільшення обсягів продаж і, як наслідок, підвищення прибутків, що є кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства.
У ході проведення дослідження визначено сутність та значення комунікаційної діяльності в маркетингу. Окреслено переваги використання інноваційного інструментарію в системі маркетингової комунікаційної діяльності. Виокремлено та проаналізовано комплекс інноваційних інструментів, які є найбільш поширеними та використовуваними у системі комунікаційної діяльності в маркетингу.
Встановлено, що сучасних умовах для ефективного впливу на споживачів важливими є інновації в маркетингу, передусім у маркетингових комунікаціях. Найбільшого ефекту при виведенні продукту (товару/послуги) на ринок, утриманні його конкурентних позицій, підтримці споживчого інтересу до нього, домагаються ті підприємства, котрі використовують маркетингові інноваційні форми комунікаційної діяльності при взаємодії зі споживачами.

Ключові слова: маркетинг; комунікація; інновації; технології; форма комунікації; споживач.

Література

1. Booms Bernard H., Bitner Mary Jo. Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms. Marketing of Services. American Marketing Association, 1981, no. 1, рр. 47—51.
2. Pelsmacker P, Geuens M., Bergh J. Marketing Communications. A European Perspective. Pearson Education Limited. 2010. 689 p.
3. Philip Kotler, Gary Armstrong. Principles of Marketing, 14-th Ed., 2011. Prentice Hall. 257 с.
4. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 571 с.
5. Костюченко А.М. Історичні форми маркетингу та маркетингових комунікацій, Вісник Дніпровського університету. 2011. Вип. 5 (3). С.43—49.
7. Баскакова М.Ю. Принципи формування та функції комплексу просування інновацій. Механізм регулювання економіки, 2006. № 3. С. 219—222.
8. Білецька І.І. Формування маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій у зовнішньоекономічній діяльності металургійного підприємства. Збірник наукових праць. 2010. № 11. С. 75—81.
9. Аршевська М.В. Вибір інструментів маркетингових комунікацій на основі комбінації їхніх видів: психологія сприйняття. Вісник Дніпропетровського університету. 2013. Вип. 7 (1). С. 73—80.
10. Башинська І.О Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних машинобудівних підприємств. Економічний часопис — ХХІ. 2012. № 11—12 (1). С. 52—54.
11. Карпенко Н.В. Інноваційні підходи до формування маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку. Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. 2012. № 2 (53). С. 119—122.
12. Янковська Г.В. Сутність маркетингових комунікацій та їх місце у системі маркетингу. Наука й економіка. 2010. № 4 (20). С. 98—101.
13. Кузик О.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах. Стратегія економічного розвитку України. 2014. № 34. С. 130—135.
14. Сокол П.М., Мартиросова К.В. Дослідження маркетингового комунікаційного ринку україни для сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка, 2016, № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=4852
15. Хмарська І.А. Сутність та значення маркетингових комунікацій підприємств. Вісник хмельницького національного університету. 2011. № 6. С. 114—118.
16. Войнаренко С.М. Комунікативна політика підприємств в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. Т. 2. С. 51—54.
17. Тимохіна Я.О. Управління комплексом маркетингових комунікацій промислового підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук. Суми: СумДУ, 2015. 208 с.

V. Lementovska, A. Kharenko

INNOVATIVE FORMS OF COMMUNICATION IN MARKETING

Summary

The relevance of the research topic is due to the need to attract and retain consumer interest in a particular type of goods or services through innovative technologies and marketing tools. Under such conditions, the study of the development and use of innovative forms of communication in marketing requires further theoretical and methodological research.
The process of forming market relations requires a reorientation of production and sales to meet the needs of final consumers. Foreign and domestic experience shows that currently, an effective tool for solving this problem is the application of marketing communication policy. Communication policy is one of the four main marketing tools which aims to ensure the relationship between producers and consumers of goods or services.
The article examines the issue of the application of innovative forms of communication in the marketing activities of enterprises. It is noted that marketing, as one of the activities of the enterprise, requires intensive use of innovative tools in the system of communication with consumers.
The introduction of innovations in the marketing communication activities of the enterprise is an effective way to increase its competitiveness. It is stated that the intensification of information technologies using, causes the need for the development of an innovative marketing communication channels and means of information dissemination. It was found that innovations in the system of marketing communication activities are aimed at expanding the customer base, stimulating sales of products (goods) and services, which in turn leads to increased sales, and, consequently, increase profits, which is the ultimate goal of any enterprise.
In the course of the research the essence and significance of communication activity in marketing have been determined. The advantages of using innovative tools in the system of marketing communication activities have been outlined. A set of innovative tools that are the most common and used in the system of communication activities in marketing have been identified and analyzed. It is established that in modern conditions for effective influence on consumers innovations in marketing, first of all in marketing communications are important. The greatest effect in outleting a product (good/service) to the market, maintaining its competitive position, maintaining consumer interest in it, are achieved exclusively by those companies that use innovative marketing forms of communication in interaction with consumers.

Keywords: marketing; communication; innovation; technologies; form of communication; consumer.

References

1. Booms, Bernard H. and Bitner, Mary Jo. (1981). "Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms", Marketing of Services. American Marketing Association, no. 1, рр. 47—51.
2. Pelsmacker, P. Geuens, M. and Bergh, J. (2010), Marketing Communications. A European Perspective, Pearson Education Limited, Harlow, UK.
3. Kotler, P. and Armstrong, G. (2011), Principles of Marketing. 14th edn, Prentice Hall, New Jersey, USA.
4. Burnet, J. (2001), Marketing communications: an integrated approach. St. Petersburg, Peter, Russia.
5. Kostiuchenko, A.M. (2011), "Historical forms of marketing and marketing communications", Visnyk Dniprovs'koho universytetu, vol. 5 (3), рр. 43—49.
7. Baskakova, M.Yu. (2006), "Principles of formation and functions of the complex of innovation promotion", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, рр. 219—222.
8. Bilets'ka, I.I. (2010), "Formation of marketing communications and integrated marketing communications in foreign economic activity of a metallurgical enterprise", Zbirnyk naukovykh prats', vol.11, рр. 75—81.
9. Arshevs'ka, M.V. (2013), "Choice of marketing communication tools based on a combination of their types: psychology of perception", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu, vol. 7 (1), рр. 73—80.
10. Bashyns'ka, I.O. (2012), "Models of formation of integrated marketing communications of innovatively active machine-building enterprises", Ekonomichnyj chasopys — ХХІ, vol. 11—12 (1), рр. 52—54.
11. Karpenko, N.V. (2012), "Innovative approaches to the formation of marketing communications in the pharmaceutical market", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky ta torhivli, vol. 2 (53), рр. 119—122.
12. Yankovs'ka, H.V. (2010), "The essence of marketing communications and their place in the marketing system", Nauka j ekonomika, vol. 4 (20), рр. 98—101.
13. Kuzyk, O.V. (2014), "Strategic management of marketing communications at modern enterprises", Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 34, рр. 130—135.
14. Sokol, P.M. and Martyrosova, K.V. (2016), "Research of marketing communication market of Ukraine for agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=4852 (Accessed 13 October 2020).
15. Khmars'ka, I.A. (2011), "The essence and importance of marketing communications of enterprises", Visnyk khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, рр. 114—118.
16. Vojnarenko, S.M. (2011), "Communicative policy of enterprises in modern conditions", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6 (2), рр. 51—54.
17. Tymokhina, Ya.O. (2015), "Management of a complex of marketing communications of the industrial enterprise", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics sciences, Sumy State University, Sumy, Ukraine.

№ 19-20 2020, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 996

Відомості про авторів

В. А. Лементовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

V. Lementovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-4086-309X


А. О. Харенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

A. Kharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-1240-0944

Як цитувати статтю

Лементовська В. А., Харенко А. О. Інноваційні форми комунікаційної діяльності в маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.59

Lementovska, V. and Kharenko, A. (2020), “Innovative forms of communication in marketing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.