EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ У ФОРМУВАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
І. В. Гончарук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.64

УДК: 620.925:338.432-025.27

І. В. Гончарук

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ У ФОРМУВАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті зазначено, що агропромисловий комплекс України володіє ресурсом понад рівень забезпечення продовольчої безпеки держави, який можна спрямувати на виробництво біопалив. Розглянуто питання кластеризації виробництва біопалив як ефективний інноваційний механізм консолідації ресурсів агропромислового комплексу для реалізації пріоритетів енергетичної незалежності. Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування і методичне удосконалення засад кластерної організації виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу з урахуванням сучасних умов господарювання. Досліджено, що кластери характерні для різних сфер економічної, ринкової діяльності — виробництва, комерції, соціального забезпечення, надання послуг; учасниками кластерів можуть бути різні за розміром господарства, cконгломеровані за територіальним принципом; для ідентифікації типу кластера характерний аспект спеціалізації, до чого відносимо біопаливні кластери. Встановлено, що кластери забезпечують організацію виробничих процесів на основі поєднання принципів вільної конкуренції з кооперацією, фомують "колективну ефективність", створюють "гнучку спеціалізацію"; формуються на використанні ефекту масштабу; є стимуляторами технічного прогресу та механізмом підвищення регіональної і національної конкурентоспроможності. Кластери у виробництві біопалива представлено, як територіально локалізоване багатогалузеве партнерство, що має організаційну усталеність та спільну інноваційну програму щодо використання управлінських, виробничих та інжинірингових технологій, із метою підвищення конкурентоспроможності його учасників. Проаналізовано енергоємність ВВП України та країн світу; частку постачання енергії від відновлювальних джерел в Україні та країнах-членах ЄС.
Розраховано, що можливе використання не менше 10 млн га земель сільськогосподарського призначення для виробництва енергетичної сировини, а також зміни структури експорту сільськогосподарської продукції із сировинної на продукцію з доданою вартістю, які формують необхідний обсяг сировини, для переробки кластерними об'єднаннями на біопалива в кількості, що забезпечують енергетичну незалежність аграрної галузі України.

Ключові слова: енергетична незалежність; сталий розвиток; агропромисловий комплекс; біопалива; кластер; енергоємність; потенціал; продовольча безпека.

Література

1. Портер, Майкл, Э. Конкуренция: Пер. с англ. Москва, 2005. 608 с.
2. Жефруа Ф. Опыт создания и развития кластеров технического текстиля во Франции. Технический текстиль. 2009. № 22. URL: http://www.rustm.net
3. Клейнер Г.Б. Синтез стратеги кластера на основе системно-интеграционной теории. Отраслевые рынки. 2008. № 5—6 (18). С. 4—19.
4. Шаститко А.Е. Кластеры как дискретная структурная альтернатива управления трансакциями. Научные исследования экономического факультета МГУ. Электронный журнал. 2009. № 1. Т.1. С. 26—43.
5. Войнаренко МП. Кластери в інституційній економіці: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2011. 502 с.
6. Теорія і практика кластерної економіки: монографія / за наук. та заг. ред. М.П. Войнаренка, В.І. Дубицького. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2019. 335 с.
7. Аграрні кластери в запитаннях і відповідях / М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік та ін.; за ред. М.Ф. Кропивка. Київ, 2013. 30 с.
8. Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності і соціальної спрямованості економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3—12.
9. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Інститути кластеризації у розвитку форм господарювання / Проблеми розвитку форм господарювання на селі в дослідженнях І.І. Лукінова (Лукіновські читання): зб. наук. праць за матер. теорет. Семінару 14 груд. 2012 р. Київ, 2013. 124 с. — С. 45—49.
10. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.10.2020).
11. Шпичак О.М., Боднар О.В. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 6—16.
12. The official website of the Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (дата звернення 12.10.2020).
13. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Yu. The World Experience in the Regulation of the Land Circulation. European Journal of Sustainable Development, 2020. № 9 (2). Р. 557—568. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p557
14. Кириленко І.Г., Дем'янчук В.В., Андрющенко Б.В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62—66.
15. Калетнік Г.М. Кластеризація виробництва біопалива — шлях до енергобезпеки країни. Агросвіт, 2009. № 20. С. 7—12.
16. Калетнік Г.М. Виробництво і використання біопалив: Підручник. Вінниця. 2015. 408 с.
17. Гончарук І.В. Виробництво біогазу в аграрному секторі — шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 18—29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18
18. Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71—77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71
19. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року URL: file:///C:/Users/Work/Downloads/UNDP_Strategy_v06-optimized%20(1).pdf (дата звернення 07.09.2020).
20. Нова енергетична стратегія України до 2035 року: "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність". URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (дата звернення 12.10.2020).
21. Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2020. №1. С. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2
22. Свиридов А.В. Кластерный подход к формированию инновационной системы. Современные аспекты экономики. 2006. № 9. С. 70—73.
23. Гончарук І. В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17—18. С. 29—36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29
24. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8 (3), Р. 47—53.
25. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism, 2020. Vol. XI, Summer, 3(43). Р. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
26. Програма розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 р. №1774. URL: http://www.kmu.gov.ua (дата звернення 12.10.2020).
27. The official website of the Global Energy Statistical Yearbook 2020. URL: https://yearbook.enerdata.net/ (дата звернення 12.10.2020).
28. Honcharuk I. Use of Wastes of the Livestock Industry as a Possibility for Increasing the Efficiency of AIC and Eeplenishing the energy Balance. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 2020. Vol. 9, № 1. P. 9—14. DOI: 10.2478/vjbsd-2020-0002
29. Climate Action Plan 2050. URL: https://unfccc.int/files/focus/application/pdf/161114_climate_action_plan_2050.pdf (дата звернення 12.10.2020).

I. Honcharuk

CLUSTERING OF BIOFUELS PRODUCTION IN THE FORMATION OF ENERGY INDEPENDENCE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

The article states that the agro-industrial complex of Ukraine has a resource above the level of food security of the state, which can be directed to the production of biofuels. It is considered the issue of clustering the production of biofuels as an effective innovative mechanism for consolidating the resources of the agro-industrial complex to implement the priorities of energy independence. It is made theoretical and methodological justification and methodological improvement of the principles of cluster organization of biofuel production in the formation of energy independence of the agro-industrial complex, considering modern economic conditions. It is investigated that clusters are characteristic for various spheres of economic, market activity — production, commerce, social security, rendering of services; participants of clusters can be different in size of the economy, conglomerated on a territorial basis; to identify the type of cluster is characterized by an aspect of specialization, which includes biofuel clusters. It is established that clusters are able to provide a combination of competition and cooperation in production, they embody "collective efficiency", create "flexible specialization"; are formed using the effect of scale; are stimulators of technical progress and a mechanism for increasing regional and national competitiveness. Clusters in biofuel production are presented as a stable territorial intersectoral partnership, which is united by an innovative program of modern production, engineering and management technologies to increase the competitiveness of its members. The energy intensity of GDP (gross domestic product) of Ukraine and countries of the world is analyzed; the share of energy supply from renewable sources in Ukraine and EU member states.
It is estimated that it is possible to use at least 10 million hectares of agricultural land for energy raw materials production, as well as changes in the structure of agricultural products exports from raw materials to value-added products, which form the required amount of raw materials for processing by clusters for biofuels, ensuring the energy independence of the agricultural sector of Ukraine.

Keywords: energy independence; sustainable development; agro-industrial complex; biofuels; cluster; energy consumption; potential; food security.

References

1. Porter, M.E. (2005), Konkurentsyia [Competition], Moscow, Russia.
2. Zhefrua, F. (2009), "Experience in creating and developing clusters of technical textiles in France", Tekhnycheskyj tekstyl', vol. 22, available at: http://www.rustm.net (Accessed 10 Oct 2020).
3. Klejner, H.B. (2008), "Synthesis of the cluster strategist based on the system-integration theory", Otraslevye rynky, vol. 5—6 (18), pp. 4—19.
4. Shastytko, A.E. (2009), "Clusters as a discrete structural alternative to transaction management", Nauchnye yssledovanyia ekonomycheskoho fakul'teta MHU, vol. 1, no. 1, pp. 26—43.
5. Vojnarenko, M.P. (2011), Klastery v instytutsijnij ekonomitsi [Clusters in the institutional economy], KhNU, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
6. Vojnarenko, M.P. and Dubyts'kiy, V.I. (2019), Teoriia i praktyka klasternoi ekonomiky [Theory and practice of cluster economics], Aksioma, Kam'ianets'-Podil's'kyj, Ukraine.
7. Kropyvko, M.F. Lupenko, Yu.O. and Malik, M.J. (2013), Ahrarni klastery v zapytanniakh i vidpovidiakh [Agricultural clusters in questions and answers], Kyiv, Ukraine.
8. Sabluk, P.T. and Kropyvko, M.F. (2010), "Clustering as a mechanism to increase the competitiveness and social orientation of the economy", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 3—12.
9. Malik, M.J. and Shpykuliak, O.H. (2013), "Institutes of clustering in the development of forms of management", Problemy rozvytku form hospodariuvannia na seli v doslidzhenniakh I.I. Lukinova (Lukinovs'ki chytannia): zb. nauk. prats' za mater. teoret. Seminaru [Problems of development of forms of management in the countryside in researches of II Lukinova (Lukinov readings): a collection of scientific papers on the materials of the theoretical seminar], Kyiv, Ukraine, 14 dec, pp. 45—49.
10. The State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 Oct 2020).
11. Shpychak, O.M. and Bodnar, O.V. (2019), "Theoretical foundations of bioenergy in the context of the law of conservation of energy", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 6—16.
12. The official website of the Eurostat (2020), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (Accessed 12 Oct 2020).
13. Kaletnik, G. Honcharuk, I. Yemchyk, T. and Okhota, Yu. (2020), "The World Experience in the Regulation of the Land Circulation", European Journal of Sustainable Development, vol. 9 (2), pp. 557—568. DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2p557
14. Kyrylenko, I.H. Dem'ianchuk, V.V. and Andriuschenko, B.V. (2010), "Formation of the Ukrainian biofuel market: preconditions, prospects, strategy", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 62—66.
15. Kaletnik, H.M. (2009), "Clustering of biofuel production — the path to energy security", Ahrosvit, vol. 20, pp. 7—12.
16. Kaletnik, H.M. (2015), Vyrobnytstvo i vykorystannia biopalyv [Production and use of biofuels], Vinnytsia, Ukraine.
17. Honcharuk, I. (2020), "Biogas production in the agricultural sector — the way to increase energy independence and soil fertility", Agrosvit, vol. 15, pp. 18—29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18
18. Honcharuk, I. (2020), "Energy independence as a socio-economic phenomenon", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 71—77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71
19. UNDP (2017), "Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030", available at: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 12 Oct 2020).
20. Ministry of Energy and Coal Mining (2017), "Ukraine's new energy strategy until 2035: Security, energy efficiency, competitiveness", available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (Accessed 12 Oct 2020).
21. Honcharuk, I.V. (2020), "Experience of formation of energy autonomy of rural areas: assessment of the role of cooperatives", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 1, pp. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2.
22. Svyrydov, A.V. (2006), "Cluster approach to the formation of an innovation system", Sovremennye aspekty ekonomyky, vol. 9, pp. 70—73.
23. Honcharuk, I. (2020), "Energy independence of agro-industrial complex on the basis of sustainable development", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17—18, pp. 29—36. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29
24. Palamarchuk, V. Honcharuk, I. Honcharuk, T. and Telekalo, N. (2018), "Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine", Ukrainian Journal of Ecology, vol. 8 (3), pp. 47—53.
25. Kaletnik, G. Honcharuk, I. and Okhota, Yu. (2020), "The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises", Journal of Environmental Management and Tourism, vol. XI, no. 3 (43), pp. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
26. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution "Program for the development of diesel biofuel production for the period up to 2010", available at: http://www.kmu.gov.ua (Accessed 12 Oct 2020).
27. The official website of the Global Energy (2020), "Statistical Yearbook", available at: https://yearbook.enerdata.net/ (Accessed 12 Oct 2020).
28. Honcharuk, I. (2020), "Use of Wastes of the Livestock Industry as a Possibility for Increasing the Efficiency of AIC and Eeplenishing the energy Balance", Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, vol. 9 (1), pp. 9—14. DOI: 10.2478/vjbsd-2020-0002
29. United Nations Framework Convention on Climate Change (2020), "Climate Action Plan 2050", available at: https://unfccc.int/files/focus/application/pdf/161114_climate_action_plan_2050.pdf (Accessed 12 Oct 2020).

№ 19-20 2020, стор. 64 - 73

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 247

Відомості про авторів

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1599-5720

Як цитувати статтю

Гончарук І. В. Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 64–73. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.64

Honcharuk, I. (2020), “Clustering of biofuels production in the formation of energy independence of the agro-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 64–73. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.